Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: tłumacz


Jak będzie wyglądało rozliczenie tłumacza przysięgłego nie prowadzącego działalności gospodarczej z otrzymanego przychodu jeżeli usługi będą wykonywane dla osób fizycznych i dla firm?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 28.07.2004 r. uprzejmie wyjaśnia. Z informacji zawartych w Pani piśmie wynika, że jest Pani tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego. Jest Pani zatrudniona na umowę o pracę i nie prowadzi działalności gospodarcze ...

Strona jest osobą fizyczną - podatnikiem podatku od towarów i usług, która zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jak i na podstawie zawartych umów zlecenie świadczy usługi tłumacza przysięgłego. Czy zlecenia od instytucji państwowych np. policja, sądy powinna wykonywać w ramach prowadzonej działalności czy w ramach umowy zlecenia jako osoba fizyczna bez podatku VAT?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535) podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z art. 15 ust. 2 powołanej ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalnoś ...

dotyczy sposobu rozliczeń i odprowadzania podatku dochodowego od uzyskanych dochodów z wykonywanych tłumaczeń wyłącznie na rzecz osób prawnych, instytucji, osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło wystawionej przez zleceniodawcę, bez rejestrowania działalności gospodarczej w związku z otrzymaniem uprawnień tłumacza przysięgłego z zakresu języka niemieckiego

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 26.08.2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 27.08.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji w zakresie przepisów prawa podatkowego, dotyczących sposobu rozliczeń i odprowadzania podatku dochodowego od uzyskanych dochodów z wykonywanych tłumac ...


Przed wprowadzeniem do obrotu na rynek krajowy urządzeń i sprzętu laboratoryjnego zlecam tłumaczom przetłumaczenie/opracowanie podręczników użytkowania i instrukcji obsługi tych urządzeń, uwzględniających polskie przepisy, normy bezpieczeństwa i higieny pracy itp. Czy w powyższej sytuacji, biorąc pod uwagę przepisy art. 2 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, mają zastosowanie przepisy art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. koszty uzyskania przychodu w wys. 50 proc. uzyskanego przychodu?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo o udzielenie informacji czy tłumaczenie/opracowanie podręczników i instrukcji obsługi sprzętu laboratoryjnego stanowi przedmiot praw autorskich, do których stosuje się koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w przepisach art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. ...

Czy uzyskane dochody z tytułu wykonywania usług tłumaczeniowych w ramach Porozumienia Bliźniaczego na podstawie zawartej umowy są wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Stosownie do przepisu art. 21 ust.1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz.176 ze zm.) wolne od podatku są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: a)pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowychlub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, ro ...

Czy w przypadku świadczenia usług tłumaczeń na rzecz kontrahenta włoskiego miejscem świadczenia usługi jest siedziba usługodawcy czy siedziba nabywcy, czyli kontrahenta włoskiego?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926). W dniu 28 września 2004 r w tut. Urzędzie Skarbowym złożono wniosek S ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług – sprzedaży praw autorskich do tłumaczeń wykonywanych na rzecz polskich biur tłumaczeń.

W dniu 09.11.2004 r. wpłynęło do Urzędu Skarbowego zapytanie w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług – sprzedaży praw autorskich do tłumaczeń wykonywanych na rzecz polskich biur tłumaczeń. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona od 1998 r. uzyskuje dochody wyłącznie ze sprzedaży praw autorskich do tłumaczeń wykonywanych na r ...

Do którego ze źródeł przychodów w ramach działalności wykonywanej osobiście należy zakwalifikować przychody tłumaczy przysięgłych ?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 09.06.2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie działając na zasadzie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia: Przychody tłumaczy przysięgłych z tytułu wykonywania, na zlecenie sądu, określonych czynności należy kwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1 ...

Generowanie strony w 41 ms