Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: operator

Zwolnienie podmiotowe oraz stawka podatku na świadczenie usług operatorskich na rzecz Telewizji Polskiej S.A.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./. Pismem z dnia 25 maja 2004 r. Podatnik zwrócił się do tut. ...

Spółka zwraca się o zajęcie stanowiska czy prawidłowe będzie udokumentowanie fakturą VAT usług świadczonych na rzecz podmiotu nie będącego bezpośrednim abonentem podatnika.

Stan faktyczny: Podatnik jest operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi telekomunikacyjne na rzecz różnych podmiotów, w tym podmiotów zarządzających lokalami (nazywanych dalej Wynajmującymi) udostępnianymi podmiotom trzecim (nazywanych dalej Najemcami). Wynajmujący zapewniając usługi telekomunikacyjne w zarządzanych przez siebie lokalach zawierają umowy o świadczenie usług telekomunikacyjny ...

Czy wykonując usługę operatora kamery dla telewizji i wykorzystując do tego własny samochód musi mieć zarejestrowaną działalność usługi transportowej oraz wystawiać oddzielną fakturę za przejazd?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie z urzędu uchyla postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu z dnia 29.04.200 ...

Pytanie Spółki dotyczy ustalania kosztów i przychodów podatkowych w przypadku oddania Operatorowi własności majątku zgodnie z reguklacjami zawartymi w ustawie o pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawio ...

Czy są kosztem uzyskania przychodu wydatki na organizację i obsługę programu, wydatki na sfinansowanie gratyfikacji (bony towarowe lub kwoty pieniężne) Uczestnikom, tj. pracownikom Agentów-niezależnych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, pośrednicząc w zawieraniu usług telekomunikacyjnych przez Podatnika. Między Spółką a Uczestnikami nie istnieje i nie będzie żadnej umownej więzi prawnej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy ma prawo otrzymać zwrot podatku od towarów i usług naliczonego w usługach zakańczania połączeń, zakupionych u operatorów telekomunikacyjnych działających na terytorium Polski. Ponadto pyta, czy prawo to przysługuje także w odniesieniu do podatku naliczonego w innych towarach oraz usługach, służących do świadczenia usług zakańczania połączeń świadczonych na rzecz operatorów amerykańskich.

Dnia 04 września 2006r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek podatnika w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawa o VAT. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik świadczy na rzecz operatorów t ...

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych powstanie w ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego podanym na wystawionej fakturze, a w przypadku usług przedpłaconych - w momencie dokonania sprzedaży zasilenia, to jest zaciągnięcia zobowiązania do wykonania usługi telekomunikacyjnej? Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i stacjonarnej, z której uzyskuje przychody, podzielone na przychody: 1. Ze świadczenia ciągłych usług na rzecz abonentów w miesięcznych okresach rozliczeniowych (na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stanowiącej podstawę do wystawienia przez Spółkę faktur VAT). 2. Z tytułu usług międzyoperatorskich (tzw. interconnect), świadczonych na rzecz krajowych operatorów telekomunikacyjnych, polegających na realizowaniu połączeń m. użytkownikami sieci innych operatorów a klientami Spółki. Zasady rozliczania interconnect regulowane są w umowach zawartych m. operatorami, faktury za wykonanie usługi wystawiane są w cyklach miesięcznych, po zweryfikowaniu przez operatorów wartości wykonanych usług. 3. Z tytułu roamingu za usługi świadczone zgodnie z umowami na rzecz zagranicznych operatorów telekomunikacyjnych, polegających na realizacji połączeń użytkowników zagranicznych sieci komórkowych przebywających na terenie Polski, rozliczane w cyklach miesięcznych. 4. Z usług przedpłaconych (tzw. prepaid), powstające w związku z zakupem przez klientów usług bezabonamentowych - zapłata za usługę następuje z góry przy nabyciu tzw. zasilenia (np. papierowej telekarty, w bankomacie lub poprzez Internet). Dokonanie zasilenia to wprowadzenie do systemu informatycznej informacji o limicie dostępnym dla klienta na wykonanie usług. Dokonując sprzedaży zasilenia Spółka nie jest w stanie określić, kiedy klient skorzysta z jej usług.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 31 stycznia 2007 r. (data wpływu wniosku do tutejszego organu podatkowego 31 stycznia 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisó ...

Zasady wystawiania faktur przez operatorów telekomunikacyjnych na podstawie § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Zasady wystawiania faktur przez operatorów telekomunikacyjnych na podstawie § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

usługa wynajmu koparki z operatorem podlega opodatkowaniu stawką 22% VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Generowanie strony w 39 ms