Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo pracy

Czy odszkodowanie wypłacone na podstawie art. 45 kodeksu pracy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego? Czy wypłacone od tego odszkodowania odsetki podlegają opodatkowaniu?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.04.2004 r. (data wpływu do Urzędu 19.04.2004 r.) na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od ...

Spółka zamierza przekazać pracownikom zegarki jubileuszowe. Obowiązek ten wynika z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 1.Czy wartość netto zakupionych zegarków będzie stanowiła dla Spółki koszt uzyskania przychodów? 2.Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek od towarów i usług naliczony od wartości netto zakupionych zegarków jubileuszowych?

Ad.1 W przypadku, gdy obowiązek przekazania przez pracodawcę pracownikom zegarków jubileuszowych zawarty jest w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy ma on charakter obligatoryjny i wynika z przepisów prawa pracy w szerokim znaczeniu. Pracodawca musi wywiązywać się ze swoich obowiązków wobec pracowników, gdyż ich niewykonanie naraża go na zarzut naruszenia ustanowionych praw pracowniczych. Wobec pow ...

Czy odszkodowanie w wysokości wynikającej z art. 45 oraz art. 47 Kodeksu pracy za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w dniu 08.07.2004r. rozwiązała ze swoim pracownikiem umowę o pracę. Pracownik ten wystąpił na drogę sądową. Na mocy ugody sądowej Spółka wypłaciła mu odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę. Wysokość kwoty określonej w ugodzie wynika z przepisów art. 45 oraz art. 47 Kodeksu pracy. Spółka stoi na stanowisku, iż ...

Spółka ma wypłacić dla byłego pracownika zadośćuczynienie za czas pozostawania bez pracy, będące wynikiem ugody sądowej. Czy wypłacone zadośćuczynienie należy zwolnić z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 9 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku P. sp. z o.o. w S. z dnia 12.10.2005 r. (...) o udzielenie pisemnej interpret ...

Czy wypłacone byłemu pracownikowi na podstawie ugody odszkodowanie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w 2002r. złożyła swojemu pracownikowi oświadczenie o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę. Od wypowiedzenia pracownik ten odwołał się do sądu pracy. W chwili obecnej toczą się w związku z tym trzy sprawy: - o zasądzenie odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia na podstawie art. 471 Kodeksu pracy, - o nakazanie Spółc ...

Czy jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych odprawa pośmiertna wypłacona przez zakład pracy członkom rodziny zmarłego pracownika, określonym w obowiązującym w zakładzie pracy Regulaminie Wynagradzania, innym niż wskazani w art. 93 § 4 Kodeksu Pracy ?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zwolnienia z opodatkowania przychodów w postaci odprawy pośmiertnej, wypłaconej na podstawie Regulam ...

Czy wydatki przeznaczone na zakup odzieży służbowej – umundurowania stanowią dla spółki akcyjnej koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?

P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawieart. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007 r. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. ...

Koszt usług medycznych (świadczeń medycznych) i polis ubezpieczeniowych opłacanych na rzecz pracowników przez pracodawcę w formie ryczałtu skutkujący powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych u pracowników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Koszt usług medycznych (świadczeń medycznych) i polis ubezpieczeniowych opłacanych na rzecz pracowników przez pracodawcę w formie ryczałtu skutkujący powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych u pracowników.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Koszt usług medycznych (świadczeń medycznych) i polis ubezpieczeniowych opłacanych na rzecz pracowników przez pracodawcę w formie ryczałtu skutkujący powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych u pracowników.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 44 ms