Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: informacja podsumowująca

Czy w przypadku zakupienia towaru przez podmioty zagraniczne (w tym wymienione w art. 13 ust.2 ustawy o VAT) w jednej z hal, w których Spółka prowadzi sprzedaż hurtową, a następnie wywiezienia tegoż towaru we własnym zakresie przez kupującego, należy taką sprzedaż uwzględnić w informacji podsumowywującej, o której mowa w art. 100 ust. 1ustawy o VAT?

Z przedstawionego w przedmiotowym wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka posiada na terytorium kraju sieć hal, w których prowadzi sprzedaż hurtową towarów. Kontrahentami jej zarówno są polskie podmioty gospodarcze jak i podmioty zagraniczne, w tym pochodzące z krajów Unii Europejskiej. Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT UE, jednakże nie dysponuje wiedzą , czy zakupiony przez klientó ...

Czy otrzymanie licencji na rozprowadzanie programów telewizyjnych od nadawców zagranicznych będących podatnikami państw, członków Unii Europejskiej stwarza po stronie nabywcy obowiązek podatkowy w podatku VAT? Czy nabycie tych licencji należy wykazywać jako obrót wewnątrzunijny i w związku z tym składać informacje podsumowujące?

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.05.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), informuje: Z przedłożonego pisma wynika, iż Strona otrzymała licencję na rozprowadzanie programów telewizyjnych od nadawców zagranicznych, będących podatnikiem podatku VAT w państwach – członkach Unii Europe ...

Czy mamy obowiązek składania informacji podsumowujących VAT-UE w przypadku gdy jesteśmy producentami schodów drewnianych i dokonujemy ich montażu u odbiorców z krajów UE ?

Zgodnie z art.100 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz.535 ) zarejestrowani jako podatnicy VAT UE – podatnicy VAT oraz osoby prawne nie będące podatnikami, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów są obowiązani składać we właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu VAT ...

Czy podatnik zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług ze względu na niewielkie obroty ( poniżej 10 000 euro) uzyskiwane z dzialalności handlowej towarami przemyslowymi zakupowanymi w krajach Unii Europejskiej, zarejestrowany jako podatnik VAT UE zwolniony ,jest zobowiazany do składania kwartalnych informacji podsumuwujących ?

Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa Dz.U.Nr.137, poz.926 ze zm.Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zwoleniu informuje Z przedstawionego stanu faktycznego wynika , że jest Pan podatnikiem zwolnionym podmiotowo z podatku od towarów i usług ze względu na niewielkie obroty uzyskiwane z działalności handlowej (sklep). Prowadząc działalność gospodarczą polegającą na handl ...

1) Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku sprzedaży towaru - stolarki budowlanej dla budownictwa mieszkaniowego PKOB 11 (typu: okna, drzwi, bramy, witryny, parapety, futryny, schody), jeśli te towary zostaną dostarczone na miejsce przeznaczenia i zamontowane. Jakie warunki powinny być spełnione, aby zastosować stawkę 7%? 2) Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej dla firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą? Jakie należy spełnić warunki, aby daną stawkę zastosować? 3) Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, stolarki budowlanej dla budownictwa mieszkaniowego (okna, drzwi, bramy, witryny, futryny, parapety, chody), jeśli towary te zostaną dostarczone na miejsce przeznaczenia (Niemcy, Francja) i zamontowane? Czy można zastosować obniżoną stawkę VAT (7%) i jakie warunki należy spełnić? 4) Czy w przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej towaru dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej sprzedaż taką należy ewidencjonować przy pomocy kasy fiskalnej? Jaki kurs przeliczenia waluty zastosować? 5) Czy w przypadku sprzedaży wewnatrzwspólnotowej towaru dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy używać specjalnego numeru NIP z PL i czy wymagać od klienta podania numeru NIP specjalnego dla handlu wewnątrzwspólnotowego? 6) Jakie dokumenty rozliczeniowe należy przedstawić i co powinny zawierać, jeśli sprzedaż wewnątrzwspólnotowa dotyczy i firm i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

Ad. 1 Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 litera a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę podatku 7% w odniesieniu do robót budowlano – montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infra ...

Według jakich zasad opodatkować sprzedaż dla firmy niemieckiej wytworzonych przez siebie programów komputerowych, wg jakiej stawki podatku VAT oraz czy z tego tytułu istnieje obowiązek składania informacji podsumowujących?

Działając w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na zapytanie podatnika z dnia 11.05.2004 r. (data wpływu 14.05.2004 r.), wg jakich zasad opodatkować sprzedaż dla firmy niemieckiej wytworzonych przez siebie programów komputerowych, wg jakiej stawki podatku VAT ora ...

Czy świadcząc usługi pośrednictwa na rzecz kontrahenta mającego siedzibę w Niemczech podatnik powinien zarejestrować się dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz jaką stawką podatku VAT powinien opodatkować świadczenie powyższych usług? Czy podatnik ma obowiązek składania informacji podsumowujących?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 27.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w piśmie z dnia 26.07.2004 r. (znak: I US-II/443/59/2004): Pismem z dnia 1.06.2004 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszo ...


Czy przedstawiona procedura postępowania przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów - jest prawidłowa ? Czy firma musi wpłacać kaucję gwarancyjną ?

W odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 09.07.2004 r., dotyczące interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje: 1. Wydłużenie terminu zwrotu różnicy ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ? Kiedy należy składać deklaracje podsumowujące VAT-UE, aby informacje tam zawarte były zgodne ze stanem faktycznym ?

Zgodnie z art. 14a § 1 i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 29.09.2004 r. w sprawie powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów informuje, iż zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów ...

Generowanie strony w 6 ms