Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: grupa

Czy podatnik, który posiada I grupę inwalidztwa związaną z niepełnosprawnością narządów ruchu, może w zeznaniu podatkowym za 2003 r., skorzystać z ulgi podatkowej określonej w art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się miedzy innymi:- opłacenie przewodników osób niewidomych I i II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządów ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa ...

Przedmiotem spadku po zmarłych rodzicach jest zabudowana nieruchomość. W jakiej wysokości należy uiścić podatek od spadku w przypadku, gdy udział w przedmiotowej nieruchomości będzie sprzedany innemu spadkobiercy ? W jakim terminie po przeprowadzeniu sprawy spadkowej należy uiścić ww. podatek ?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w nawiązaniu do art. 47 § 1, art. 59 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy – ordynacja podatkowa, art. 1 ust. 1 pkt 1, art. 5, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 i 3, art. 8 ust. 1 i 3, art. 9 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1 i 3, art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 ...

Czy sprzedaż produkcji przeznaczonej na rynek krajowy podmiotowi centralnemu Grupy E jest zgodna z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy uzasadnione jest wykorzystanie metody rozsądnej marży w celu ustalenia cen stosowanych w transakcji z podmiotem centralnym w odniesieniu do tej produkcji?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.05.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 19.05.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do wprowadzonego modelu biznesowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z pr ...

Czy dla pozycji 06 Wykazu stawek amortyzacyjnych należy przyjąć stawkę 20% dla rodzaju 629 KŚT? Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (urządzenia) przy zastosowaniu stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych - załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o plan amortyzacji.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

Czy wydatki Spółki na podwyższenie jej kapitału zakładowego (w szczególności związane z emisją akcji i obsługą emisji przez biuro maklerskie) w ramach realizacji programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników Spółki i spółki ze wspólnej grupy kapitałowej mogą być zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

czy w świetle art. 16 i ust. 1 w związku z art. 16 i ust 5 Ustawy o CIT, Spółka ma prawo od 1 stycznia każdego następnego roku podatkowego obniżać stawki amortyzacyjne podane w Wykazie dla poszczególnych środków trwałych do poziomu stawek stosowanych wewnątrz Grupy XXX.

Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidual ...

Czy korzystanie z części nieruchomości, należącej do osoby z I grupy podatkowej, na rzecz prowadzonej własnej działalności gospodarczej, można potraktować jako nieodpłatne świadczenie w naturze o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8, otrzymane od osób bliskich (matka), niebędące źródłem przychodu i niepodlegające opodatkowaniu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.09.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych n ...

Jaką stawką należy amortyzować stację bazową GSM/GPRS?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 20 ...

Podatnik pyta, czy zięć brata jego ojca (stryja) w stosunku do niego należy do I czy do II grupy podatkowej? Podatnik uważa, że należy do II grupy.

Zgodnie z art. 14 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142 poz. 1514 ze zm.) wysokość należnego podatku od spadków i darowizn jest uzależniona od tego, do której z trzech grup podatkowych zaliczono nabywcę. Przy ustalaniu grup podatkowych zastosowano kryterium osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa mająt ...

Czy darowizna pieniędzy od konkubenta może być rozliczona wg. stawek podatku od spadków i darowizn dla podarników w I grupie podatkowej?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60, z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9.12.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej powstania obowiązku podatkowego w podatku od darowizn, Naczelnik Urzędu Skarb ...

Generowanie strony w 68 ms