Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wygaśnięcie zobowiązania podatkowego

Czy jest możliwe wygaszenie zobowiązania z tytułu bieżącej zaliczki na podatek dochodowy wynikającej z deklaracji CIT-2 za dany miesiąc poprzez zaliczenie kwoty podatku VAT do zwrotu na rachunek bankowy wynikającej z deklaracji VAT-7 za ten sam miesiąc? Czy urząd skarbowy na podstawie art. 76 Ordynacji podatkowej może zaliczyć zwrot VAT na poczet powstałego zobowiązania w podatku dochodowym z dniem złożenia deklaracji VAT–7, czy też dopiero po upływie 60 dni – w trybie wymaganym dla zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy? Czy zaliczenie zwrotu VAT na poczet zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym odbywa się na pisemny wniosek podatnika?Czy w przypadku złożenia deklaracji CIT-2, z której wynika zobowiązanie oraz deklaracji VAT-7 z wykazaną kwotą do zwrotu jednocześnie w tym samym terminie tj. 20 dnia następującego po miesiącu którego dotyczą wraz z rozliczeniem sposobu zaliczenia zwrotu podatku VAT na poczet zobowiązania CIT-2 nie powstanie zaległość podatkowa z tytułu podatku dochodowego objętego rozliczeniem?

Stosownie do art. 76 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlega zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na p ...

1. Jaką stawką VAT należy opodatkować przeniesienie własności rzeczy lub prawa w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej? 2. Czy w przypadku wystąpienia opodatkowania, wygaszenie zobowiązań podatkowych następuje w kwocie netto czy brutto przenoszonej rzeczy / prawa? 3. Czy przeniesienie własności w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej należy dokumentować fakturą VAT?

Zgodnie z art. 66 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz: 1) Skarbu Państwa – w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa, 2) gminy, powiatu lub województwa – w zamian za zale ...

Czy istnieje możliwość zapłaty przyszłych zobowiązań w podatku VAT poprzez zaliczenie podatku należnego z wystawionych dla kontrahenta faktur VAT, który stanowi wierzytelność objętą ugodą restrukturyzacyjną?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest wierzycielem Huty "A". Zobowiązania Huty, w tym także zobowiązania cywilnoprawne podlegają restrukturyzacji na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu na rynku pracy (Dz. U. Nr 213, poz. 1800 ze zm.). Restrukturyzacja finansowa zobowiązań cywilnoprawnych odbywa się na zasadach o ...

Czy wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w podatkach stanowiących dochody budżetu gminy na skutek przeniesienia własności prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz gminy w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej, przy założeniu, że czynność przeniesienia własności tego prawa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nastąpi do warości netto czy brutto przenoszonego prawa?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia (...) złożonego przez Prezydenta Miasta (...) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego (...) stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie kwoty wygaśnięcia zo ...

Zobowiązanie podatkowe, które wygasło na skutek zapłaty nie może wygasnąć po raz drugi na skutek przedawnienia.

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Barbary K. na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych. Izba Skarbowa rozpatrując sprawę po raz drugi uchyliła decyzję Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu Zdroju w całości i określiła należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 1994 r., zaległość podatkową w tym podatku na dzie ...

Czy jest możliwe skorygowanie zeznań za lata 1995 i 1996 oraz skorzystanie w zeznaniu za 2003 rok z odliczenia w ramach ulgi odsetkowej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy zawarte w piśmie z 28.02.2006 r. (data wpływu: 17.03.2006 r.), jako nieprawidłowe. Z przedstawionych okoliczności faktycznych oraz znajdujących się w posiadaniu tutejszego organu podatko ...

1. Zapłata podatku dokonana po wszczęciu postępowania w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej (szerzej po wszczęciu postępowania "ulgowego") nie czyni tegoż postępowania bezprzedmiotowym w związku z czym nie daję ona podstaw do jego umorzenia na podstawie art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej. 2. Zgodnie z przepisem art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej, z którym postępowanie podatkowe podlega umorzeniu, gdy z jakichkolwiek powodów stało się bezprzedmiotowe. Z takim stanem rzeczy mamy zaś do czynienia, gdy w sposób oczywisty organ podatkowy stwierdzi brak podstaw prawnych i faktycznych do merytorycznego rozpatrzenia sprawy (vide: wyrok NSA z 18.04.1995 r., sygn. SA/Łd 2424/94 - ONSA 1996 r., nr 2, poz. 80, który co prawda wydany został na gruncie art. 105 Kpa niemniej z racji tożsamości tej regulacji z regulacją stosowaną w tej sprawie zachowuje swą aktualność). Oczywista bezprzedmiotowość jest przy tym łatwa do stwierdzenia, gdy żądanie strony nie dotyczy sprawy podlegającej rozstrzygnięciu co do istoty. 3. Uiszczenie zaległości podatkowej sprawia, iż przedmiot postępowania "ulgowego" z faktycznego punktu widzenia przestaje istnieć. Niemniej jednak z punktu widzenia interesów ekonomicznych podatnika istnieje on w dalszym ciągu. Podatnik będzie wszak (a przynajmniej może być) zainteresowany określonym rozstrzygnięciem sprawy, które rzutować może na jego sytuację prawną. 4. Wnoszący skargę kasacyjną myli się twierdząc, iż Sąd l instancji poczynił błędne ustalenia faktyczne. Okoliczności sprawy jawią się bowiem jako oczywiste. Z dywagacji Sądu nie da się przy tym wyprowadzić wniosku, iż kwestionuje on fakt wygaśnięcia zobowiązania podatkowego przez fakt jego dobrowolnej zapłaty przez podatnika. Sąd różni się jednak w ocenie konsekwencji prawnych tego faktu na tok postępowania ulgowego. Tym samym więc spór, jak wyżej zaznaczono, przesuwa się z poziomu ustaleń faktycznych na poziom subsumpcji prawa. Stąd też zarzut naruszenia przepisów art. 133 § 1 w zw. z art. 141 § 4 popsa jest chybiony.

