Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi transportu międzynarodowego

Zastosowanie stawki podatkowej dla usług transportu międzynarodowego wykonanych w kwietniu 2004 dla których obowiązek podatkowy powstał w maju 2004 r. ze względu na brak zapłaty w kwietniu 2004 r.

W odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie z dnia 14.06.2004 r, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926) w sprawie zastosowania stawki podatkowej dla usług transportu międzynarodowego wykonanych w kwietniu 2004 r dla których obowiązek podatkowy powstał w maju 2004 r ze względu na brak zapłaty w kwietniu 2004 r tutejszy organ podat ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportu drogowego towarów, tj. wewnątrzwspólnotowe usługi transportowe i międzynarodowe usługi transportowe (poza UE) na zlecenie firmy polskiej. Jaką stawkę podatku od towarów i usług zastosować w przypadku świadczenia tych usług dla polskiego przedsiębiorcy, gdy: - miejscem rozpoczęcia transportu towaru jest Polska, a miejscem zakończenia transportu towaru są kraje członkowskie, - miejscem rozpoczęcia transportu towaru jest Polska, do miejsca przeznaczenia poza terytorium Wspólnoty?

Mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym pismem z dnia 28.05.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: W zapytaniu z dnia 28.05.2004 r. przedstawił pan następujący stan faktyczny. Prowadzi pan działalność gospodarczą w zakresie usług transportu drogowego towarów, tj. wewnątrzwspólnotowe usł ...

Proszę o zdefiniowania miejsca świadczenia usług spedycyjnych w przypadku, gdy są one związane z transportem międzynarodowym.

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 lipca 2004 r., informuje się uprzejmie, iż: Zgodnie z art. 83 ust. 3 obowiązującej od 1 maja 2004r. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535), pod pojęciem transportu międzynarodowego rozumie się: 1) przewóz lub inny sposób przemieszczania osób i towarów: a) z miejsca wyjazdu (nadania) w Polsce do miejsca przyjazdu (przeznacze ...

Podatnik świadczy usługi przewozu towarów importowanych z krajów trzecich do Polski, zarówno na zlecenie spedycji krajowej, jak i spedycji niemieckiej. Czy w tym przypadku może zastosować stawkę podatku 0% ?

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stawkę podatku w wysokości 0 % stosuje się do usług związanych bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania (zgodnie z art. 29 ust. 15 cytowanej ustawy), z wyjątkiem usług w zakresie ubezpieczenia towarów oraz dotyczą ...

Jak wystawić fakturę VAT na trasie Niemcy-Rosja, jakie stawki VAT-u są na poszczgólnych odcinkach przewozu np. Niemcy-Polska, Polska -Rosja (zleceniodawcą jest podmiot z Rosji ? Jak wystawić fakturę VAT na trasie Francja-Włochy na zlecenie spedycji francuskiej posiadającej NIP UE ?

Zgodnie z art. 83 ust. 3 w/w ustawy o podatku VAT przez usługi transportu międzynarodowego rozumie się: przewóz towarów, przewóz osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego oraz usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej związane z usługami transportu towarów i osób. Za przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów w ramach transportu międzynarodowego (art. 83 ust. 3 pkt 1) u ...


Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi transportowe świadczone poza obszar Wspólnoty, w jaki sposób wystawiać faktury VAT dokumentujące ten transport i wykazazywać te usługi w deklaracji VAT-7 ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.06.2004r. (data wpływu – 09.06.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: W obowiązującej od dnia 01.05.2004r. ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) z katalogu czynności opodatkowanych (art. 5) zniknęło pojęcie eksportu usług. Nowa ustawa określa (art. 27 i 28) reguły ustalania miejsca świadczenia różn ...

określenie stawek podatku VAT z zakresu międzynarodowego transportu drogowego.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowelub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o którejstanowi art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zmianami/. Pismem z dnia 14 m a j a 2004r. Podatnik zwrócił się do tut. org ...

Jak należy opodatkować usługi międzynarodowego oraz wewnątrzwspólnotowego transportu towarów ?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /. Spółka w dniu 25 czerwca 2004 r. zwróciła się z pismem do ...

Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług transportu wewnątrzwspólnotowego drogowego wykonanych w miesiącu kwietniu 2004r.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /. Spółka w dniu 25 czerwca 2004 r. zwróciła się z pismem do ...

Generowanie strony w 14 ms