Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa trójstronna

W wystąpieniu w trybie art.14 a Ordynacji podatkowej pytająca zwróciła się o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86, poz. 959 z późn. zm.), z uwagi na powstałą wątpliwość: „czy przekazanie mi gotówki przez osobę faktycznie realizującą prawa i obowiązki poręczyciela(...), skutkuje zrodzeniem się obowiązku podatkowego...”.

W wyniku zawartej umowy trójstronnej - nazwanej Umową zlecenia udzielenia poręczenia majątkowego - pytająca zobowiązała się do przyjęcia od osoby trzeciej i wpłacenia na wskazany rachunek bankowy pewnej kwoty pieniężnej tytułem poręczenia majątkowego ustanowionego wobec podejrzanego. Z treści umowy wynika, iż przyjmująca zlecenie nie jest uprawniona do rozporządzania kwotą przekazaną przez poręczy ...

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z noty wystawionej przez ,,zbywcę” leasingu operacyjnego z tytułu przejęcia praw i obowiązków wynikających z Umowy Leasingu.

Dyrektor Izby Skarbowej, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zobowiązany jest do zmiany udzielonej Państwu przez Urząd Skarbowy w Żninie błędnej informacji. Pismem z dnia 10 grudnia 2003 r. zwrócili się Państwo do Urzędu Skarbowego w Żninie z prośbą o udzielenie informacji na zapytanie czy w świetle przepisów us ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem w sprawie możliwości skorzystania z ze stawki 0-procentowej dotyczącej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w sytuacji, gdy wyprodukowany przez niego towar w postaci płyt klejonych (fryzy) jest sprzedawany firmie zagranicznej będącej członkiem UE (faktura wystawiana jest na ta firmę, zapłata dokonywana jest przez tę firmę). Towar przekazywany jest do przetworzenia firmie mającej siedzibę na terytorium Polski, a następnie w formie gotowego wyrobu wysyłany przez tę firmę do kontrahenta zagranicznego.

Odpowiadając na pismo z dnia 17.05.2004 r. uzupełnione następnie pismem z dnia 14.06.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, działając w oparciu o art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 92 ...

Czy trójstronna umowa kompensaty należności i zobowiązań podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego potrącenie (kompensata) jest formą likwidacji istniejącego stosunku prawnego, prowadzącą do umorzenia wzajemnych należności i zobowiązań. Wskutek bowiem potrącenia, wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej (art. 498 § 2 Kodeksu cywilnego). W wyniku potrącenia nie dochodzi jednak do efektywnej zapłaty dokonanej w pieniądzu. Kompen ...

Czy mogę wobec dostaw towarów w okresie od 01.05.2004 r. do momentu wejścia w życie rozporządzenia Min. Fin z dnia 11.10.2004 r. dokonać korekt faktur i zastosować stawkę 0% ? Jaki katalog dokumentów muszę posiadać, aby sprostać wymaganiom zawartym w § 7 ust. 2 w związku z § 7a ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Min. Fin. ?

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 01.12.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach informuje, że od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 19.10.2004 r., tj. do dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Finans ...

Czy w przypadku regulowanym trójstronną umową o współpracy Spółka ma prawo do zaliczenia, kwoty netto wypłaconej partnerowi handlowemu w ramach współfinansowania, do kosztów uzyskania przychodów Spółki, proporcjonalnie do realizacji Umowy w kolejnych latach podaytkowych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19.04.2005 r., który wpłynął w dniu 20.04.2005 r., uzupełnione dodatkowymi wyjaśnieniami z dnia 15.07.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy w następującym stanie faktycznym, dostawę surowca drzewnego można potraktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i w związku z tym w wystawionej na odbiorcę niemieckiego fakturze zastosować stawkę VAT 0%?

Na podstawie art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z póżn. zmianami), w brzmieniu nadanym art. 27 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1808), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku, w związku z wnioskiem Podatnika złożonym w dniu 24.08.2006 r., o udziel ...

Dotyczy kwestii prawa do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu zakupów związanych z samochodami wykorzystywanymi na podstawie umowy podnajmu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2006r. (data wpływu do Urzędu 26.06.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 14.09.2006r., w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowe ...

Czy kwota przekazana przez podmiot A podmiotowi B na mocy umowy trójstronnej będzie stanowić dla podmiotu A koszt uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 96 ms