Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: miejsce świadczenia usług

Czy usługi ogólnobudowlane w budynkach i budowlach położonych na terenie Norwegii, świadczone na rzecz podmiotu krajowego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski ?

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W art.27 ust.2 pkt 1 w/w ustawy określono, że w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, miejscem świadczenia usług (opodatkowania) jest miejsce ...

Jaką stawką VAT od 01.05.2004r. opodatkowane są usługi w ramach umowy agencyjnej pośrednictwa handlowego zawartej z firmą zagraniczną /Holandia/: - gdzie jest miejsce świadczenia usługi - czy w fakturze zastosować stawkę O% - czy jest to wewnątrzwspólnotowa dostawa czy nabycie usługi - czy wystawiam dokument nakazujący nabywcy usługi odprowadzenie podatku VAT w Holandii ?

Miejscem wykonywania usługi pośrednictwa w dostawie towarów polegającej na wyszukiwaniu klientów w Polsce dla podatnika mającego siedzibę poza krajem jest Polska - zgodnie z art.27 i 28 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 z 2004r.). Usługi takie podlegają w całości opodatkowaniu wg stawki 22%. Jeżeli jednak nabywca usługi podał dla tej czynności numer po ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży licencji za pomocą internetu. Sprzedaż odbywa się na rzecz firmy mającej siedzibę w Niemczech. Podatnik pyta czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) świadczone usługi (sprzedaż licencji) mają status usług niepodlegających opodatkowaniu, W jaki sposób dokumentować świadczenie usług oraz czy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabywane towary i usługi dotyczą świadczenia przedmiotowych usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: - odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, - eksport towarów, - import towarów, - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Jak wid ...

Podatnik świadczy usługi na rzecz niemieckiej firmy polegające na dokonywaniu rezerwacji miejsc noclegowych w hotelach na obszarze Polski. Gdzie w takiej sytuacji znajduje się miejsce świadczenia usług?

Zgodnie z postanowieniami art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535), w przypadku usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z usługami innymi niż: 1. wymienione w art. 28 ust. 5 pkt 1 i 2 lit. a ww. ustawy.: a. usługi pośrednictwa i spedycji związane bezpośredni ...

Jaka stawką podatku VAT opodatkowane są usługi spedycji związane z transportem międzynarodowym?

Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt. 2 i 3b cyt. ustawy w przypadku świadczenia usług transportowych miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzglę ...

Czy usługi rybackie świadczone na rzecz armatora holenderskiego pływającego pod banderą niemiecką, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryficach na pisemne zapytanie z dnia 26.07.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż podatnik świadczy usługi rybackie na rze ...

Czy mogę zastosować art. 83 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i uslug do usług polegających na kontroli wyrobów włókienniczych, obuwniczych i użytku domowego oraz kontroli w zakresie opakowań, jeżeli usługi wykonuję na rzecz firmy szwajcarskiej, a wyroby wysyłane są do Niemiec, Francji, Austrii?

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 lipca 2004r. uzupełnione w dniu 10 sierpnia 2004r. stanowiące zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podat ...

Jak zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) wyznaczyć miejsce świadczenia usług projektowania architektonicznego i technicznego nie związanych z nieruchomościami oraz usług nadzoru inwestorskiego?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje: Jak wynika z pisma Spółki świadczy ona usługi projektowania architektonicznego i technicznego dla obiektów budowlanych w Polsce oraz usługi nadzoru inwestorskiego ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do usługi transportowej świadczonej na rzecz podmiotu polskiego, posługującego się polskim numerem NIP (otrzymującego zamówienie na przewóz towarów od podmiotu niemieckiego)?

Świadczone usługi są określone w art.28 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz.535/ jako wewnątrzwspólnotowa usługa transportu towarów. Usługa taka świadczona na zlecenie podatnika zarejestrowanego w Polsce, podlega opodatkowaniu w Polsce wg. stawki 22%. ...

Gdzie podlegają opodatkowaniu usługi agencyjne świadczone na rzecz kontrahenta spoza krajów Unii Europejskiej ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź–Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 10 sierpnia 2004 r., uzupełnionego pismem z dnia 8 września 2004 r., w sprawie miejsca świadczenia usług agencyjnych po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki określone w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) informuje, co następuje: Z nadesłanego ...

Generowanie strony w 54 ms