Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmiana wspólnika

W związku z osiągnięciem w roku bieżącym wieku emerytalnego zamierzam wycofać się ze spółki, a swój udział w spółce przekazać po połowie dzieciom w postaci darowizny. Jakie skutki pociągnie za sobą ta operacja w podatku od spadków i darowizn, w podatku dochodowym od osób fizycznych, w podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, realizując normę art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pani pismem z dnia 22.03.2004 r. dotyczącym zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, udziela odpowiedzi na pytanie postawione w ww. piśmie w brzmieniu: „W związku z osiągnięciem w roku bieżącym wi ...

1. Czy dopuszczalne jest rozporządzenie przez jednego z małżonków przedmiotem wchodzącym w skład majątku wspólnego na rzecz majątku odrębnego drugiego z małżonków (np. w drodze darowizny)? 2. Czy nabycie w drodze darowizny prawa majątkowego, tj. udziału w spółce jawnej podlega podatkowi od spadków i darowizn? 3. Czy wniesienie do spółki jawnej wkładu przez nowego współnika, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki uważa się za zmianę umowy spółki, podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca ich dorobek ( wspólność ustawowa). Stosownie do powyższego w razie wniesienia do spółki wkładu pochodzącego z majątku wspólnego małżonków, udział należy do majątku wspólnego, lecz wsp ...

W jaki sposób należy opodatkować wypłatę dywidendy za 2003 r. dla spadkobiercy udziałów po zmarłym wspólniku spółki z o.o.?

Art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, że źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z t ...

Czy w związku z czynnością przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej u wspólnika wstępującego powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy z tytułu przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej powstanie u mnie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn?

W opisanej sprawie należy brać pod uwagę przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U.Nr 94, poz.1037 ze zm.), jako decydujące o prawach i obowiązkach wspólników. Przepis art.10 § 1 KSH stanowi, iż ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Wstępując w prawa i obowiązku występujące ...

1. Czy wystąpienie ze spółki któregokolwiek ze wspólników spowoduje utratę przez niego prawa do zwolnienia dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej za okres, kiedy był wspólnikiem spółki? 2. Czy prawo do zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym będą mieli też nowi wspólnicy przystępujący do spółki w trakcie prowadzenia przez nią działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, na pisemne zapytanie podatników z dnia 24.11.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawili stan faktyczny, z którego wynika, że wspólnicy 4 os ...

Czy przystąpienie do spółki cywilnej kolejnego wspólnika, który nie wnosi wkładów, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych ?

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że do dwuosobowej spółki cywilnej przystępuje trzeci wspólnik, który nie wnosi wkładów. Zdaniem wnioskodawcy czynność taka nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, ponieważ przystąpienie nowego wspólnika jest zmianą umowy, nie powodującą podwyższenia podstawy opodatkowania (zwększenia majątku spółki). Na gruncie przepisów kodeksu cywilneg ...

Z uwagi na zmiany wspólników w spółce jawnej oraz struktury udziałów w trakcie roku podatkowego proszę o udzielenie odpowiedzi na niżej zadane pytanie: Czy dochód wspólników z poprzedniej struktury udziału prawidłowo wyliczyliśmy na dziań sporządzenia remanentu i poinformowania o tym fakcie Urzędu Skarbowego, czy też powinniśmy wyliczyć go na dzień uzyskania z Krajowego Rejestru Sądowego decyzji o zmianie udziałowców i struktury udziału. Nadmieniam, iż spółka jawna, której jestem udziałowcem prowadzi księgi handlowe.

Kwestie dotyczące tworzenia, organizacji, funkcjonowania, rozwiązywania, łącznia, podziału i przekształcania spółek handlowych reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 § 2 Kodeksu spółek handlowych - spółka jawna jest spółką handlową. Spółka jawna nie ma osobowości prawnej, zatem każdy ze wspólników będący osobą fiz ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej dwóch osób fizycznych. W umowie spółki figuruje zapis precyzujący, kto w przypadku śmierci każdego ze wspólników wejdzie na ich miejsce do spółki.Czy taka forma zapisu jest wystarczająca, aby w wypadku śmierci podatnika urząd skarbowy uznał, że spółka kontynuuje działalność i że nie doszło do jej likwidacji?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej dwóch osób fizycznych. W umowie spółki figuruje zapis precyzujący, kto w przypadku śmierci każdego ze wspólników wejdzie na ich miejsce do spółki. Zapis w umowie spółki mówiący o tym ma formę aneksu do umowy spółki podpisanego przez obu wspólników.Podatnik chce się upewnić, czy taka forma zapisu jest wystarczająca, aby w wypadku śm ...

- Czy do spółki cywilnej dwuosobowej może przystąpić trzecia osoba będąca zarazem małżonkiem związanym małżeńską wspólnością majątkową z jednym ze wspólników (spółka ulega poszerzeniu) obejmującym swym udziałem 10 % zysków i strat (to 10% stanowić będzie jej wkład w formie świadczonej pracy a zwolni ze świadczenia małżonka) oczywiście za zgodą osób tworzących spółkę. - Czy ta zmiana oprócz wykonania remanentu wyjściowego nie spowoduje tworzenia remanentu likwidacyjnego z koniecznością opodatkowania szczególnie w kontekście podatku VAT oraz nadania nowego numeru NIP i Regon w przypadku oczywiście konieczności likwidacji spółki. - Czy w spółce cywilnej trzyosobowej wyjście jednego ze wspólników przez wypowiedzenie swojego udziału poprzez przekazanie go w całości swojej małżonce wspólniczce niniejszej spółki z którą nie ma rozdzielności majątkowej oprócz wykonania remanentu wyjściowego pod potrzeby podatku dochodowego powoduje tworzenie remanentu likwidacyjnego z koniecznością opodatkowania w szczególności w kontekście podatku VAT.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 stycznia 2005 r. (wpływ do tut. Organu dnia 17 stycznia 2005 r.) Spółki cywilnej “…” … z siedzibą w …, NIP … o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawiam uznać stanowi ...

Czy przeniseienie udziału kapitałowego na syna, który za zgodą drugiego wspólnika wchodzi w miejsce ustępującego rodzi opodatkowanie po stronie wystepującej ze spółki wspólniczki.Czy wystąpi również opodatkowanie u występującego syna zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i w podatku od darowizny.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. Z 2005r. Nr8,poz.60ze zm.) w związku ze złożonym w dniu 18.05.2005r. wnioskiem w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż wypłacony w pieniądzu udział ka ...

Generowanie strony w 5 ms