Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: placówka oświatowa

Czy w myśl załącznika nr 4 poz. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) przedszkole jest zwolnione od płacenia podatku od towarów i usług?

Według stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 07.06.2004r. przedszkole prowadzi stołówkę przeznaczoną do żywienia dzieci uczęszczających do placówki oraz pracowników przedszkola. W myśl załącznika nr 4 poz. 7 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) pod symbolem PKWiU 80.0 wymienione usługi w zakresie edukacji zwolnione są od podatku od tow ...

Jaka powinna być stawka VAT na usługi w zakresie konserwacji dźwigów towarowych w placówkach oświatowych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.07.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu skarbowego 14.07.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że usługi w zakresie konserwacji dźwigów towarowych znajdujących się w placówkach oświatowych typu przedszkola miejskie czy ...

Czy szkoła niepubliczna prowadzona przez osobę prawną staje się odrębnym podmiotem z chwilą wpisania do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, rozliczającym się samodzielnie z budżetem?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.06.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 05.07.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do statusu szkoły niepublicznej prowadzonej przez Spółkę oraz statusu Spółki, uzupełniony o własne stanowisko w sprawie dnia 28.07.2004 r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z d ...

Czy wynagrodzenie nauczyciela - obywatela Wielkiej Brytanii - wypłacone mu przez placówkę kursową korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 20 umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 10.05.2004 r. skierowane do Urzędu Skarbowego w Krośnie (data wpływu do tut. Urzędu 24.05.2004 r.), na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Zgodnie z zapisem art. 20 ust. 1 u ...


Czy po 1 maja 2004 r. sprzedaż posiłków uczniom i pracownikom przez stołówkę szkolną jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług ze stawką 7% i czy powyższa sprzedaż podlega ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej ?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przy Gimnazjum funkcjonuje świetlica szkolna, w której uczniowie oraz pracownicy szkoły mogą korzystać z odpłatnych posiłków ( obiadów ) . Działalność świetlicy została określona w Statucie Szkoły jako pozalekcyjna forma wychowawczo-opiekuńcza. Zajęcia edukacyjne są prowadzone codziennie w grupach wychowawczych przez nauczycieli- wychowawców. Przygoto ...

Urząd Miasta zwraca się z zapytaniem, czy podległe placówki oświatowe (szkoły, które oprócz usług zwolnionych, tj. edukacyjnych i sprzedaży posiłków dzieciom i nauczycielom świadczyły w 2003 r. i 2004 r. usługi wynajmu pomieszczeń szkoły innym organizacjom i osobom fizycznym mogą korzystać ze zwolnienia z VAT oraz, które przychody osiągnięte w 2003 r. należy uwzględnić do ustalenia limitu obrotów stanowiących podstawę zwolnienia podmiotowego. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym żadna placówka w 2003 r. z tyt. wynajmu pomieszczeń szkoły nie przekroczyła kwoty 45.700 zł, natomiast łączny przychód wraz z odpłatnością za wydawane posiłki przekroczył w każdej placówce w/w wartość. Ponadto czy usługi stołówkowe w przedszkolach kwalifikują się do usług edukacyjnych i podlegają zwolnieniu z podatku VAT. Zapytanie dotyczy również kwestii, czy w w/w placówkach oświatowych możliwe jest prowadzenie sprzedaży w/w usług na rzecz osób fizycznych bez zastosowania kas rejestrujących. Nadmienia się, iż szkoły w związku ze świadczeniem usług wynajmu pomieszczeń były w 2003 r. podatnikami podatku VAT i składały deklaracje VAT-7.

W myśl zapisu art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwolnieniu z podatku VAT podlegają podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej równowartości 10.000 EURO. W/w kwotę wyrażoną w złotych Minister Finansów określił na 2004r. w wysoko ...

Czy powstaje obowiązek zapłacenia podatku VAT od dożywiania dzieci w szkołach?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przy Zespole Placówek Oświatowych przygotowywane są posiłki, które rozwożone są do 5 placówek oświatowych na terenie gminy, przeznaczone na dożywianie dzieci pozostających w trudnych warunkach materialnych. W miejscu sporządzania posiłków nie jest prowadzona ich sprzedaż. Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 5 ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy składając ofertę dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych na towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy ma prawo zastosowania stawki podatku Vat w wysokości 0%. Pytający uważa, iż składając ofertę ma prawo wskazać, iż w/w towar podlega opodatkowaniu stawką preferencyjną na podstawie art. 83 ust.1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny: Podatnik dokonuje dostawy sprzętu komputerowego. Obecnie zamierza złożyć ofertę dostawy sprzętu wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług dla placówek oświatowych. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i ...

Czy od wydanych z funduszu socjalnego bonów towarowych emerytom przejętym po zlikwidowanej szkole należy naliczyć podatek dochodowy?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 2.03.2005 r. (uzupełnionego w dniu 11.03.2005 r.) w sprawie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 21 ust. 1 pk ...

Generowanie strony w 13 ms