Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: system kontroli jakości

Czy można wydatek wdrożenia w swojej firmie systemu HACCP zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskania w chwili jego poniesienia, czy też rozliczać go w czasie.

W dniu 2 kwietnia 2004r. wpłynęło do tutejszego Urzędu pismo Pana z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wdrożenia w firmie systemu HACCP. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie, o której mow ...

Dnia 24 września 2004r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT na wykonanie usług ;1)pomiaru elektrycznego instalacji i urządzeń 2) pomiaru elektrycznego instalacji i urządzeń dźwigowych 3) kontroli szczelności instalacji gazowychw obiektach sklasyfikowanych w PKOB pod numerami 111-114

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 , poz. 926 ze zm. ) Dnia 24 września 2004r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Pier ...

Czy można zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów wydatki związane z wprowadzeniem systemów jakości w firmie produkującej żywność?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce działając na podstawie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie w przedstawionym stanie faktycznym dnia 03.12. 2004. informuje: Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 ...

Czy dokonując wdrażania sytemów jakości ISO, na które składają się zarówno usługi doradcze, jak i szkoleniowe, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg właściwej stawki podlega przedmiotowa usługa wdrażania jako całość, czy też należy z niej wyodrębnić kwoty na doradztwo i szkolenia, kóre będą opodatkowane właściwą dla nich stawką podatku?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 16 września 2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17 września 2004 r., uzupełnione pismem z dnia 6 grudnia 2004 r. oraz pismem z dnia 27 grudnia 2004 r.) uprzejmie informuje: Opoda ...

Czy wynagrodzenia otrzymywane z działalności wykonywanej osobiście na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło, których przedmiotem jest przeprowadzenie audytów systemów zarządzania jakością, doradztwo i konsultacje przy wdrażaniu systemów zarządzania oraz nadzorowanie ustaleń zawartych w dokumentacji systemowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (czy jest podatnikiem podatku VAT)?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 pkt 3, art. 15 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sp ...

Czy wydatki poniesione ze środków własnych podatnika związane z wdrożeniem systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 stanowić będą koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, czy też złożą się na wartość początkową certyfikatu jakości ISO, jako wartości niematerialnej i prawnej podlegającej amortyzacji?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.07.2006 r. (...) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

Dotyczy ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dotacji otrzymanych z Unii Europejskiej

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.10.2006 r., uznaje stanowisko wnioskodawcy w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą dzi ...

Czy opisane w stanie faktycznym usługi, jako związane bezpośrednio z czynnościami wyładunku i załadunku morskiego lub lądowego środka transportu, wykonywane w związku z transportem międzynarodowym, świadczone na obszarze polskich portów morskich, opodatkowane są 0% stawką podatku od towarów i usług na mocy postanowień art. 83 ust. 1 pkt 9 i pkt 9a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

1. Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować do usług świadczonych przez Spółkę w portach krajowych, w portach krajów Unii Europejskiej, w portach krajów trzecich? 2. Czy miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę (art. 27 ust. 1 ustawy)? 3. Czy miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę (art. 27 ust. 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy)? 4. W których pozycjach deklaracji VAT-7 ujmować sprzedaż usług dla kontrahentów z krajów Unii Europejskiej oraz z krajów trzecich?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

1. Czy przy zakupie usług jest to import usług i należy wystawić faktury wewnętrzne? 2. W jaki sposób traktować zakup usług od kontrahentów z krajów Unii Europejskiej? 3. W jaki sposób traktować zakup usług od kontrahentów z krajów trzecich?W których pozycjach deklaracji VAT-7 ujmować zakup usług od kontrahentów z krajów Unii Europejskiej oraz z krajów trzecich?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 27 ms