Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: warunki zwolnienia

Podatek od towarów i usług

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2003 r. informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) usługa najmu lokali użytkowych opodatkowana jest podstawową sta ...

dotyczy zwolnienia z opodatkowania odsetek

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie informuje, że zgodnie z art. 52a ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwalnia się od podatku dochodowego dochody ...

Zwolnienia przedmiotowe

W nawiązaniu do pisma z dnia 06.06.2003 r. znak: RRZ III/0640/4/03 w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów podatników realizujących program finansowany ze środków, stanowiących bezzwrotną pomoc z Unii Europejskiej w świetle ustaw podatkowych, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego oraz z załączonych dokumentów wynika, że Ur ...

Podatnik, będąc zwolniony od podatku od towarów i usług ze względu na obroty (art. 14), w m-c sierpniu 2003 r., po wznowieniu zawieszonej działalności gospodarczej, wystawił fakturę VAT za wykonaną usługę doradztwa technicznego. W opinii podatnika, nie powinien - jako korzystający ze zwolnienia - wystawiać faktury z podatkiem należnym. W związku z powyższym podatnik uważa, że ma prawo do wystawienia faktury korygującej podatek należny i odzyskania wpłaconej kwoty.

Podatnik, u którego łączna wartość sprzedaży osiągnięta w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła wartości odpowiadającej kwocie 10.000 euro, jest zwolniony od podatku PTU, zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy PTU. Jednak zwolnienie to, zgodnie z ust. 10 pkt 2 tego artykułu nie ma zastosowania do podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa i rzeczoznawstwa, a tak ...

W związku z zakończeniem działalności gospodarczej w dniu 30.11.2003r., Podatnik sprzedał kiosk LOTTO innej firmie. Kiosk był użytkowany przez okres powyżej 5 lat od końca roku, w którym zakończono jego budowę, a więc, wg Podatnika, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług staje się towarem używanym i jest zwolniony od podatku VAT. Jednocześnie w ocenie Podatnika przedmiotowa sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług, kiosk bowiem nie spełnia warunków określonych w art. 4 ust. 1 pkt 7 przedmiotowej ustawy i jest tylko naniesieniem.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Definicja towaru, skonstruowana na potrzeby podatku VAT, zawarta została w art. 4 ust. 1 ustawy. Zgodnie z jej brzmieniem przez po ...

dotyczy stosowania przepisów podatkowych w kwestii zwolnień od zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5-ciu lat od zakupu

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.08.2003 r. (data wpływu do organu podatkowego 25.08.2003 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów podatkowych w kwestii zwolnień od zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5-ciu lat od zakupu Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje. W złożonym zapytaniu podają Państwo, że w roku 2002 kupili mieszkanie, n ...

Czy zmiana art. 21 ust. 1 lit. pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzona począwszy od 1.01.2004 r. wpływa w istotny sposób na zakres wynikającego z tego przepisu zwolnienia?

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), informuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 lit. pkt 46 lit. a - b ustawy z dnia 26.0 ...

uzupełnić

Odpowiadając na pismo z dnia 29.12.2003 r. będące żądaniem udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że w ramach umowy o dzieło zawartej z ...

Przy rejestracji działalności gospodarczej w 2003 r. zrezygnowałem ze zwolnienia od podatku VAT i zarejestrowałem się jako podatnik podatku VAT. Czy w myśl art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług jestem nadal podatnikiem podatku VAT?

W zakresie praw do zwolnienia podmiotowego w opisanym stanie faktycznym zastosowanie znajduje norma wyrażona w art. 14.ust. 7a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm). Mianowicie, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w któym ...


Generowanie strony w 8 ms