Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: terminowość zapłaty

Czy w przypadku nienaliczenia i niezapłacenia przez dłużnika odsetek w transakcjach handlowych określonych przepisem art. 7 ustawy z dnia 12.06.2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wierzyciel może nie dochodzić wymienionych należności bez skutków podatkowych?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po zapoznaniu się z treścią pisma F. „W.” S.A. w S. z dnia 23.04.2004 r. (znak: GR/587/2004, data wpływu do tut. Urzędu 26.04.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w związku z ...

Czy w przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi płatności lub braku przywołania na dokumencie stwierdzającym zapłatę (polecenie przelewu) daty wystawienia i numeru faktury po-twierdzającej zakup produktów rolnych, możliwe jest zaliczenie kwoty podatku naliczonego od fak-tury VAT RR do kosztów uzyskania przychodów?

Stan faktyczny: Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży produktów rolnych kupowanych bezpośrednio od rolników. Na potwierdzenie dokonania transakcji podatnik wystawia fakturę VAT RR zawierającą kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości zakupionych produktów rolnych. W niektórych sytuacjach spółka dokonuje przedpłaty za produkty rolne lub termin zapłaty wynosi ...


Jakie skutki w podatku od towarów i usług wywołuje nieodpłatne otrzymanie towarów od kontrahenta unijnego w ramach promocji za terminową spłatę zobowiązań ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1 § 3 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust.1, art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.08.2005 r. , data wpływu do tut. Urzędu 12.08.2005 r. ...

Czy w przypadku, gdy Spółka otrzymuje od producenta premię za wyniki sprzedaży w związku z nabyciem towarów o wartości przekraczającej określoną w umowie kwotę netto oraz za terminowe regulowanie należności, premia ta stanowić będzie przychód podatkowy.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 31.05.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 05.06.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy w przypadku, gdy Spółka otrzymuje od produ ...

Czy spółka powinna wystawić faktury sprzedaży z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego za poszczególne miesiące począwszy od 18.06.2007 r. do 19.02.2008 r., podając jako datę wystawienia faktury bieżącą datę a datę sprzedaży ostatni dzień okresu rozliczeniowego, za który jest wystawiana faktura i dokonać korekty deklaracji VAT odprowadzając podatek należny wraz z odsetkami?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 52 ms