Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: systemy

dotyczy wartości niematerialnych i prawnych

Odpowiadając na zapytanie z dnia 14.04.2004 r. (do tut. Urzędu wpłynęło w dniu 16.04.2004 r., znak: DN/01/04/2004), uzupełnione pismem z dnia 4.05.2004 r. (wpłynęło w dniu 5.05.2004 r., znak: L.dz. 1862/04) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137., poz. 926 ze zm. ...

Jaką stawką podatku VAT jest opodatkowana działalność w zakresie bieżącej konserwacji systemów alarmowych w domach studenckich?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie bieżącej konserwacji systemów sygnalizacji napadu i włamania w domach studenckich. Zdaniem podatnika w/w usługi są opodatkowaniu 7% stawką stawką podatku od towarów i usług. Organ podatkowy stwierdza, że zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, o ile stan faktyczny przedstawiony w piśmie zgodny jest ze stanem rzeczywistym. Na podstawie par. 5 p ...

Co oznaczają pojęcia "dzień zarachowania kosztu", "dzień poniesienia kosztu"? Jak określić średni kurs w przypadku otrzymania faktury kosztowej drogą elektroniczną? Jak określić dzień zarachowania kosztu w przypadku importu towarów, gdy Spółka otrzymuje JDA SAD oraz gdy towar został wydany z magazynu wcześniej niż Spółka otrzymała JDA SAD?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z wnioskiem Spółki z dnia 15.02.2005 r. z datą wpływu do tut. Urzędu- 21.02.2005 r.- w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów praw ...

W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się o wskazanie, czy w przypadku awarii kasy rejestrującej, skutkującej utratą danych zapisanych w pamięci operacyjnej kasy, dopuszczalnym jest wykorzystanie dla celów sporządzenia deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy, danych wynikających z informatycznego systemu kasowego.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, zasadniczą część działalności Podatnika stanowi sprzedaż detaliczna na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zgodnie zatem z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Spółka prowadzi ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. ...


Czy przychodami są kwoty netto okresowych opłat fakturowane na Klienta zgodnie z mową licencji, a przychód należny powstaje zgodnie z art. 12 ust. 3c w dniu, w którym należności przypadające dla Spółki od Klienta, wynikające z umów, są wymagalne - w sytuacji zawarcia transakcji, polegającej na zapewnieniu Klientowi możliwości korzystania z licencji na System, przy współuczestnictwie Spółki wstępującej w miejsce Producenta Systemu jako podmiotu upoważniającego Klienta do korzystania z Systemu na podstawie licencji i zapewniającego finansowanie transakcji?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika prze ...

Jak dokonać alokacji łącznej wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład otrzymanego aportem przedsiębiorstwa, którego majątek trwały stanowi centrum handlowe z wyposażeniem, przynależnościami i gruntem, na którym jest posadowione (ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 10), pomiędzy poszczególne środki trwałe podlegające amortyzacji, z podziałem na środki trwałe: 1) ruchome - stanowiące wyposażenie centrum, 2) powiązane trwale z budynkiem centrum handlowego (sam budynek, parkingi, systemy w budynku)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 11.08.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.08.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Pod ...

Jak dokonać alokacji łącznej wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład otrzymanego aportem przedsiębiorstwa, którego majątek trwały stanowi centrum handlowe z wyposażeniem, przynależnościami i gruntem, na którym jest posadowione (ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 10), pomiędzy: 1) grunt a środki trwale podlegajace amortyzacji, 2) poszczególne środki trwałe podlegające amortyzacji, z podziałem na: - ruchome środki trwałe - wyposażenie centrum, - środki trwałe powiązane trwale z budynkiem centrum handlowego (sam budynek, parkingi i systemy w budynku)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 11.08.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.08.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Pod ...

Czy korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 projektu stworzenia sieci współpracy i transferu wiedzy między przedsiębiorstwami wodociągowymi z rejonu Mazowsza i Podlasia, a wydatki na realizację projektu nie są kosztami uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki (z datą wpływu 30 sierpnia 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika w przedmioci ...

Wątpliwości Podatnika budzi, czy wydatki poniesione w związku z wytworzeniem systemu komputerowego należy potraktować jako koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. ...

Generowanie strony w 21 ms