Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszty postępowania


Czy stanowią koszty uzyskania przychodu - koszty procesu, zasądzonone przez sąd ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.02.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, stosownie do treści art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa po zapoznaniu się ze stanem faktycznym opisanym we wniosku w sprawie kwalifikacji poniesionych wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych Naczelnik Urzędu ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT zasądzone koszty postępowania sądowego i komorniczego, które spółdzielnia wypłaca radcy prawnemu prowadzącemu w jej imieniu, na podstawie zawartej umowy sprawy przeciwko dłużnikowi w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym?

Pismem z dnia 25.08.2003 r. podatnik zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem: czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zasądzone koszty postępowania sądowego i komorniczego, które spółdzielnia wypłaca radcy prawnemu prowadzącemu w jej imieniu, na podstawie zawartej umowy, sprawy przeciwko dłużnikowi w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Z tytułu wynagrodzenia za ...

Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zgodnie z tym zapisem, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między ...

Czy kwoty zwróconego cła w 2004r. po likwidacji działalności gospodarczej w 2003r. podlegają rozliczeniu z urzędem skarbowym, czy należy je ująć w rozliczeniu rocznym jako korekta 2003r., czy też wpływają na wysokość dochodów w 2004r. lub w ogóle nie wpływająna wysokość dochodów ? Cło zostało zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w roku 2003. Czy koszty ponoszone po zakończeniu działalności, ale z tą działalnością związane mogą stanowić koszt uzyskania przychodu ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.06.2004r . Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawapodatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej uzyskanych przychodów w 2004r. po likwidacji działalności gospodarczej jako osoby fizycznej oraz w ...

Czy wydatki Spółdzielni Mieszkaniowej poniesione na ochronę prawną członków Rady Nadzorczej, pozwanych jako indywidualne strony sporu stanowią dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Postanowieniem Sąd umorzył postępowanie karne przeciwko oskarżonym (...) i tu wymienione zostały osoby, tj. poszczególni członkowie Rady Nadzorczej z imienia i nazwiska. W uzasadnieniu postanowienia Sąd zważył, że nie można obciążyć osobistą odpowiedzialnością kilku członków Rady za wyrażenie woli w imieniu organu osoby prawnej, a nie własnym i w związku z tym faktem postępowanie karne prowadzone ...

Czy zasądzone na rzecz wspólnoty mieszkaniowej i uzyskane w toku postępowania egzekucyjnego opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego, w przypadku wniesienia sprawy do sądu przez zatrudnionego u administratora na podstawie umowy o pracę radcę prawnego, są zwolnione z VAT – jako usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi?

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż wykonuje on usługi w zakresie administrowania nieruchomościami mieszkalnymi na zlecenie wspólnot mieszkaniowych będąc jednocześnie upoważnionym do dochodzenia na drodze postępowania sądowego należnych od członków wspólnoty mieszkaniowej kosztów powstałych z tytułu zarządu nieruchomością wspólną oraz powstałych w wyniku użytkowania wyod ...

Czy poniesiony wydatek tytułem kosztów przegranego postępowania odwoławczego jest kosztem uzyskania przychodu?

Zwróciła się pani z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego, pytając: czy poniesiony wydatek w kwocie 5.162,48 zł tytułem kosztów przegranego postępowania odwoławczego jest kosztem uzyskania przychodu. Równocześnie informuje pani, że firma P. sp. j. w R., której jest pani współwłaścicielką uczestniczyła w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę kształtek polietylenowych do budowy ...


Czy w sytuacji, gdy wywłaszczona nieruchomość została zwrócona poprzedniemu właścicielowi - a on zwraca odszkodowanie dotychczasowemu właścicielowi Gminie, która z kolei zwraca koszty związane z jego przeprowadzeniem Skarbowi Państwa należy doliczyć podatek VAT?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie przepisu art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) oraz przepisów art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1, art. 7, art. 8 i art. 15 ust. 6 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej ...

Generowanie strony w 7 ms