Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opcja

Opodatkowanie dochodu ze zbycia akcji nabytych przez pracownika w ramach realizacji opcji na nabycie akcji zagranicznej spółki (matki).

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie w odpowiedzi na pismo Pana w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuje: Zgodnie z art. 30b ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 ...

Czy podatnik powinien zaliczyć do przychodów roku 2004, przychód ze sprzedaży akcji, jaki prawdopodobnie otrzyma za 5 lat zgodnie z zawartą w umowie zakupu akcji „opcją wyjścia”?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez stronę wynika, iż Spółka w 2004 roku zakupiła, w oparciu o zawartą umowę od osób fizycznych (akcjonariuszy Spółki S.A.) akcje, które wykazała w aktywach bilansu jako długotrwałe aktywa finansowe wycenione według ceny nabycia( art. 35 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Zawarta przez podatnika umowa zawiera tzw. "opcję wyjścia", która daje możliwość (nie gwara ...

Czy powinnam zapłacić podatek dochodowy od przychodu z odpłatnego zbycia przeze mnie akcji X S.A. , przeznaczonych dla uczestników programu opcji menedżerskich?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany postanawia uznać stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 21. 04. 2005 r. (uzupełnionym dnia 17. 06. 2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zas ...

dotyczy zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w sprawie momentu rozpoznania przychodu i kosztów uzyskania przychodów w związku z zawarciem opcji walutowych

Pismem z dnia 7 listopada 2005r. (wpływ 08.11.2005r.) Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółkaw celu zabezpieczenia się przed ryzykiem spadku kursów walut zawiera kontrakty na walutę. Instrumentem zabezpieczającym przyszłe ...

Czy otrzymanie od Ubezpieczyciela, zgodnie z Umową Ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego z opcją windykacji należności, odszkodowania z tytułu nieściągalnych należności handlowych nie powoduje skutków podatkowych u Spółki - odszkodowanie nie stanowi przychodu, kosztem uzyskania przychodu nie są należności Spółki w części, w jakiej z mocy prawa przeszły na Ubezpieczyciela?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Jak w przypadku gdy spółka matka przekuje pracownikom spółki córki akcje i opcje na akcje określić moment powstania przychodu?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że 100% udziałowiec Spółki, podmiot prawa niemieckiego wprowadził plany motywacyjne w ramach których pracownicy Spółki otrzymują opcje na akcje lub obligacje, które również mogą być zamienione na akcje. Zarówno opcje jak i obligacje są imienne i niezbywalne. Spółka ponosi na rzecz podmiotu niemieckiego koszty organizacji i uczestnictwa swoich ...

Czy wydatki poniesione przez spółkę w związku z obciążeniem jej przez spółkę matkę kosztami związanymi z realizacją opcji pracowniczych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów spółki?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia R.P. sp. z o.o. w C. z 1 marca 2006 r. na postanowienie Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z 20 lutego 2006 r., nr LUS/I-3/423/N/3/06/JW w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, Dyrektor Izby Skarbow ...

Czy jeśli zagraniczna spółka-matka przekazuje pracownikom spółki-córki opcje na akcje to istnieje obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych po stronei spółki-córki?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pracownicy Spółki po uzyskaniu odpowiedniego stażu mogą skorzystać z prawa opcji na akcje spółki amerykańskiej (będącej członkiem tej samej grupy kapitałowej co Spółka). Ponadto pracownicy Spółki mogą otrzymać nieodpłatnie akcje od tej spółki amerykańskiej. Uprawnienia te nie wynikają z umów o pracę łączących te osoby ze Spółką, lecz z regu ...

Czy w przytpadku gdy spółka matka przekazuje pracownikom spółki córki opcje na akcje to na spółce-córce ciążą obowiązki płatnika?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pracownicy Spółki biorą udział w programach nabywania akcji. Programy sa prowadzone przez podmiot z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W ramach tych programów podmiot prowadzący te programy będzie dokonywał na rzecz pracowników Spółki określonych świadczeń pieniężnych, których wypłaty będą dokonywane za pośrednictwem Spółki. Spółka z ...

Czy przysporzenie majątkowe uzyskiwane w związku z realizacją przyznanych praw ( opcji ) powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60) oraz art. 17 ust. 1 pkt 10, art.30b ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia .....11.2006r. w sprawie interpretacji przepisów prawa ...

Generowanie strony w 35 ms