Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwolnienia podmiotowe

Podatek od towarów i usług

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2003 r. informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) usługa najmu lokali użytkowych opodatkowana jest podstawową sta ...

Zwolnienia podmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2003 r. informuje, że zgodnie z art. 14 ust. 7a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od po ...

Zwolnienia podmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.04.2003 r. (data wpływu do tut. urzędu: 03.04.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 15.04.2003 r., Urząd Skarbowy w Starachowicach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że prowadząc działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług polegających na obsłudze rachunkowo - ...

Zwolnienia podmiotowe

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 10.06.2003r. zapytanie, (uzupełnione w dniu 12.06.2003 r. o własne stanowisko) w sprawie udzielenia pisemnej informacji, czy szkoła zawierając umowę najmu winna naliczać i odprowadzać podatek od towarów i usług, informuje: Z przedsta ...

czy należy pobrać podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży, pomiędzy Bankiem .... S.A. a Skarbem Państwa Sądem Rejonowym

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.11.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.11.2003 r.) uzupełnionego dnia 09.12.2003 r., w sprawie udzielenia informacji, czy należy pobrać podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży, pomiędzy Bankiem . ...

Powołując się na pismo Ministerstwa Finansów z dnia 23.12.2003 r. nr PP1-811/912/03/JW, Wspólnota zwraca się z zapytaniem czy w związku z wyjaśnieniami zawartymi w piśmie, Wspólnota winna od miesiąca stycznia 2004 r. zaprzestać rozliczania się z podatku VAT i składania deklaracji dla podatku od towarów i usług.

W związku z pismem Wspólnoty Mieszkaniowej z dnia 28.01.2004 (data wpływu do tut. organu podatkowego) w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje ...

Proszę o udzielenie odpowiedzi o sposobie dokonania rozliczenia dochodu uzyskanego z pracy sezonowej we Francji.

W związku z Pana zapytaniem prawnym dotyczących sposobu rozliczenia dochodów uzyskanych w 2003 r. z pracy sezonowej we Francji, zawartym w piśmie złożonym w Urzędzie w dniu 07.01.2004 r.,uzupełnionym pismem z dnia 19.01.2004 r. oraz własnym stanowiskiem w sprawie-w dniu 29.01.2003 r.-Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ...

Podatnik, który działalność gospodarczą, będąc podatnikiem podatku VAT, prowadził w okresie od czerwca 1994r. do kwietnia 2003r. (likwidacja działalności z dniem 30 kwietnia 2003r.), od stycznia 2004r. wynajmuje lokal na działalność gospodarczą. Wątpliwość Podatnika dotyczy, czy w 2004r. może skorzystać z prawa do zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ?

Działając stosownie do art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z 20 stycznia 2004r., uzupełnione 28 stycznia 2004r. dotyczące zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług począwszy od 1 stycznia 2004r.- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim, odnosząc się do stanu faktycznego przedstawioneg ...

Kiedy następuje moment utraty prawa do zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przez podatnika rozpoczynającego czynności określone w art. 2 ustawy w ciągu roku podatkowego? Ustalenie wartości sprzedaży, skutkujące utratą prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług a także skutkującej powstaniem obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

dotyczy: zapytania z dnia 11.04.2003 r. złożonego do Urzędu Skarbowego w Brzesku w zakresie dotyczącym określenia momentu utraty prawa do zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług. Izba Skarbowa w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 ...

Czy realizując cel wynikający z umowy z firmą, która jest bezpośrednim dysponentem Środków Pomocowych Unii Europejskiej uzyskane przychody są zwolnione z podatku dochodowego – art. 21 pkt. 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem z dnia 14.11.2003 r. w sprawie informacji dot. przepisów prawa podatkowego uprzejmie wyjaśnia co następuje: Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób ...

Generowanie strony w 8 ms