Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: siedziba

Czy poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu rezydencji spełnia wymogi przepisu art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku podatnika: Z opisu stanu faktycznego wynika, że Bank jako płatnik zobowiązany jest na podstawie art. 21 i 26 ustawy z dnia 15 lutego 199 ...


opodatkowanie dywidendy uzyskanej od spółki mającej siedzibę w Niemczech

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /, w odpowiedzi na wniosek Pana z dnia 4 maja 2004 r. dotyczący interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dywidendy uzyskanej od spółki mającej siedzibę w Niemczech, informuje jak poniżej: Zgodn ...

Pytanie Spółki dotyczy zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariusza posiadającego siedzibę na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) zwalnia się od podatku dochodowego dochody z dywidend oraz z innych dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, które łącznie spełniają następujące warunki: nie mają siedziby lub ...

Jak z przedmiotowego pisma wynika, podatnik wykonuje usługi polegające na wykonywaniu różnego rodzaju rysunków technicznych na zlecenie kontrahenta niemieckiego. Głównie są to schematy elektryczne, elektroniczne, wodne, blokowe i obrazowe oraz różnego rodzaju wykresy będące częścią dokumentacji danego wynalazku-projektu. Wątpliwości dotyczą opodatkowania omawianych usług podatkiem od towarów i usług w stanie prawnym po 01.05.2004 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju 2) eksport towarów 3) import towarów 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju 5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl ...

Jak opodatkować usługi oprogramowania świadczone na rzecz podatnika posiadającego siedzibę na terenie kraju Unii w przedstawionych w piśmie przypadkach?

Z dniem 01.05.2004r. weszła w życie ustawa z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług opublikowana w Dz. U. Nr 54 pod poz. 535. Zgodnie z przepisami art. 5 tejże ustawy opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, czyli na terytorium RP, nie podlega więc opodatkowaniu odpłatne świadczenie usług poza jego terytorium. Ponadto ww. ustawa nie defini ...

Jaki adres należy podawać na fakturach, jeżeli spółka ma dwa miejsca prowadzenia działalności?

Zgodnie z treścią art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Jednak na podstawie art. 106 ust. ...

Czy likwidator spółki ustanowiony aktem notarialnym jest uprawniony do złożenia bilansu jej zamknięcia, związanej z tym ostatecznej likwidacji połączonej z wykreśleniem z rejestru podatników?

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2005r. (wpływ 17.02.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej uprawnienia likwidatora spółki ustanowionego aktem notarialnym, do złożenia bilansu jej z ...

Wg jakiej stawki podatkowej Spółka, jako płatnik, powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych od wypłaconych należności licencyjnych, w związku z wejściem w życie nowej polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 30.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. według jakiej stawki podatkowej Spółka, jako płatnik, powinna pobrać zryczałtowany podatek ...

Jaki dokument stanowi podstawę zastosowania art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.04.2005r. podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od ...

Generowanie strony w 29 ms