Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: naprawa

Stawka podatku VAT na usługę naprawy nawierzchni ulic miejskich i osiedlowych po awariach sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) właściwy organ podatkowy pierwszej instancji na żądanie podatnika, zapytanie płatnika lub inkasenta jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie wszczęto postępowania podatkowego lu ...

Czy można zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7% w przypadku świadczenia przez Podatnika usług polegających na zakładaniu i naprawie instalacji elektrycznych zw. z budownictwem mieszkaniowym obejmujących wartość usługi oraz wartość zakupionych przez niego materiałów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej Podatnika wchodzą usługi naprawy oraz montażu instalacji elektrycznej wraz z zużytymi materiałami. Podatnik nadmienia, że wystawiając osobie fizyczne ...

Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy może odliczyć podatek naliczony z faktury dokumentującej naprawę samochodu będącego środkiem trwałym w firmie.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art.15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19, art. 124. Z ...

PZU O/Biłgoraj pismem z dnia 16.06.2004 odmówił wypłaty odszkodowania wg cen z podatkiem VAT za naprawę powypadkową samochodu Ford Transit należącego do .... sp. Z o.o. w Biłgoraju. Szkoda powstała z winy kierującego innym pojazdem i była realizowana z obcego OC. W związku z powyższym proszę o o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie wskazując możliwość odzyskania podatku VAT przez naszą Agencję.W uzupełnieniu wniosku z 17 czerwca 2004 r. dodatkowo informujemy:1.uszkodzony pojazd naszej Agencji – Ford Transit był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC oraz obowiązkowym OC;2.faktura za naprawę powypadkową została wystawiona na zakład dokonujący naprawy.3.uszkodzenie samochodu Ford Transit nastąpiło w wyniku kolizji spowodowanej przez obcy pojazd samochodowy i z jego winy- co spowodowało, że realizacja odszkodowania nastąpiła z OC pojazdu sprawcy ubezpieczonego w PZU. Uważamy, iż bez względu na charakter ubezpieczeń własnych wysokość odszkodowania ubezpieczeniowego w tym przypadku powinna być naliczona w pełnym zakresie i uwzględniać podatek VAT, w przeciwnym razie firma nasza musiałaby ponieść bez żadnego racjonalnego uzasadnienia dodatkowe koszty związane z naprawą, t.j. wysokość podatku VAT;4. informujemy, iż wobec naszej firmy nie toczy się postępowanie podatkowe ani kontrola podatkowa, ani postępowanie przed sądem administracyjnym w tych sprawach

Wnioskiem z dnia 17.06.2004r. uzupełnionym pismem z dnia 20.07.2004r. Spółka z o.o. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Biłgoraju o wyjaśnienie, czy podatek naliczony VAT z tytuł naprawy powypadkowej samochodu ciężarowego może być odliczony od podatku należnego, czy też winien być zwrócony wraz z kwota odszkodowania (kwota brutto naprawy powypadkowej) przez ubezpieczyciela . Wnioskodawc ...

Czy naprawa pojazdów mechanicznych mieści się w pojęciu usług na ruchomym majątku rzeczowym i podlega regulacjom zawartym w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d oraz art. 28 ust. 7 i 8 ustawy?

Odpowiadając, w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pismo podatnika z dnia 14.07.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli, po przedłużeniu terminu załatwienia sprawy pismem Nr IV/443/63/04/JM/47 z d ...

Podatnik sformułował pytanie, czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu napraw pokolizyjnych samochodu osobowego?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że został poszkodowany w wyniku kolizji samochodowe ...

- Czy w/w usługę należy traktować jako eksport?- Czy w/w usługę należy uwzględnić w deklaracji VAT w miesiącu wykonania usługi?- Czy w w/w przypadku ma zastosowanie § 64 ust.2 pkt 3 oraz ust. 4 rozporządzenia?- Czy w przypadku gdyby należność nie została uregulowana w terminie 90 dni od dnia wykonania usługi należy zastosować stawkę 22%?

Stan faktyczny w sprawie: Zapytujący wykonuje na zlecenie Stoczni usługę o symbolu PKWiU 35.11.92 polegającą na naprawie statku, którego armator jest nierezydentem w rozumieniu przepisów prawa dewizowego nie będącym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotowa usługa zostanie wykonana i zafakturowana w grudniu 2003r. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z § 60 ust.1 pkt 8 rozporządzenia ...

Zapytanie dotyczy samochodów, które zgodnie ze świadectwem homologacji były samochodami ciężarowymi, ale po zastosowaniu wzoru z art. 86 ust. 3 ustawy o PTU wynika, że są to samochody osobowe. Podatnik uważa, że skoro posiada świadectwa homologacji, to samochody te są w dalszym ciągu ciężarowe. Ponadto podatnik zapytuje, czy od faktur dokumentujących zakup części oraz naprawy tych samochodów można odliczyć podatek VAT.

W odpowiedzi na pismo Strony w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług tut. organ na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia się, co następuje: W art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podany jest wzór na określenie dopuszcz ...

Podatnik ma podpisaną umowę z firmą zagraniczną na dostawę wyrobów, które wykonuje według określonych parametrów zawartych w zleceniu. Umowa między firmami (w części reklamacje prawne i rzeczowe) przewiduje sytuację, w której w przypadku drobnych wad lub braków, a w szczególności koszty związane z transportem, pracą, materiałem lub koszty związane z organizowaniem dodatkowej kontroli towaru przez nabywcę będą przeniesione na dostawcę. Czy w związku z tym będą one stanowiły dla niego koszt uzyskania przychodu?

Wnoszący przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że podatnik ma podpisaną umowę z firmą zagraniczną na dostawę wyrobów, które wykonuje według określonych parametrów zawartych w zleceniu. Umowa między firmami (w części reklamacje prawne i rzeczowe) przewiduje sytuację, w której w przypadku drobnych wad lub braków, a w szczególności koszty związane z transportem, pracą, materiałem lub koszty z ...

Czy od zakupionych części zamiennych do naprawy samochodu osobowego znajdującego się w ewidencji środków trwałych oraz od zakupionej usługi naprawy - podatek naliczony VAT podlega odliczeniu ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.07.2004 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach na podstawie art. 14a § 1 i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) informuje, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystyw ...

Generowanie strony w 4 ms