Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zasiłek dla bezrobotnych

Czy wypłacając zasiłki i świadczenia przedemerytalne w m-cu lipcu za m-c czerwiec br. i m-c lipiec br. (dwie wypłaty) można uwzględnić dwie ulgi podatkowe dla zasiłków i świadczeniobiorców?

W myśl art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z powyższego art. wynika, iż dla celów podatkowych istotny będzie moment wypłacenia wynagrodzenia, a n ...

W 2004 r. Podatnik otrzymał zasiłek dla bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy w okresie od 15.04.2004 r. do 21.10.2004 r. i zasiłek wychowawczy w okresie od 1.01.2004 r. do 10.03.2004 r. Czy dochody te należy uwzględnić w zeznaniu rocznym?

Zgodnie z art.9 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody (nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania) z wyjątkiem dochodów wymienionych w art.21, 52, 52a i 52c oraz dochodów od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkow ...

Czy należy naliczyć i pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych od ustawowych odsetek od nieterminowej wypłaty zasiłku przedemerytalnego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z podaniem Jednostki z dnia 14-10-2005r. uzupełnionym pismem, które wpłynęło dnia 09-11-2005r. dotyczącym udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fiz ...

Czy zaległa zapłata zasądzona wyrokiem Sądu na rzecz podatnika winna być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Dnia 07.12.2005 r. do tut. Organu wpłynął wniosek Powiatowego Urzędu Pracy, uzupełniony pismem z dnia 16.12.2005 r.(do wniosku załączono kserokopią wyroku Sądu Rejonowego z dnia 06.04.2005 r.), z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego w następującej sprawie: czy zaległa zapłata zasądzona wyrokiem Sądu na rzecz powoda winna być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych? Z przed ...

Jednostka zwróciła się z zapytaniem jak należy postąpić w następujących sytuacjach: 1) bezrobotny pobierał w roku 2005r. zasiłek dla bezrobotnych, stypendium, następnie zgłosił np. podjęcie pracy, otrzymanie renty itp. Bezrobotny został zobowiązany na podstawie decyzji wydanej przez starostę do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Zwrot przedmiotowego świadczenia nastąpił w tym samym roku. 2) bezrobotny pobierał w roku 2004r. zasiłek dla bezrobotnych, w roku 2005 został zobowiązany do zwrotu powyższego świadczenia. Zwrotu dokonał w roku 2005, 3) bezrobotny pobierał zasiłek w 2000r. i 2001r. W 2002r. decyzją administracyjną bezrobotny został zobowiązany do zwrotu zasiłku ze względu na osiąganie innych dochodów w okresie jego pobierania. W roku 2005 Komornik Sądowy dokonał pierwszego zwrotu zasiłku na konto urzędu pracy. W roku 2006 mogą wpłynąć kolejne raty, gdyż zasiłek nie został jeszcze w całości zwrócony. 4) bezrobotny pobierał zasiłek w 2004r. W roku 2005 urząd pracy otrzymał informację z ZUS o przyznaniu bezrobotnemu renty z tytułu niezdolności do pracy. Żądana kwota zasiłku do zwrotu w całości została zwrócona przez ZUS na konto urzędu.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest obowiązana do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkę na ubez ...

Czy wypłata ekwiwalentu pieniężnego za ulgową energię elektryczną dla osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust 1 pkt 38 i 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm), Naczelnik Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Skarbowego po analizie złożonego wniosku z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać, że przedstawione przez Podatnika stan ...

Czy i na kogo powinna być wystawiona informacja podatkowa PIT-11 o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych za postawiony do dyspozycji w styczniu 2008r. zasiłek dla bezrobotnych, w przypadku gdy bezrobotny zmarł?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Odliczenia od dochodu nienależnie pobranych świadczeń.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

Czy wnioskodawca ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie w Polsce za 2008r. wykazując w nim zasiłek dla bezrobotnego jako dochód podlegający opodatkowaniu?

Zmiana interpretacji indywidualnej Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), Minister Finansów zmienia, z urzędu, interpretację indywidualną wydaną w dniu 15 lipca 2009 r., Nr IBPBII/1/415-364/09/BD przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, uznającą za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosk ...

W jaki sposób rozliczyć wypłacony przez Urząd Pracy zasiłek transferowy dla bezrobotnego, przyznany wnioskodawcy w Niemczech?

Zmiana interpretacji indywidualnej Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), Minister Finansów zmienia, z urzędu, interpretację indywidualną wydaną w dniu 24 czerwca 2009 r., Nr IBPBII/1/415-282/09/BJ przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, uznającą stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 mar ...

Generowanie strony w 122 ms