Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bieg terminu przedawnienia

Kiedy nastąpi umorzenie z urzędu zaległości podatkowych za lata 1995-1996, jakie warunki musi spełnić podatnik do umorzenia zaległości, po jakim czasie nastąpi "rezygnacja" z czynności egzekucyjnych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bytomiu w odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2004 r. bez znaku, złożone do Urzędu Skarbowego w dniu 10 marca 2004 r., uzupełnione pismem z dnia 6 kwietnia 2004 r. bez znaku, w sprawie: „rezygnacji” z czynności egzekucyjnych, umorzenia z urzędu zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1995 r. i za 1996 r. oraz warunków jakie musi Pan spełniać d ...

W jaki sposób należy interpretować art. 70 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa w jego nowym brzmieniu: "Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następnego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny"

W odpowiedzi na pismo znak: KS 077/295/2005 z dnia 27.09.2005 r. Izba Skarbowa w Kielcach informuje, co następuje: Zgodnie z obowiązującym po dniu 01.09.2005 r. przepisem art. 70 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został powi ...

Początek terminu przedawnienia do wydania decyzji określony w art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej, w stosunku do zobowiązań z tytułu z podatku dochodowego za 2000 r. rozpoczął swój bieg z końcem roku 2001 r. Termin pięcioletni upłynął więc z końcem 2006 r., a nie 1 stycznia 2006 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 6 ms