Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi związane z rolnictwem

1. Jaką stawką podatku VAT objęte są towary zakwalifikowane wg. PKWiU pod symbolem 29.32.40-70.90 i 29.32.15-00.90 i jaka jest podstawa prawna zastosowania stawki VAT? 2.Czy kraj pochodzenia towaru ma wpływ na zastosowanie stawki podatku VAT w obrocie krajowym?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U.Nr.137, poz.926 z późn.zm.) informuje: Zgodnie z art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.Nr.53) towary o symbolach PKWiU: 29.32.40-70.90-"Urządzenia dla ogrodnictwa i leśnictwa pozostałe, osobno niewymienione", ora ...

dotyczy prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących

W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 31.05.2004 r. (z datą wpływu 31.05.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. ...

Opodatkowanie stawką 22% usług magazynowania ziaren zbóż.

Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.), właściwy organ podatkowy pierwszej instancji, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta, jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola po ...

Czy po 1 maja 2004 r. usługi inseminacyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też korzystają ze zwolnienia?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.05.2004 r. bez znaku uzupełnione pismem z dnia 28.05.2004 r. bez znaku uprzejmie informuję: Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do d ...

W swoim piśmie wraz z załącznikami podnosi Pan że przedmiotem Pana działalności są usługi polegające na ścince i pielęgnacji drzew przydrożnych, cięciu sanitarnym i technicznym drzew, frezowaniu i karczowaniu pni po drzewach oraz koszeniu traw na poboczu drogi mieszczące się w grupowaniu PKWiU 01.04.12 – 00 00 „ usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych”.

W związku z pismem z dnia 20.07.2004r. /data wpływu 26.07.2004r./ działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 137 poz.926 ze zm./ w sprawie : - stosowania obniżonej stawki VAT 3% na usługi polegające na ścince i pielęgnacji drzew przydrożnych, cięciu sanitarnym i technicznym drzew, frezowaniu i karczowaniu pni po drzewach oraz koszeniu traw na p ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 2002 roku w zakresie inseminacji zwierząt, poradach w zakresie żywienia, usług związanych z chowem i hodowlą zwierząt. Z tytułu prowadzonej działalności dokonuje rozliczeń na zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5 % podatku. Podatnik ma wątpliwości czy opłaca właściwą stawkę podatku z tytułu świadczonych usług, czy stawka ta nie powinna wynosić 3,0 proc. uzyskanych przychodów?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym w 2002 r. - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3,0 proc. przychodów ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, zaliczonych zgodnie z Polską ...

Czy działalność gospodarcza w zakresie obsługi maszynowej produkcji rolniczej i ogrodniczej, opodatkowana w formie karty podatkowej zawiera ograniczenia kwotowe dotyczące wysokości przychodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług na rzecz podmiotów gospodarczych ?

Zgodnie z art. 23, ust. 1 pkt 1 oraz poz.77, zał. Nr 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 ze zm.), podatnicy prowadzący działalność usługową w zakresie obsługi maszynowej produkcji rolniczej i ogrodniczej mogą płacić zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej przy zat ...

1. Czy działalność polegająca na zakupie produktów rolnych i owocowo-warzywnych od producentów rolnych na podstawie umów kontraktacji i umów sprzedaży „na pniu” oraz na świadczeniu tym producentom dodatkowych świadczeń stanowi działalność rolniczą w rozumieniu ustawy? 2. Czy te świadczenia dodatkowe stanowią koszt uzyskania przychodów?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.05.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 10.05.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełniony w dniu 07.06.2004 r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z przedmiotowego zap ...

Zapytanie dotyczy stawki opodatkowania prowadzonych przez spółkę usług utrzymania terenów zielonych ( symbol PKWiU ex01.4) oraz usług utrzymania czystości dróg i placów przy peronach i na stacjach PKP ( symbol PKWiU 90.0).

W odpowiedzi na zapytanie Podatnika z dnia 12-07-2004r (data wpływu do tut.Organu 13-07-2004r – znak Nk-15/2004) informuje, że zgodnie z art. 146 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. poz.535) do dnia 30.04.2008r. usługi związane z rolnictwem sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex.01.4 podlegają opodatkowaniu stawką preferencyjną w wysokości 3%, zaś usłu ...

Stawka podatku dla usług zwiazanych z korzystaniem z parku oraz usług rolniczych.

W związku z pisemną informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słubicach z dnia 06 lipca 2004r. Nr PP-443-19/2004 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie Podatnika Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze na podstawie art. 14 b § 2 ww. ustawy d ...

Generowanie strony w 7 ms