Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ulice

Stawka podatku VAT na usługę naprawy nawierzchni ulic miejskich i osiedlowych po awariach sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) właściwy organ podatkowy pierwszej instancji na żądanie podatnika, zapytanie płatnika lub inkasenta jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie wszczęto postępowania podatkowego lu ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług (VAT) opodatkować należy: Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie (PKWiU - 70.32.11)? Usługi w zakresie oczyszczania ulic, dróg kołowych, placów i innych terenów oraz usuwania śniegu i lodu (PKWiU - 90.00.30)?

Działając na podstawie art. 14a, 14b, 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz w odpowiedzi na zapytanie Podatnika z 6 maja 2004 r., uzupełnione 18 maja 2004 r. – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach wyjaśnia, iż: ...

Wątpliwość Spółki budzi stawka podatku VAT dla prowadzonych robót (budowę ulic o nawierzchni tłuczniowej na terenie osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych).

Naczelnik Kujawsko Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ), uprzejmie informuje. Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawione ...

Jaką stawką VAT opodatkowane są uslugi związane z zimowym utrzymaniem dróg i ulic?

Odpowiadając, w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pismo podatnika z dnia 25.08.2004r. uzupełnione dnia 02.09.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 41 us ...

Pytanie podatnika dotyczy stawki podatku od towarów i usług dla usług budowy, rozbudowy oraz konserwacji oświetlenia ulicznego

Działając na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137 , poz.926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 26.10.2004r. nr xxxx (data wpływu do tutejszego organu 05.11.2004r. ) uzupełnione pismem z dnia 09.12.2004r. (data wpływu do organu 13.12.2004r.) w sprawie udzielenia odpowiedzi o zakresie stosowania prawa podatkowego, w oparciu o przedstawiony stan f ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi o symbolu PKWiU 90.00.30 – Oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu oraz usługi o symbolu PKWiU 63.11 tj. usługi w zakresie prac przeładunkowych.

Z mocy zapisu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu preferencyjną 7% stawką podatku od towarów i usług podlegają towary i usługi wymienione w załączniku Nr 3 do tej ustawy. W poz. 153 tego załącznika zostały wymienione usługi zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 90.0 tj. Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i ...

Czy budowa chodnika w pasie drogowym ulicy osiedlowej jest infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu i winna być objęta 7-procentową stawką VAT?

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.07.2004 r. (data wpływu do tut. urzędu 27.07.2004 r.), uzupełnionego dnia 25.08.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie art. ...

Jaką stawką należy opodatkować usługi polegające na utrzymaniu drożności kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych z przykanalikami?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając stosownie do treści art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Podatnika bez znaku z dnia 11.03.2004 r. (data wpływu 12.03.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług stw ...

Czy Gmina będąc końcowym beneficjentem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie będzie miała możliwości odzyskania podatku VAT w związku z nabyciem, między innymi, za te środki usługi wytworzenia środka trwałego, który nie będzie służył sprzedaży opodatkowanej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i art. 14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z póżn. zmianami), w brzmieniu nadanym art. 27 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173 poz. 1808), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku, w związku z wnioskiem, o udzielenie pisemnej i ...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług na usługi klasyfikowane wg PKWiU 90.00.30 oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 29.09.2004 r. informuje, że świadczenie usług klasyfikowanych wg PKWiU 90.00.30 oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu opodatkowane jest stawką podatku od towarów i ...

Generowanie strony w 10 ms