Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaniżenie przychodu

Czy przychodem w dacie zarejestrowania podwyższenia kapitału narodowego funduszu inwestycyjnego jest wartość nominalna akcji funduszu, wydanych w zamian za aport?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuje: Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka przewiduje objęcie nowych akcji w Narodowym Funduszu Inwestycyjnym. Podmiot ...

Czy sprzedaż produkcji przeznaczonej na rynek krajowy podmiotowi centralnemu Grupy E jest zgodna z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy uzasadnione jest wykorzystanie metody rozsądnej marży w celu ustalenia cen stosowanych w transakcji z podmiotem centralnym w odniesieniu do tej produkcji?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.05.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 19.05.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do wprowadzonego modelu biznesowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z pr ...

Czy ma zastosowanie art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (określenie przychodu przez organ podatkowy) przy sprzedaży na rzecz inwestora nieruchomości za cenę 1 EUR na podst. umowy inwestycyjnej, zgodnie z którą powstaną w Polsce nowe miejsca pracy oraz powstanie zakład? Sprzedaży dokonano po zakończeniu przetargu na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w indywidualnej sprawie podatnika, przedstawionej w piśmie Nr ARP/DFK ...

Dokonując wykładni językowej przepisu: § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a w szcególności ust. 3 który stanowił podstawę uchylenia zaskarżonej decyzji administracyjnej, stwierdzić należy, iż normodawca dopuszcza uznanie księgi podatkowej za rzetelną mimo, że nie odzwierciedla ona stanu rzeczywistego, ale tylko w sytuacji, gdy podatnik nie wpisał lub błędnie wpisał kwoty przychodów powoduje tym samym podwyższenie kwoty podstawy opodatkowania, a przez to zawyżenie zobowiązania podatkowego.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 17 grudnia 2003 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie rozpoznając skargę Renaty B-M uchylił decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 września 2002 r. określającą wysokość straty z działalności gospodarczej prowadzonej w 1998 r. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd pierwszej instancji stwierdził, iż u podstaw zaskarżonej w ...

Czy w związku z tym, że podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym powinna stanowić cała kwota otrzymanej prowizji (a nie kwota wyliczona rachunkiem "w stu") należy skorygować CIT-2 od maja 2004 r., od kiedy następowała wypłata prowizji i dopłacić różnicę podatku wynikającą z zaniżenia zaliczek na podatek za te miesiące z odsetkami od zaliczek, czy skorygować tylko CIT-8 za 2004 r. i 2005 r. i dopłacić różnicę podatku wynikającą z korekty zeznania rocznego z odsetkami?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedsta ...


W świetle przepisów art. 190 u.p.p.s.a nie można oprzeć skargi kasacyjnej od orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy na podstawach sprzecznych z wykładnia prawa ustaloną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 9 marca 2005 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w sprawie o sygnaturze akt l SA/Sz 894/04, oddalił skargę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością M z siedzibą w S na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 7 marca 2001 roku w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 rok. Zaskarżoną do sądu administracyjnego decyzją uchylono w części dec ...Generowanie strony w 16 ms