Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaliczenie zwrotu podatku od towaru i usług

Czy jest możliwe wygaszenie zobowiązania z tytułu bieżącej zaliczki na podatek dochodowy wynikającej z deklaracji CIT-2 za dany miesiąc poprzez zaliczenie kwoty podatku VAT do zwrotu na rachunek bankowy wynikającej z deklaracji VAT-7 za ten sam miesiąc? Czy urząd skarbowy na podstawie art. 76 Ordynacji podatkowej może zaliczyć zwrot VAT na poczet powstałego zobowiązania w podatku dochodowym z dniem złożenia deklaracji VAT–7, czy też dopiero po upływie 60 dni – w trybie wymaganym dla zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy? Czy zaliczenie zwrotu VAT na poczet zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym odbywa się na pisemny wniosek podatnika?Czy w przypadku złożenia deklaracji CIT-2, z której wynika zobowiązanie oraz deklaracji VAT-7 z wykazaną kwotą do zwrotu jednocześnie w tym samym terminie tj. 20 dnia następującego po miesiącu którego dotyczą wraz z rozliczeniem sposobu zaliczenia zwrotu podatku VAT na poczet zobowiązania CIT-2 nie powstanie zaległość podatkowa z tytułu podatku dochodowego objętego rozliczeniem?

Stosownie do art. 76 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlega zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na p ...

Czy można na wniosek spółki cywilnej i jej wspólników dokonać zaliczenia zwrotu VAT spółki cywilnej na poczet zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych wspólników tej spółki?

Wnioskiem złożonym w dniu 31.02.2005r. spółka cywilna wystąpiła z zapytaniem o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej dokonania zaliczenia zwrotu VAT s.c. za zgodnym oświadczeniem wszystkich wspólników, na poczet zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych wspólników tej spółki. Na wezwanie Naczelnika Urzędu do uzupełnienia braków w złożonym wniosku, co do daty zaistnienia zdarzenia i jego ...

Czy Spółka może rozliczyć podatek dochodowy (PIT-4 oraz PIT-5L wspólników) nadwyżką podatku VAT zadeklarowaną w deklaracji VAT-7 do zwrotu?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.09.2005r., postanawia uznać, iż stanowisko podatnika w części dotyczącej możliwości zarachowania kwoty zwrotu podatku od towarów i usług na zobowiązanie podatkow ...

Co należy zrobić z wykazaną w deklaracji VAT-7 kwotą zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym, w sytuacji likwidacji działalności gospodarczej?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 08.11.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 03.12.2004 r.) informuje: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w zakresie, w jaki ...

Czy możliwe jest zaliczenie zwrotu podatku VAT wykazanego w Drugim Urzędzie Skarbowym na poczet zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazanego w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku.

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z 7 listopada 2005 r. Nr II USr.V/415-1/05/GH, stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po ...

Dotyczy zaliczenia kwoty zwrotu podatku od towarów i usług figurującej na koncie osoby fizycznej na poczet zaległości figurującej na koncie spółki jawnej.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z poźn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 29.01.2007r. w sprawie zaliczenia kwoty do zwrotu z podatku od towarów i usług (VAT-7) figurującej na konci ...

Czy składając wniosek można kwotę wykazaną do zwrotu na rachunek bankowy w ciągu 180 dni zaliczyć z dniem złożenia deklaracji VAT-7 wykazującej zwrot na poczet bieżących zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które Spółka ma obowiązek regulować jako płatnik.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy, jest czynnym podatnikiem VAT i jednocześnie zrejestrował się w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT UE. Ponieważ Spółka nie złożyła kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 97 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, może ubiegać się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego ...

zaliczenie zwrotu podatku od towarów i usług na poczet innych zobowiązań podatkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Zaliczenie wykazanej przez Spółkę z o.o. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy na poczet zobowiązań jej wspólników, z których każdy prowadzi odrębną od Spółki działalność gospodarczą

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 1 ...

możliwość zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych wspólników spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 19 ms