Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nadwyżki

Czy w przypadku jeżeli po dokonaniu kompensaty nadwyżek z niedoborami pozostaje nieskompensowana nadwyżka lub niedobór to czy odpowiednio stanowią one przychody i koszty podatkowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie informuje, że dokonana w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej weryfikacja pisma Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 01.07.2004r. znak US 72/ROP1-511/ID/04, wydanego w związku z zapytaniem Podatnika z dnia 01.06.2004r., wykazała konieczność zmiany odpowiedzi udzielonej przez organ pierwszej instancji w części dotyczącej obowiązk ...

Czy nadwyżka wyrobów akcyzowych zharmonizowanych stwierdzona w składzie podatkowym po dniu 01.05.2004r może skompensować nadmierny ubytek tychże wyrobów stwierdzony w roku poprzednim?

Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późniejszymi zmianami) skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego, podlegające szczególnemu nadzorowi podatkowemu na podstawie przepisów o służbie celnej, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane są objęte procedurą zawieszenia poboru akcy ...

czy przychodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest cała kwota wykupu, czy jedynie nadwyżka uzyskana przez Fundusz w stosunku do ceny ich zakupu.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w odpowiedzi na wniosek strony z dnia 18. 08. 2004 r. ( wpływ do Urzędu 25. 08. 2004 r. ) wyjaśnia na podstawie art 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) co następuje : Z w/w wniosku wynika, iż Fundusz lokuje wolne środki pieniężne w zakup papierów wartościowych : bonów dłużny ...

Czy zaświadczenia wystawiane przez administrację właścicielom lokali o dokonanych przez nich wpłatach na fundusz remontowy są „dowodami wpłaty” w myśl art. 27 a ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając w trybie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 07.10.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 12.10.2004 r.), uzupełnione znaczkami opłaty skarbowej dnia 26.10.2004 r., dotyczące dokumentowania wpłaty na poczet funduszu remontowego w formie zaświadczeń ...

Czy niedobory (straty) oraz nadwyżki w towarach handlowych stwierdzone w wyniku przeprowadzonej na dzień 31.12.2004 roku inwentaryzacji stanowią odpowiednio: koszt uzyskania przychodów oraz przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: Przedmiotem wniosku jest zapytanie co do sposobu rozliczenia - w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - niedoborów (strat) oraz nadwyżek w towarach handlowych, ujawnionych w wyniku przeprowadzonej na dzień 31.12.2004r. inwentaryzacji. Pytający prowadzi pozarolniczą działalność gospodarcza w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa, w zakre ...

Czy wykazana w wyniku inwentaryzacji przeprowadzonej przez agenta nadwyżka stanowi przychód a wartość niedoborów koszt uzyskania przychodów spółki?

Stan faktyczny: Spółka akcyjna powierza agentowi w ramach zawartej umowy towary handlowe celem pośrednictwa w ich sprzedaży. Zgodnie z umową agent jest upoważniony jest do zawierania umów w imieniu i na rachunek podatnika. Do obowiązków agenta należy zapewnienie optymalnego gospodarowania środkami obrotowymi, dochowanie staranności w zakresie magazynowania towarów oraz informowanie spółki o wszelk ...

Czy dodatnie różnice inwentaryzacyjne ( nadwyżki ) są przychodem, a ujemne ( niedobory ) stanowią koszt uzyskania przychodów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu informuje, że dokonana w trybie art. 14 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacja pisma Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 5 kwietnia 2004r. nr PDI/415-07/WJ/04, wydanego w związku z Pana zapytaniem z dnia 19 lutego 2004r., uzupełnionym pismem z dnia 23 marca 2004r., wykazała konieczność ...

czy przekazanie nadwyżki środków z funduszu organizacyjnego pozostałej po zakończeniu procesu tworzenia administracji i organizowania sieci przedstawicielstw Spółki na kapitał rezerwowy powoduje powstanie obowiązku podatkowego w spółce.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 14 kwietnia 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy przekazanie nadwyżki środków z funduszu organizacyjnego pozostałej po zakończeniu procesu tworzenia a ...

Spółdzielnia zwróciła się z zapytaniem: czy uzyskana kwota nadwyżki ponad kwotę wywoławczą wkładu budowlanego lub mieszkaniowego jest zwolniona od podatku od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej– przedstawione we wniosku z dnia 21.04.2005r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 25.04.2005r., uzupełnionym pismami z dnia: 15.06.2005r. oraz 16.06.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposob ...

Czy w przypadku otrzymania od pracownika zwrotu części wynagrodzenia, które powinno być w latach 2002–2003 przekazane do ZUS jako składki na ubezpieczenie społeczne Spółka ma to traktować jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zastosować regulacje art. 41b ustawy o p.d.o.p. ?.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60) – Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie XXX S.A. (zwana dalej spółką) przedstawionej w złożonym w ...

Generowanie strony w 3 ms