Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: chodnik

dotyczy możliwości skorzystania z ulgi na rozbudowę i modernizację budynku mieszkalnego z tytułu wydatków poniesionych na zakup kostki brukowej i obrzeży chodnikowych ułożonej wokół budynku

W dniu 30.01.2004 r. złożył pan do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie pismo w sprawie wyjaśnienia kwestii dotyczącej możliwości skorzystania z dużej ulgi na rozbudowę i modernizację budynku mieszkalnego z tytułu wydatków poniesionych na zakup kostki brukowej i obrzeży chodnikowych ułożonej wokół budynku. Pismem z dnia 6.02.2004 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są roboty inwestycyjne polegające na położeniu chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w centrum wsi?

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do dnia 31 grudnia 2007 roku stosuje się stawkę 7% w odniesieniu do :a) robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą,b) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali ...

Prawidlowośc stosowania stawki VAT dla: 1. - budowy a/ chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej na terenie wiejskim, o zabudowie jednorodzinnej b/parkingu na osiedlu mieszkaniowym ; 2. remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej na ternie z zabudową jednorodzinną.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 18.10.2004r. uzupełnione pismem z dnia 29.10. 2004r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w przedmiocie prawidłowości stoso ...

Czy budowa chodnika w pasie drogowym ulicy osiedlowej jest infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu i winna być objęta 7-procentową stawką VAT?

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.07.2004 r. (data wpływu do tut. urzędu 27.07.2004 r.), uzupełnionego dnia 25.08.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie art. ...

dotyczy możliwości odliczenia od podatku w ramach ulgi budowlanej wydatków poniesionych na wykonanie płytki odbojowej wokół domu i tarasu oraz na zakup kuchni gazowej i okapu

Stosownie do otrzymanego pisma z dnia 18.11.2004 r. (data wpływu 19.11.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, odnośnie możliwości odliczenia od podatku w ramach ulgi budowlanej wydatków poniesio ...

Stawka podatku VAT w przypadku robót budowlanych polegających na budowie i przebudowie chodnika i ścieżek rowerowych.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137, poz. 926 ze zm.). Pismem z dnia 20 października 2004r. Jednostka zwróciła się do Na ...

Stawka podatku VAT dla przebudowy chodnika.

Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60; tekst jednolity) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Jednostki przedstawione w piśmie z dnia 26 stycznia 2005r. jest nieprawidłowe. Pismem z dnia 26 stycznia 2005r. Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkoweg ...

Czy w ramach kontynuacji ulgi na budowę budynku mieszkalnego można odliczyć od podatku wydatki poniesione w 2004 r. na zakup kostki brukowej na wykonanie płyty odbojowej wokół budynku mieszkalnego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2001 r. Nr 134, poz. 1509 ze zm.) oraz art. 27a ust. 1 pkt 1 ...

Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem dotyczącym określenia stawki podatku od towarów i usług, jaka powinna być naliczona na roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodników, wykonywaniu naprawy dróg publicznych: gminnych, lokalnych, miejskich i wewnętrznych, związanych z budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym i infrastrukturą towarzyszącą.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60), art. 146 ust.1 pkt 2 lit. a, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu pisma Strony z dnia 27.04.2005 r., znak: L.dz.Fn/7/05 (data wpływu do tut ...

Jaka powinna być zastosowana stawka podatku VAT na usługę remontu chodnika przylegającego do bloku mieszkalnego ?

Pismem z dnia 03.02.2005 r., "K" Spółka z o. o. wniosła podanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, tj. ustalenia stawki podatku VAT na realizowaną przez Spółkę przebudowę chodnika. Jak wynika z w/w pisma Spółka będzie wykonywała usługę remontu chodnika przylegającego do bloku mieszkalnego, położonego na ...

Generowanie strony w 26 ms