Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprowadzenie

Prosze o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od twoarów i usług, w szczególności art. 86 ust. 5 w sytuacji gdy nie posiadam świadectwa homologacji, natomiast mam ekspertyzę dokonaną przez Stowarzyszenie Inżynierów, Techników i Mechaników Polskich. Samochód spełnia warunki art. 86 ust. 3 - to czy w tej sytuacji moge odliczyć podatek z faktury na paliwo ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 czerwca 2004r. (data wpływu 14 czerwca 2004r.) stanowiącego zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od to ...

Kiedy można odliczyć podatek VAT od zakupu samochodu ciężarowego sprowadzonego z zagranicy?

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.08.2003 r. (data wpływu: 04.08.2003 r.) w sprawie odliczenia podatku VAT od zakupu samochodu ciężarowego sprowadzonego z zagranicy - Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze zgodnie z art.14a, § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z treścią przepisu § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finans ...


Czy do 30 kwietnia 2004 r. czyli w okresie obowiązywania starej ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym miałem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego: wynikającego z dokumentów celnych związanych z importem używanych samochodów osobowych, wynikających z faktur dotyczących transportu, wymiany zużytych części, wymiany materiałów eksploatacyjnych, napraw używanych samochodów osobowych importowanych.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz § 67 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów u ...

1. Przepis § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku (Dz. U. Nr 68, poz. 290 zm., z 1991 r. Dz. U. Nr 123, poz. 545) w części uzależniającej (różnicującej) zwolnienie podatkowe inwalidów od okoliczności nabycia w drodze importu samochodów osobowych ogólnego przeznaczenia, jest niezgodny z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (j.t. z 1983 r. Dz. U. Nr 43, poz. 191, zm. 1985 r. Nr 12, poz. 50; 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1991 r. Nr 9, poz. 30), oraz z art. 67 ust. 2 Konstytucji RP. 2. Równocześnie Trybunał Konstytucyjny stwierdza, iż w myśl przepisu art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z dnia 28 listopada 1991 r. nr 109, poz. 470) wymieniony w pkt 1 sentencji przepis § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w zakwestionowanej części, z zastrzeżeniem wynikającym z przepisu art. 9, ust. 2 tej ustawy, podlega zmianie bądź uchyleniu zgodnie z treścią orzeczenia, nie późni niż w terminie trzech miesięcy od przedłożenia Ministrowi Finansów niniejszego orzeczenia wraz z jego uzasadnieniem; w przeciwnym razie przepis ten w zakwestionowanym zakresie traci moc z upływem wspomnianego trzymiesięcznego terminu.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się. Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku (Dz. U. Nr 68, poz. 290) jest niezgodny z upoważnieniem zawartym w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1 ...

Czy cena zakupu samochodu używanego nabytego w kraju UE widniejąca na fakturze lub umowie cywilnej kupno-sprzedaż plus koszty dodatkowe poniesione przy nabyciu auta oraz koszty umożliwiające podjęcie próby jego sprzedaży składają się na cenę nabycia auta, wg podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz czy akcyza jest kosztem wchodzącym w cenę nabycia używanego sprowadzonego samochodu z krajów UE, czy też powinny być uwzględnione w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako koszt uzyskania przychodu?.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm./, w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2007r., w związku z art. 216 Ordynacji podatkowej oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz. U. nr 217, poz. 1590/ ...

W związku z powyższym, mając na uwadze powołane wyżej przepisy art. 15 ust. 4b i 4c ustawy, stwierdzić należy, że wszystkie koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po jednym z wymienionych wyżej dni, który wystąpił najwcześniej, należy potrącać w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minis ...

Generowanie strony w 12 ms