Wyrokiem z dnia 28.09.2005 r., sygn. l SA/Sz 529/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił zaskarżoną przez F M B B Spółka z o.o. w C decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 28.05.2004 r. oraz poprzedzająca ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Choszcznie z dnia 05.12.2003 r. W uzasadnieniu tego wyroku w pierwszej kolejności przybliżono przebieg postępowania przed or ...

1. Tak sformułowany zarzut nie może być rozpatrzony przez NSA, który jest związany granicami skargi kasacyjnej (art. 183 § 1 p.ps.a.), z uwagi na to, że - wbrew wymogowi zawartemu w art. 176 p.p.s.a. - nie został on w ogóle uzasadniony zarówno w skardze kasacyjnej, jak i w piśmie ją uzupełniającym. Jak również dotyczy naruszenia art. 166 § 1 o.p., ale bez odniesienia do któregokolwiek wskazanego przepisu p.p.s.a. i p.u.s.a. Oparcie zaś podstawy kasacyjnej z art. 174 pkt 2 p.p.s.a. wyłącznie na przepisach o.p. nie jest możliwe. 2. Zarzut naruszenia art. 70b P.p. nie jest zasadny. Dopóki więc w trakcie postępowania podatkowego nie stwierdzi się przedawnienia zobowiązania podatkowego, brak jest podstaw do zastosowania art. 70b o.p. Jakkolwiek w cytowanym przepisie mowa jest o umorzeniu „toczącego się postępowania podatkowego", to praktycznie może on mieć zastosowanie tylko w postępowaniu przed organem pierwszej instancji. Po wydaniu decyzji i wniesieniu odwołania samo umorzenie postępowania nie wyeliminuje z obrotu prawnego zaskarżonego aktu. Wniesienie odwołania powoduje konieczność wydania decyzji przez organ odwoławczy, gdyż art. 70b o.p. w postępowaniu odwoławczym nie ma zastosowania. Jeżeli zobowiązanie podatkowe wygasło na skutek przedawnienia w toku postępowania przed organem drugiej instancji, organ ten powinien uchylić zaskarżoną decyzję i umorzyć postępowanie na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 o.p. 3. Nie zmienia tej oceny brak wyraźnego odniesienia się w zaskarżonym wyroku do zarzutu naruszenia art. 70b o.p., gdyż naruszenie art. 141 § 4 p.p.s.a. w tym zakresie z w.w. względów należy ocenić jako nie mające wpływu na wynik sprawy, a tylko taki wpływ mógłby uzasadnić uwzględnienie zarzutu przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 14 września 2005 r. o sygn. l SA/Sz 840/04 oddalił skargę Janiny S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 16 sierpnia 2004 r. o nr ZPB-1417-56/04 w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. Jako podstawę prawną powołano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu prz ...

Kwestia wygaśnięcia zobowiązania z tytułu udzielonej pożyczki przy połączeniu spółek kapitałowych poprzez przejęcie spółki pożyczkodawcy przez spółkę pożyczkobiorcę.

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), z urzędu zmienia postanowienie interpretacyjne Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie nr PDA/423-8/BM/06 z dnia 27.11.2006 r. wydane po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 04.09.2006 r. w sprawie udzielen ...

Czy składając wniosek można kwotę wykazaną do zwrotu na rachunek bankowy w ciągu 180 dni zaliczyć z dniem złożenia deklaracji VAT-7 wykazującej zwrot na poczet bieżących zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które Spółka ma obowiązek regulować jako płatnik.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy, jest czynnym podatnikiem VAT i jednocześnie zrejestrował się w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT UE. Ponieważ Spółka nie złożyła kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 97 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, może ubiegać się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego ...

Generowanie strony w 105 ms