Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług

Podatek od towarów i usług

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2003 r. informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) usługa najmu lokali użytkowych opodatkowana jest podstawową sta ...

Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 30.12.2002 r. informuje, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odp ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.01.2003 r. (uzupełnione w dniu 13.01.2003 r.). Pan M. jest rolnikiem-podatnikiem VAT rozliczającym się według zasad ogólnych. Obowiązany jest, więc do prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dn. 08.01.1993 r. (Dz. U. Nr. 11 poz. 50 ze zm.). Ponieważ podatnik sprzedawał wył ...

Podatek od towarów i usług

W nawiązaniu do pisma tut. Urzędu Nr OG 005/5/03/PP1/443/8/03 z dnia 17.02.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach prostuje jego treść w zakresie przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej. W powyższym piśmie określono, iż przyłączenie instalacji jest nieodpłatne. Natomiast od 1 stycznia 1998 r. obowiązują zasady odpłatnego rozliczania tych przyłączy. Przyłączenie instalacji do sieci el ...

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy ...

Powołując się na pismo Ministerstwa Finansów z dnia 23.12.2003 r. nr PP1-811/912/03/JW, Wspólnota zwraca się z zapytaniem czy w związku z wyjaśnieniami zawartymi w piśmie, Wspólnota winna od miesiąca stycznia 2004 r. zaprzestać rozliczania się z podatku VAT i składania deklaracji dla podatku od towarów i usług.

W związku z pismem Wspólnoty Mieszkaniowej z dnia 28.01.2004 (data wpływu do tut. organu podatkowego) w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje ...

Jak opodatkować podatkiem VAT zakup na rynku wtórnym od firmy włoskiej używanej maszyny dziewiarskiej znajdującej się w depozycie firmy w Polsce?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.09.2003 r. (wpływ do tut. organu 03.11.2003 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem VAT zakupu na rynku wtórnym od firmy włoskiej używanej maszyny dziewiarskiej znajdującej się w depozycie firmy w Polsce, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 1 ...

Czy czynność polegająca na przeniesieniu własności na podstawie umowy przewłaszczenia jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004r. w sprawie wyjaśnienia, czy czynność polegająca na przeniesieniu własności na podstawie umowy przewłaszczenia jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśni ...

Przedmiotem pytania zawartego w piśmie Podatnika jest - opodatkowanie podatkiem od towarów i usług cesji praw i obowiązków wynikających z umów najmu punktów sprzedaży.

W świetle przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego, stwierdzić można iż czynność, której dotyczy zapytanie z dnia 21.11.2003r. jest cesją praw i obowiązków, wynikających z zawartych umów najmu. Świadczyć może o tym przede wszystkim załączony wzór umowy dot. w/w cesji praw i obowiązków, w której stwierdza się m.in., iż „zbywca” przelewa na rzecz „nabywcy”, wszystkie prawa i obowiązki, wyni ...

1. Czy dopłata w formie świadczenia pieniężnego wnoszona przez wspólników jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług?2. Czy można skorzystać z odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupu materiałów i usług, uregulowanych z kwoty dopłaty?3. Czy wydatki sfinansowane dopłatą wniesione przez właściciela w trybie art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych stanowią koszty uzyskania przychodu, a jeżeli nie to w jaki sposób należy rozliczyć te wydatki?

Pisemna informacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 26 ze zm.). W dniu 12.01.2004 r. Spółka zwróciła się z wnioskiem do Nacze ...

Generowanie strony w 8 ms