Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stołówka szkolna

Czy w myśl załącznika nr 4 poz. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) przedszkole jest zwolnione od płacenia podatku od towarów i usług?

Według stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 07.06.2004r. przedszkole prowadzi stołówkę przeznaczoną do żywienia dzieci uczęszczających do placówki oraz pracowników przedszkola. W myśl załącznika nr 4 poz. 7 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) pod symbolem PKWiU 80.0 wymienione usługi w zakresie edukacji zwolnione są od podatku od tow ...

W złożonym zapytaniu Jednostka zwraca się z prośbą o udzielenie pisemnej odpowiedzi w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez przedszkola, stołówki szkolne (sprzedaż obiadów dla uczniów i pracowników ) oraz usług świadczonych przez szkoły w okresie wakacji i ferii zimowych w zakresie organizowania kolonii i obozów, przedstawiając poniżej stan faktyczny.

Podatnik jest powołaną przez Radę Gminy samorządową jednostką organizacyjną realizującą zadania administracyjno-gospodarcze i finansowo księgowe dla szkół i przedszkola działających na terenie gminy. Za usługi w przedszkolu pobierane są opłaty stałe + opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Opłaty za korzystanie z usług przedszkola pobiera przedszkole, natomiast z wpłat rozlicza się Jednostka, ...

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi o sklasyfikowanie , czy podlegają opodatkowaniuusłu stołówkowe świadczone przez stołówkę szkolną na rzecz dzieci i pracowników, w związku z wejściem nowej ustawy o podatku VAT.

Wymienione usługi stołówkowe świadczone przez stołówkę szkolną na rzecz dzieci i pracowników, zakwalifikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi - Ośrodek Inerpretacji Standardów Klasyfikacyjnych do symbolu PKWiU - 80 "Usługi w zakresie edukacji" / wg. załączonej opinii stanowiącej uzupełnienie do złożonego wniosku / zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów ...

Czy sprzedaż posiłków przez stołówki funkcjonujące w szkołach i przedszkolach (posiłki przygotowywane są przez pracowników zatrudnionych w poszczególnych placówkach oświatowych) dla uczniów oraz dzieci uczęszczjących do przedszkoli a także pracowników tych jednostek jest opodatkowane podatkiem VAT? ( symbol PKWiU 80 ). Czy w świetle aktualnie obowiazujących przepisów prawa istnieje obowiązek ewidencjonowania sprzedaży posiłków w szkołach i przedszkolach za pomocą kas fiskalnyc, gdy roczny obrót z tego tytułu przekracza 10.000 EURO?

W zapytaniu z dnia 11.06.2004r., które wpłynęło do tut. urzędu dnia 14.06.2004r, Urząd Miejski w Nowym Dworze Maz. zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów podatku VAT w odniesieniu do: 1) stawki podatku dla stołówek funkcjonujących w szkołach i przedszkolach dla uczniów oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli a także pracowników tych jednostek2) obowiązku ew ...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych dokonuje wynajmu pomieszczeń na cele mieszkaniowe i na cele działalności gospodarczej. W związku z tym, czy musi dokonać rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług.

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w związku ze złożonym w dniu 24.06.2004 roku pisemnym zapytaniem w przedmiocie rejestracji jako podatnika podatku od towarów i usług informuje: W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ...

Czy należy opodatkować sprzedaż posiłków w stołówce szkolej wydawanych młodzieży szkolnej oraz pracownikom szkoły ?

Prowadzenie przez szkołę stołówki szkolnej dla własnych uczniów i personelu sklasyfikowane jest łącznie z działalnością szkoły w grupowaniu o symbolu PKWiU ex 80 „usługi w zakresie edukacji”. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) zwalnia się usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 7 tego wykazu wymienion ...

dotyczy opodatkowania sprzedaży posiłków przez stołówki szkolne

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 25.05.2004 r. (znak: SP-5-I-327/2/58/2004) w sprawie opodatkowania sprzedaży posiłków przez stołówki szkolne, wyjaśnia: W stanie prawnym obowiązującym do dnia 30.04.2004 r. ze zwolnienia od podatk ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować posiłki wydawane w stołówce szkolnej uczniom i pracownikom szkoły?

Prowadzenie przez szkołę stołówki szkolnej dla własnych uczniów i personelu sklasyfikowane jest łącznie z działalnością szkoły w grupowaniu o symbolu PKWiU ex 80 „usługi w zakresie edukacji”. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) zwalnia się usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 7 tego wykazu wymienion ...

Jaka jest stawka podatku VAT dla sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych?

Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pismo z 14.06.2004r. w sprawie opodatkowania podatkiem VAT posiłków sprzedawanych w stołówkach szkolnych – uprzejmie informuję: Zgodnie z § 40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i ...

dotyczy opodatkowania posiłków dla młodzieży i otrzymywanej subwencji na te posiłki

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 16.06.2004 r. (znak: SOSW-I-618/2004, data wpływu do Urzędu 19.06.2004 r.) w sprawie opodatkowania posiłków dla młodzieży i otrzymywanej subwencji na te posiłki, wyjaśnia: W stanie prawnym obowiąz ...

Generowanie strony w 7 ms