Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: gospodarka leśna

1. Czy zwrot poniesionych kosztów za sprawowany nadzór nad lasami niepaństwowymi mieści się w pojęciu "inna dopłata o podobnym charakterze związana ze świadczeniem (...)usług ujętym w art.29 ust.1 ustawy VAT? 2. Czy dotacje otrzymane z budżetu państwa na prace leśne /zalesienie gruntów i wykonanie innych czynności / podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT od 01.05.2004r.?

Zgodnie z art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 z 2004r.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych. Nie podlegają więc opodatkowaniu podatkiem od towarów i u ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług obwiązuje na korę dekoracyjną od 1 maja 2004r.?

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3% na towary o symbolu sklasyfikowanym według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ex 02 „Produktu gospodarki leśnej – z wyłączeniem drew ...

Jaką stawką VAT opodatkowane są usługi związane z konserwacją i utzrymaniem dróg leśnych służących wyłącznie celom gospodarki leśnej?

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 września 2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania usług związanych z konserwacją i utrzymaniem dróg leśnych służących wyłącznie celom gospodarki leśne ...

Zapytanie dotyczy stawki podatku od towarów i usług z tytułu pobierania opłat za wstęp do muzeum i parku narodowego, wydawania zezwoleń na wjazd do parku narodowego, sprzedaży noclegów, drewna, usług transportowych, dostawy publikacji edukacyjno-informacyjnych dot. ochrony przyrody - dokonywanych przez gospodarstwo pomocnicze parku narodowego, finansowanych częściowo z dotacji budżetowych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze, działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa(Dz. U. Nr 97, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 30.04.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 14.05.2004 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego - wyjaśnia, co następuje. Na podstawie art. 41 ust. 2 obowiązującej, z pewnymi zastrzeżeniam ...

Czy usługi nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa wykonywane przez nadleśniczych Lasów Państwowych na mocy porozumienia zawartego ze starostą i finansowane przez starostę podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że nadleśniczy wykonuje usługi nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa nad podstawie porozumienia zawartego ze starostą. Czynności nadzorcze nad lasami prywatnymi zostały przypisane staroście na mocy ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach – i stanowią zadania z zakresu administracji publicznej. Na podstawie art. 5 ust. ...

Dnia 08 listopada 2004r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT na wykonanie usługi na rzecz Nadleśnictwa polegającej na remoncie i modernizacji drogi leśnej .

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137 , poz. 926 ze zm. ) Dnia 08 listopada 2004r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Pierw ...

Jaką stawkę podatku VAT stosuje się dla: - usług związanych z zielenią miejską (PKWiU 01.41.12) polegających na pielęgnacji trawników, żywopłotów, nasadzaniu i utrzymaniu klombów, zieleńców, ścince i pielęgnacji drzew na terenie miejskim, - usług związanych z gospodarką leśną (PKWiU 02.02.10) polegających na zakładaniu i ochronie upraw leśnych, pielęgnacji młodników, wycince i zrywce drzew, - sprzedaży drewna stosowego nieprzerobionego (PKWiU 02.01.)

Stosownie do postanowień zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 24.03.2003 r. (data wpływu 26.03.2003 r.) Urząd Skarbowy w Brzesku uprzejmie informuje: Pismem z dnia 24.03.2003 r. uzupełnionym pismami z 04 i 16 ...

Czy sprawowanie przez nadleśniczego w imieniu starosty nadzoru nad lasami niepaństwowymi podlega opodatkowaniu VAT ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a §1 i §4 oraz art.216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. nr 8 poz. 60 z 2005r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie nr Zn.spr.K-31-4/05 z dnia 04.04.2005r (data wpływu 07.04.2005) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p ...

Czy nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wykonywany przez Nadleśnictwo na zlecenie Starosty stanowi usługę i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Nadleśnictwo na podstawie art. 5 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 ze zmianami) sprawuje w imieniu Starosty nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Powierzenie tego nadzoru następuje w drodze administracyjno-prawnego porozumienia po zapewnieniu przez Starostę środków finansow ...

Czy czynność polegająca na pełnieniu przez Nadleśniczego na podstawie zawartego porozumienia, nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

W swoim piśmie z dnia 23.12.2004 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Końskich 30.12.2004 r.), znak: RO.0715-50/2004 Starostwo Powiatowe informuje, że w ramach porozumienia zawartego z Nadleśnictwem przekazuje sprawy nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w/w jednostce. Jest to porozumienie administracyjne w związku z tym zwraca się z zapytaniem: Czy czyn ...

Generowanie strony w 22 ms