Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opieka społeczna

Czy świadczone przez G. usługi opiekuńcze (PKWiU – 85) osobom starszym, niebędącym w stanie samodzielnie funkcjonować, finansowane częściowo przez G. a częściowo przez korzystających z tych usług, są nadal objęte zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT?

W odpowiedzi na zapytanie jednostki zawarte w piśmie z dnia 21.05.2004 r. (znak: Oś.3327/6/2004, z datą wpływu do tut. Urzędu 25.05.2004 r.) czy świadczone przez G. usługi opiekuńcze (PKWiU – 85) osobom starszym, niebędącym w stanie samodzielnie funkcjonować, finansowane częściowo przez G. a częściowo przez korzystających z tych usług, są nadal objęte zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT, Nac ...

W ramach działalności gospodarczej świadczę usługi paramedyczne. Posiadam uprawnienia do prowadzenia takich usług. Czy usługi paramedyczne wykonywane w zakresie mojej działalności są zwolnione z VAT czy opodatkowane stawką 7%?. Uważam, że wykonywane przeze mnie usługi paramedyczne są zwolnione z VAT.

Działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku w odpowiedzi na pismo złożone w dniu 22.06.2004r., informuje: Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumi ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług będzie opodatkowana wymiana stolarki okiennej w domu pomocy społecznej?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.06.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. N ...

Czy jednostka budżetowa samorządu terytorialnego świadcząca w ramach działalności statutowej usługi z zakresu opieki społecznej zwolnione od podatku VAT na podstawie załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (poz. 9 PKWiU 85) oraz pewne dodatkowe usługi ma obowiązek opodatkować je podatkiem VAT?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 1.07.2004 r. (znak: DPS-III-0321/42/04), uzupełnione pismem z dnia 12.07.2004 r. (znak: DPS-III-0321/51/2004), wyjaśnia: Wyżej wymienionym pismem jednostka zwróciła się z zapytaniem, czy jako jedn ...

Jaką stawką VAT powinny być objęte usługi świadczone w prywatnym Domu Opieki Rodzinnej na rzecz osób starszych z pełnym wyżywieniem i zakwaterowaniem (symbol PKWiU 8531B oraz PKWiU 8532) oraz usługi hotelarskie (PKWiU 5511) ?

Zgodnie z art. 14a § 1 i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 22.09.2004 r. w sprawie stawki podatku VAT na usługi świadczone w prywatnym Domu Opieki Rodzinnej oraz na usługi hotelarskie informuje, że usługi te zakwalifikowane odpowiednio do grupowania ...

Czy usługi opieki nad osobami starszymi świadczone przez Spółkę są zwolnione z podatku VAT, czy też opodatkowane są stawką 7 %?Świadczymy usługi opieki nad osobami starszymi, jako prywatna firma nie korzystająca z żadnych dotacji, za opiekę nasi pensjonariusze płacą z własnych środków lub ich najbliższych. Zarówno GUS, III US, Izba Skarbowa jak i NSA potraktowali naszą działalność jako grupowanie 85 PKWiU „usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej” Konsekwencją tego było nasze zwolnienie z VAT. W ustawie o VAT obowiązującej od 01-05-2004 r. grupowanie 85 PKWiU pojawia się zarówno w załączniku nr 3 „Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 %”, pod poz. 152 jak i w załączniku nr 4 „Wykaz usług zwolnionych od podatku” pod poz. 9Własne stanowisko w sprawie:W poz. 152 załącznika nr 3 widnieje zapis: „ usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej-wyłącznie świadczone przez instytucje, których usługi te nie są zwolnione od podatku” . Naszym zdaniem z tego zapisu wynika, że ustawodawca uzależnia opodatkowanie podatkiem VAT od rodzaju podmiotu, który świadczy te usługi. Wydaje mi się, że ze zwolnienia korzystać mogą zakłady publiczne, natomiast firmy prywatne muszą opodatkowywać swoje przychody stawką podatku 7%

Działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.)- Ordynacja podatkowa w odpowiedzi na pismo z dnia 28-10-2004 r. informuję, iż zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54,poz. 535) - zwalnia się od podatku usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (ex 85), z wyłączeniem ...

Czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadcząc usługi nieobjęte zwolnieniem z ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz czynności zwolnione z ewidencjonowania na podstawie załącznika Nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy?

Zgodnie z przepisem art. 165 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.) do dnia 31 grudnia 2004 z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnieni zostali podatnicy sprzedający towary lub ...

Czy podatnik – osoba fizyczna ma prawo do odliczenia w całości od podstawy opodatkowania kwoty dokonanej darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą na rzecz kościelnych osób prawnych w 2004 roku?

Przepis art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 z zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004r. dopuszcza możliwość odliczenia od dochodu przed jego opodatkowaniem kwot darowizn przekazanych na cele: -a. określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o dz ...


Czy instalacja okien i drzwi w ramach remontu domu Św."X" przez Dom Zakonny O.O. prowadzący statutową działalność charytatywno-opiekuńczą objęta jest 7% stawką czy 22% stawką VAT?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie :-art. 14a§1,3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( T. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce uznaje za prawidłowe stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia , w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów ...

Generowanie strony w 7 ms