Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dług

Czy z podstawy opodatkowania w podatku od spadków i darowizn potrąca się wartość nakładów poczynionych przez stronę obdarowaną na przedmiot darowizny?

Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 1997r. Nr 16, poz.89) podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Pojęcie "długu " w rozumieniu tego przepisu obejmuje wszelkie pien ...

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu wierzytelnościami oraz wykonujący na zlecenie czynności mające na celu wyegzekwowanie należności od dłużnika zwraca się z pytaniami: 1. Czy prowadzona działalność polegająca na obrocie wierzytelnościami tj. nabywaniu wierzytelności w celu ich dalszej odsprzedaży lub windykacji we własnym zakresie (PKWiU 65.23.10) stanowi świadczenie usług ściągania długów w rozumieniu pkt 5 załącznika Nr 4 do nowej ustawy o podatku od towarów i usług i podlega opodatkowaniu według stawki 22%? 2. Czy nabywca wierzytelności, który po zawarciu umowy cesji uzyskuje z nabywanej wierzytelności dochód wskutek jej dalszego zbycia lub windykacji od dłużnika, uzyskuje obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 nowej ustawy o podatku od towarów i usług i w związku z tym powinien wystawiać dla zbywcy wierzytelności faktury na kwotę uzyskanego dochodu i doliczać do nich podatek od towarów i usług w wysokości 22%. W ocenie wnoszącego zapytanie świadczona przez niego działalność polegająca na obrocie wierzytelnościami nie stanowi świadczenia usług ściągania długów, a uzyskany z nie dochód nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Pod pojęciem towaru rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegając ...

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest pośrednictwo finansowe sklasyfikowane wg nadanego nr REGON jako sekcja J. ex 65-67 czy świadczone przez spółkę usługi są zwolnione z podatku od towarów i usług (załącznik nr 2, poz. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług).

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na pismo z dnia 6 lipca 2004 r. (data wpływu do organu podatkowego 7 lipca 2004 r.) Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego informuje. Z treści zapytania wynika, ze podstawowym przedmiotem działalności spółki jest pośrednictwo finansowe sklasyfikowane wg nadanego nr REGON j ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnicy będą zobowiązani do zapłaty zryczał-towanego 10% podatku dochodowego z tyt. odpłatnego zbycia nieruchomości?

Podatnicy w 2002r. nabyli nieruchomość. Obecnie zamierzają przenieść prawo wieczystego użytkowania gruntu i własność budynków na rzecz gminy w zamian za zwolnienie z długu (powsta-łego z powodu nie uregulowanych zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości oraz opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu). Ocena prawna stanu faktycznego: Jednym ze źródeł dochodów wskazanych przez ...

W jakiej sytuacji cena nabycia przedsiębiorstwa nie uwzględnia przejętych długów funkcjonalnie związanych z działalnością gospodarzcą zbywcy, a kiedy długi te uwzględnia?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze pismem z dnia 29.04.2004 r. Nr II-2/423/13A/2004 udzielił w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r., Nr 137, poz.926 ze zm.) „C” sp. z o.o. w Zielonej Górze, pisemnej informacji na pytanie: „W jakiej sytuacji cena nabycia przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 2 ustawy o podatku dochodowy ...

Czy cesja wierzytelności stanowi świadczenie usług w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT ?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego odpowiada na pismo z dnia 20.07.2004 r. Umowa cesji wierzytelności jest zawierana na podstawie art. 509 ustawy kodeks cywilny. Przepis ten umożliwia wierzycielowi przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią. Wraz z wierzytelnością prze ...

Spółka zawiera: 1. umowę przelewu wierzytelności, 2. porozumienie w sprawie uregulowania zobowiązań. Czy powstaje obowiazek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia powyższych umów?

1. W przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym - spółka zawiera umowę przelewu wierzytelności. Art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności podlegających temu podatkowi. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.a, podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. W teorii prawa cywilnego przyjmuje się, że wierzytelność jest ...

Zwracam sie z prośbą o wyjaśnienie czy PIT- 8C jest zgodny z prawem podatkowym? Zostałam napadnięta na ulicy i wyrwano mi torebkę wraz z czekami banku PKO. Złodzieje zrealizowali czeki w banku posługując się podrobionymi dowodami tożsamości. Bank wezwał mnie do spłaty powstałego zadłużenia. Na moją prośbę bank zwolnił mnie z częsci spłaty długu. W ślad za tą decyzją otrzymałam PIT-8C wydany przez bank.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przepisy ustawy podatkowej określające źródła przycho ...

dotyczy wartości składników majątkowych

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (pismo z dnia 30.12.2004 r. (znak: US.I-PDOP/423/5/2004) ...

Czy w opisanym stanie faktycznym na podatniku ciąży obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży nieruchomości?

Z przedstawionych w nadesłanym piśmie okoliczności faktycznych wynika, iż w 2003 r. małżonkowie, w ramach istniejącej ustawowej wspólności majątkowej, dokonali sprzedaży nieruchomości za kwotę 124.000,00 zł. Sprzedaż ta została dokonana przed upływem 5–ciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. W 2005 r. ma upłynąć dwuletni termin obligujący małżonków d ...

Generowanie strony w 10 ms