Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ubezpieczenia majątkowe

Odszkodowanie za szkodę poniesioną przez podatnika podatku VAT na skutek zniszczenia rzeczy, ustalone według ceny rzeczy, nie obejmuje podatku VAT mieszczącego się w tej cenie, w zakresie, w jakim poszkodowany może obniżyć należny od niego podatek o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu rzeczy.

Podczas przeglądu samochodu powoda, wykonanego przez stację diagnostyczną pozwanego, uległy zniszczeniu dwie opony. Pozwany uznał swoją odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i zapłacił powodowi jako odszkodowanie cenę zakupu nowych opon, wynikającą z faktury przedstawionej przez powoda - 3.149,99 zł, pomniejszoną o uwzględniony w tej cenie podatek VAT w kwocie 568,03 zł. Powód wystąpił przeciwko p ...

Odszkodowanie za szkodę poniesioną przez podatnika podatku VAT, przysługujące mu z tytułu umowy ubezpieczenia auto-casco, nie obejmuje podatku VAT w zakresie, w jakim poszkodowany podatnik mógł obniżyć podatek należny o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w celu naprawienia szkody.

Sąd Rejonowy w Kielcach wyrokiem z dnia 10 marca 1998 r., sygn. akt (...), oddalił powództwo Mariana G. przeciwko pozwanemu Towarzystwu Ubezpieczeniowemu "C." SA - Oddział w Kielcach o zapłatę kwoty 511 zł 72 gr., stanowiącej równowartość podatku VAT zapłaconego przez powoda przy naprawieniu szkody objętej odpowiedzialnością pozwanego z tytułu umowy dobrowolnego ubezpieczenia auto-casco. Sąd ten p ...

Przychody

Urząd Skarbowy na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo nr L.dz. 3619/K/2002 r. z dnia 25.11.2002 r. (wpływ 27.11.2002 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkoweąo - wyjaśnia co następuje: * w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Stanowisko sp. z o.o. w ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.12.2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugie ...

1. Czy wydatki ponoszone w 2004r. przez spółkę z o.o. poza granicami Polski udokumentowane paragonami fiskalnymi stanowią koszt uzyskania przychodów w świetle ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy wydatek poniesiony w 2004r. dotyczący obowiązkowego ubezpieczenia granicznego naczepy nie będącej własnością spółki z o.o. stanowi koszt uzyskania przychodów w świetle ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Ad. 1 Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w okresie sprawozdawczym.Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych, którymi są między innymi obce dowody otrzymane od kontrahentów.Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy dow ...

Do którego roku podatkowego należy zaliczyć koszty ubezpieczeń majątkowych, usług telekomunikacyjnych, dostaw energii elektrycznej i innych mediów oraz koszty zakupu wydawnictw prenumerowanych, dla których udokumentowanie fakturą lub innym dokumentem (np. polisa ubezpieczeniowa) następuje: - w grudniu roku obrotowego, z tym że np. ubezpieczenie dotyczy roku następnego, - w styczniu roku następnego, z tym że okres rozliczeniowy dotyczy przełomu końca jednego roku podatkowego i początku drugiego roku podatkowego.

W myśl art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uz ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Z treści złożonego pisma wynika, iż w dniu 17 września 2003 roku wspólnie z mężem zakupiła Pani samochód osobowy marki Toyota RAV4 za kwotę 108.200 zł. Na zakup powyższego samochodu został zaciągnięty kredyt w wysokości 60.000,00 zł. W dniu 25.02.2004 r. roku samochód ten został przekazany dla celów prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej (prywatna praktyka lekarska) i zaprowadzona zosta ...


Czy odszkodowanie za skradziony samochód stanowi przychód?

W odpowiedzi na pismo z dnia 1.07.2004 r. (bez znaku, data wpływu do tut. Urzędu 1.07.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. ...

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej remont samochodu po wypadku oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy wartość netto faktury została zapłacona przez firmę ubezpieczeniową z ubezpieczenia obowiązkowego osoby, która spowodowała wypadek, a samochód nie jest objęty ubezpieczeniem dobrowolnym (AC)?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 29.09.2004 r. (data wpływu do US 30.09.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 14.10.2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. zapytanie w sprawie zaliczenia ...

Generowanie strony w 9 ms