Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obliczenie

Czy możliwe jest uznanie za samochód ciężarowy w przypadku gdy w świadectwie homologacji nie uwzględniono pozycji dotyczącej dopuszczalnej ładowności samochodu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego ŁÓDŹ - POLESIE w odpowiedzi na pismo z dnia 31.05.2004r. ( wpływ do Urzędu ) bez znaku , oraz tej samej treści pismo przesłane według właściwości przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź - Śródmieście uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - właściwy organ podatkowy pierwszej ...

Dotyczy kwestii zwolnienia z opodatkowania części dochodów w wysokości odpowiadającej równowartości diet w przypadku osiągania przychodów za granicą (art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, póź. 926 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytanie Spółki z dn. 24.02.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 26.02.2004 r.), dotyczące kwestii: - zwolnienia z opodatkowania części dochodów w wysokości odpowiadającej równowartości diet w przypadku osiągania przychodów za granicą (art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku ...


Czy do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wlicza się należny podatek od towarów i usług oraz zwróconą różnicę tego podatku?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza, działając na zasadzie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.04.2004 r.) informuje, że poruszony problem regulują przepisy art. 155 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r ...

Czy prawidłowo rozliczono składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

Działając na podstawie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr. 137 poz. 926 ze zm) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.07.2004 roku uzupełnione w dniu 30.07.2004 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce informuje, że w świetle art. 8 wyżej cytowanej ustawy płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości p ...

Czy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku od towarów i usług obliczoną przez urząd celny w zgłoszeniu celnym?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 18.08.2003 r. nr KR/265/2003 dotyczące prawa do odliczenia od podatku należnego kwoty podatku VAT obliczonej przez urząd celny w zgłoszeniu celnym,Urząd Skarbowy Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje: Zgodnie z art. 11 ust. 2 u ...

Czy wyliczjąc proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług do obrotu uzyskanego z czynności, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego spółka powinna zaliczyć płatności bezpośrednie do gruntów rolnych (tzw. obszarowe) otrzymywane głównie ze środków unijnych ?

Dnia 18 lutego 2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu wpłynęło zapytanie, czy wyliczając proporcje, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535; zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 14 poz. 113), Spółka powinna zaliczać do obrotu uzyskanego z czynności, w stosunku do których nie przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego płatności bezp ...

Zarejestrowany handlowiec zwrócił się z pytaniem, czy w świetle art. 19 pkt 2 obliczenie i zapłata akcyzy wstępnie za okresy dzienne ma dotyczyć dziennej sprzedaży towarów zharmonizowanych, czy też dnia wprowadzenia towarów do magazynu firmy?

Postanowienie Na podstawie art. 216, 217 w związku z art. 14 a, 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) oraz art. 19 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. ( Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm. ) w związku z wnioskiem złożonym w dniu 05.01. 2005r. w sprawie udzielenia interpretacji przepisów w zakresie stosowania przepisów podatkowych, Naczel ...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zajmuje się sprzedażą towarów używanych (samochodów) zakupionych od podmiotów, o których mowa w art. 120 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Podstawą opodatkowania podatkiem VAT przy dostawie takich towarów – zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy jest marża, będąca różnicą między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia towaru, pomniejszona o kwotę podatku. W związku z powyższym wystąpiono z zapytaniem, czy w przypadku gdy podstawą opodatkowania przy sprzedaży (dostawie) towaru używanego jest marża, część kwoty należnej od nabywającego, odpowiadająca kwocie nabycia towaru używanego przez podatnika, powinna być zaliczona do obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, który to obrót ma wpływ na ustalenie proporcji dla odliczenia częściowego podatku naliczonego i jego korekty (art. 90 ust. 1-3 ustawy)? Zdaniem Spółki, czynności pozostające poza zakresem podatku VAT nie podlegają uwzględnieniu w mianowniku współczynnika proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Targówek p o s t a n a w i a - uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatko ...

Czy Gmina ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zamianą nieruchomości?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi nawnioski Strony: GS-03.MS.72220-16/05 z dnia 28.01.2005 r. (uzupełniony w dniu 18.02.2005 r.)oraz GS-03.MS.72220-12/05 z dnia 07.02.2005 r. w części dotyczącej zapytania nr 2 z zakresupodatku od tow ...

Generowanie strony w 5 ms