Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dopłaty do mleka otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Od 1 maja 2004r., stosownie do art. 29 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Z regulacji tej wynika, że w sytuacji gdy podatnik - w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług - otrzymuje od innego podmi ...

Czy wolno ubiegać się o zwrot VAT-u w związku z zawarciem po 01 maja 2004 r. umowy w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu, działając stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z 14.07.2004 r. informuje: z zawartych w zapytaniu informacji wynika, iż Gmina Pisz w dniu 23 września 2003 r. złożyła wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc finansową w ramach progr ...


Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137. poz. 926 ze zm.) spółka jawna zwraca się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535). zwanej dalej ustawą o VAT - w odniesieniu do poniżej zaprezentowanego stanu faktycznego.Stan faktyczny:Spółka w ramach prowadzonej działalności przetwarzania odpadów zwierzęcych w procesie utylizacji otrzymuje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w oparciu o umowę z dnia 12 maja 2004 r. pomoc finansową w prowadzeniu działalności (§ 1 Umowy) polegającej na: zbieraniu zwłok (odpadów) zwierzęcych i przetwarzaniu ich na mączkę w wyniku procesu utylizacji. Przez koszty działalności (§ 3 Umowy) rozumie się koszty poniesione przez Spółkę na działalność, według kalkulacji przedstawionej przy składaniu wniosku o pomoc finansową. Do kalkulacji brane są koszty transportu, usługi obce, wynagrodzenia, amortyzacja i inne koszty działalności zakładu utylizacyjnego, na podstawie których ARiMR zwraca pewien % kosztów działalności (postanowienia umowy) po stawkach nie wyższych jak 98 % kosztów poniesionych.Zgodnie z przepisami art. 29 ust 1 ustawy o VAT obrotem stanowiącym podstawę opodatkowania jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Unormowanie to jest oparte o art. 11(A)(1)(a) VI Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej wspólnego systemu podatku od wartości dodanej VAT: "podstawę opodatkowania stanowi w odniesiniu do dostawy towarów i świadczenia usług (...) wszystko. co stanowi wynagrodzenie. które dostawca otrzymał lub ma otrzymać od nabywcy, klienta lub osoby trzeciej z tytułu tych czynności, włączając subwencje bezpośrednio związane z ceną".Stanowisko spółki:W oparciu o zapisy VI Dyrektywy i ustawy o VAT twierdzimy, te wyżej wymieniona pomoc finansowa otrzymywana przez Spółkę nie stanowi podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Otrzymywana dotacja nie ma bowiem charakteru wyrównania ceny lecz służy dofinansowaniu kosztów działalności Spółki w części dotyczącej zbiórki, transportu i utylizacji zwłok bydła, owiec, kóz i świń, za które to usługi rolnik został zwolniony z odpłatności. Nie występuje przy tym bezpośredni związek z konkretnymi dostawami lub świadczeniami, tylko z realizacją planu wykonania umowy. Wartość dotacji nie ma bezpośredniego związku z ceną pobieraną przez Spółkę od producenta rolnego za zbiórkę i transport zwłok zwierzęcych, utylizacji bydła, owiec, kóz i świń oraz transport uzyskanej mączki do spalarni.W wyroku w sprawie C-184/00 pomiędzy Office des produits wallons ASBL a Państwem Belgijskim, Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że elementem istotnym, wpływającym na ewentualne objęcie dofinansowania definicją podstawy opodatkowania jest stwierdzenie, czy dotacje są dokonywane w celu sfinansowania konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług. Natomiast sam fakt, że dofinansowanie wpływa na ostateczną cenę świadczenia nie ma znaczenia dla uznania czy dofinansowanie powinno zwiększyć podstawę opodatkowania, gdyż w praktyce prawie zawsze dofinansowanie działalności podatnika wpływa w jakiś sposób na poziom stosowanych przez niego cen.Mając na uwadze powyższe Spółka twierdzi, iż otrzymywane przez nią dofinansowanie nie podlega obowiązkowi podatkowemu w podatku VAT, gdyż otrzymana dotacja nie jest bezpośrednio związana z ceną konkretnej usługi.Podswnowując w swoim zapytaniu Spółka prosi o potwierdzenie powyższego stanowiska.Spółka oświadcza, te powyższe zapytanie dotyczy sprawy, w której nie toczy się postępowanie podatkowe ani kontrola podatkowa.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.08.2004 (data wpływu 24.08.2004). dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137. poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku ...

Czy istnieje możliwość odliczania podatku VAT wynikającego z faktur dotyczących robót inwestycyjnych (budowa kanalizacji i wodociągów wiejskich) współfinasowanych w ramach programu SAPARD na podstawie umów zawartych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie po dniu 1 V 2004r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa (DZ. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: W świetle przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Urząd Gminy w miesiącu maju i czerwcu podpisał umowę z AR i MR w Warszawie dotyczącą pomocy finansowej przy budowie kanalizacji i wodociągów wiejskich. Otrzymał pismo, z k ...

Czy można dokonać odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur zakupu bezpośrednio związanych ze sprzedażą wody, od której gmina odprowadza podatek VAT oraz realizacją inwestycji gminnych w nw. zakresie?

Został przedstawiony następujący stan faktyczny: Po 1 V 2004r. Gmina podpisała umowy z ARiMR w Warszawie na dofinansowanie w ramach programu SAPARD na: modernizację dróg budowę sieci wodociagowej. Zgodnie z tymi umowami do kosztów kwalifikowanych został zaliczony również podatek VAT. Gmina wyjaśnia, że jest podatnikiem VAT i należy do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich. ...

Zapytaniem z dnia 17.09.2004r. Urząd Gminy zwrócił się z prośbą o interpretację przepisów w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT?

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: W dniu 27 kwietnia i 10 maja 2004r. Gmina zawarła umowę z ARiMR w Warszawie na dofinansowanie w ramach Programu SAPARD zadań inwestycyjnych: budowa sieci wodociągowej z przyłączami budowa oczyszczalni ścieków, budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami oraz przepompowaniami Na dzień podpisania umowy Podatnik nie był płatnikiem podatku VAT, nalic ...

Wójt Gminy pismem z dnia 16.09.2004r. zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji, czy Gmina może zaliczyć podatek VAT do kosztów kwalifikowanych inwestycji realizowanej w ramach programu SAPARD.

Zdaniem strony pytającej podatek VAT zapłacony w fakturach dotyczących robót inwestycyjnych jest kosztem kwalifikowanym i Gmina w żaden sposób nie może odzyskać zapłaconego podatku. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie zawarła z Gminą umowy w sprawie współfinansowania prowadzonych przez gminę inwestycji w zakresie budowy wodoc ...

dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentującyh zakupy realizowane w ramach programu częściowo finansowanego przez SAPARD.

Odpowiadając na pismo Spółki z dnia 02.08.2004 r. (wpływ do Urzędu 05.08.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 16.08.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), w przedmiocie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach ...

- dotyczy możliwości "odzyskania" podatku VAT, zawartego w fakturah dotyczących realizowanych inwestycji.

W odpowiedzi na pismo znak:3040-1/2004 z dnia 20 września 2004 r. (data wpływu – 21 wrzesień br.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z treści złożonego wniosku wynika, iż Gmina ........ prowadzi c ...

Generowanie strony w 5 ms