Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatek od czynności cywilnoprawnych


Spółka prowadzi działaność gospodarczą, która obejmuje m.in. dokonywanie modernizacji systemów ciepłowniczych, nabywanie udziałów w podmiotach z sektora ciepłowniczego oraz doradzanie i zarządzanie tymi podmiotami. Czy dokonywanie zakupów udziałów w podmiotach z sektora ciepłowniczego ma charakter działalności w zakresie pośrednictwa finansowego, o której mowa w poz. 3 załącznika 2 do ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, która w konsekwencji powoduje zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych na mocy art.2 ust.4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust.1 pkt1 lit. ”a” ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86 z 2000r., poz.959 ze zm./ podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy oraz praw majątkowych. Stosownie do treści art. 2 ust.4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 z 2000r., poz.959 ze zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czyn ...

Spółka polska jest udziałowcem spółki słowackiej i posiada 100% udziałów w jej kapitale. W oparciu o ramową umowę spółka polska udziela pożyczki spółce słowackiej. Czy zawarta umowa pożyczki skorzyska ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 ust.10 lit.h ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z art. 1 ust.1 pkt1 lit. „b” ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają umowy pożyczki. Umowa pożyczki zawarta pomiędzy Spółką polską (pożyczkodawca) a podmiotem zagranicznym (pożyczkobiorca) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż jako umowa zobowiązująca jest prawem majątkowym wykonywanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Stosownie ...

Spółka sprzedaje wierzytelności podmiotowi majacemu siedzibę w kraju członkowskim Unii Europejskiej. Podmiot ten przejmuje finansowanie długu oraz ryzyko niewypłacalności klienta, za co pobiera opłatę w formie dyskonta (potrącenie z kwoty wierzytelności) podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Czy w takim stanie faktycznym sprzedaż wierzytelności podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 z 2000r., poz. 959 ze zm.), podatkowi podlegają m.in. sprzedaż rzeczy i praw majątkowych. Jednakże stosownie do treści art. 2 ust.4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej ...

Spółka zawarła umowę sprzedaży przedsiębiorstwa. Czy w podstawie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych należy uwzględniać wartość firmy, a w szczególności czy wartość ta podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 551 Kodeksu Cywilnego, przedsiębiorstwo jako zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmuje w szczególności oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część (nazwa przedsiębiorstwa). Przedsiębiorstwo według wskazania tej definicji jest dobrem majątkowym - mieniem w rozumieniu ...

Dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zwrotnych pożyczek udzielanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową swoim członkom.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, umocowany art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia interpretację udzieloną podatnikowi - Spółdzielni Mieszkaniowej - przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach pismem z dnia 4 sierpnia 2004x. nr PM-436-RD/3/04 w zakresie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zwrotnych pożyczek ...

Czy podatek od czynności cywilnoprawnych jest kosztem uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: W 2004r. udziałowiec Spółki podjął decyzję o wniesieniu dopłat na pokrycie straty za 2003r. Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) od tej czynności został uiszczony stosowny podatek. W oparciu o przedstawiony stan faktyczny Spółka prosi o zajęcie stanowiska, czy podatek od czyn ...

Firma polska zakupiła na Białorusi olej napędowy. Następnie olej został sprzedany innej firmie polskiej (czynność zobowiązująca - zawarta została w Polsce) zaś przeniesienie posiadania oleju nastąpiło poza terytorium RP na podstawie protokółu przekazania. Czy opisana powyżej czynność sprzedaży rzeczy oznaczonych co do gatunku, która dla dojścia do skutku wymaga przeniesienia posiadania rzeczy, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

W myśl art. 3 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86, poz. 959 poz. ze zm./ obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W przedstawionej sprawie czynnością cywilnoprawną jest umowa sprzedaży rzeczy oznaczonych co do gatunku położonych za granicą, w sytuacji gdy nabywca ma siedzibę na terytorium RP a wydanie rzeczy, ...

Dotyczy stosowania przepisów podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki pieniędzy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.06.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu – 07.07.2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki pieniędzy Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu stosownie do art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianam ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych umowa pożyczki zawarta pomiędzy spółką polską (pożyczkodawca) a spółka zagraniczną w sytuacji, gdy środki pieniężne będące przedmiotem pożyczki znajdują się za granicami Polski oraz umowa zostaje zawarta za granicą.

Stosownie do treści art. 1 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86 z 2000r., poz. 959 ze zm./ podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne jeżeli ich przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; rzeczy znajdujące się za gra ...

Generowanie strony w 73 ms