Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wartość sprzedaży

Podatek od towarów i usług

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2003 r. informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) usługa najmu lokali użytkowych opodatkowana jest podstawową sta ...

Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 roku, poz. 926 z późn. zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2003 r. (data wpływu do Urzędu 03.02.2003 r.) w sprawie skutków podatkowych wynikających ze sprzedaży lokalu wyjaśnia, że przychody ze sprzedaży środków trwałych podlegają opodat ...

Zapytanie dotyczy: czy w związku z przekroczeniem obrotu w wysokości 10.000 euro z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatnik jest winien, w okresie od dnia 29.12.2003 r. tj. od dnia przekroczenia obrotu, do dnia złożenia zgłoszenia rejestrującego tj. do dnia 6 stycznia 2004 r., zastosować do naliczenia zaległego podatku stawkę podatku VAT na sprzedane towary.

W związku z pismem z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) i n f o r m u j e, co następuje: W swoim piśmie zwraca się Pani z z ...

Kiedy następuje moment utraty prawa do zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przez podatnika rozpoczynającego czynności określone w art. 2 ustawy w ciągu roku podatkowego? Ustalenie wartości sprzedaży, skutkujące utratą prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług a także skutkującej powstaniem obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

dotyczy: zapytania z dnia 11.04.2003 r. złożonego do Urzędu Skarbowego w Brzesku w zakresie dotyczącym określenia momentu utraty prawa do zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług. Izba Skarbowa w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 ...

Zapytanie dotyczy podstawy opodatkowania podatkiem VAT usług lombardowych w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie zwrócił pożyczonych pieniędzy i podmiot prowadzący lombard sprzedaje rzecz oddaną jako zabezpieczenie pożyczki.

Pismem z dnia 25.02.2004 r. zwrócił się Pan z prośbą o informację odnośnie opodatkowania podatkiem VAT usług lombardowych. Z pisma wynika, że podstawą opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez Pana usług lombardowych polegających na udzielaniu pożyczek pod zastaw rzeczy ruchomych, w przypadku zwrotu pożyczki jest kwota naliczonych odsetek pomniejszona o kwotę należnego podatku. Wątpliwość P ...

Interpretacja zwrotu "wartość sprzedaży" użyta w art. 4 ust. 17 a ustawy o VAT w celu zdefiniowania pojęcia "mały podatnik"

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 268 ze zm.) w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 05.09.2003 r. (wpływ do tut. urzędu: 12.09.2003 r.) uprzejmie informuje: Ustawodawca w ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym rozróżnia p ...

Ustalenia wartości sprzedaży eksportowej w związku z przeliczeniem walut obcych na złote.

Zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) pod pojęciem eksportu towarów rozumie się potwierdzony przez graniczny urząd celny wywóz towarów poza państwową granice Rzeczypospolitej Polskiej w wykonywaniu czynności określonych w art. 2 ust. 1 i ust. 3 w/w ustawy. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług ...

Czy zarachowanie w koszty uzyskania przychodów zakupów towarów z importu w oparciu o kurs waluty, który wynika z dokumentu SAD jest prawidłowe?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy-z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w kontekście pism Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik Nr PR/423/13/03/JA z dnia 18.09.2003 r. oraz Nr PR/423/23/03/JA z dnia 17.11.2003 r., stanowiących pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowe ...

Czy skup złomu stalowego i żeliwnego dokonywany przez podatnika VAT od osób nieprowadzących działalności gospodarczej w latach 1999 - 2000 rodzi obowiązek podatkowy w opłacie skarbowej?

Ustawa z dnia 31.01.1989 r. o opłacie skarbowej obowiązująca do dnia 31.12.2000 r. obejmuje swym zakresem przedmiotowym między innymi umowy sprzedaży. Stosownie do dyspozycji art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a tejże ustawy, nie podlegają opłacie skarbowej umowy sprzedaży zawierane przez podatników, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. ...

Co składa się na wartość sprzedaży, w oparciu o którą ustala się kwotę uprawniającą do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu towarów lub usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 10.000 ...

Generowanie strony w 27 ms