Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bank spółdzielczy

Dotyczy obowiązku opodatkowania przychodów z odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych rolników indywidualnych.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem z dnia 30 marca 2004r. (data wpływu - 8 kwietnia 2004r.) dotyczącym obowiązku opodatkowania przychodów z odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych rolników indywidualnych, uprzejmie informuję. Zgodnie z normą prawną zawartą w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy z d ...

Czy umowy zlecenia podlegają w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu VAT.

Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pismo Strony z dnia 21 maja 2004r. (wpływ do tut. Organu dnia 24 maja 2004r), w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje. W powołanym wyżej piśmie Podatnik zwrócił si ...

Zgodnie z zapisem art. 3 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 137, poz. 1303), którego treść zmieniono z dniem 01.04.2004 r. poprzez nadanie nowego brzmienia: „Do czasu uzyskania przez banki spółdzielcze zwiększenia sumy funduszy własnych do równowartości 1.000 000 euro, przeliczonej na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego, banki spółdzielcze odliczają od kwoty należnego podatku dochodowego od osób prawnych kwotę równą kwocie dochodu jaki uzyskałby z nabycia, za kwotę odpowiadającą ich funduszom podstawowym, 52-tygodniowych bonów skarbowych” oraz zmianę ust.2, w którym pierwsze zdanie otrzymało brzmienie: „Odliczenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy banków spółdzielczych, które:...”Wątpliwości Banku budzi zastosowanie w/w zmiany w zakresie sposobu odliczenia od podatku w roku 2005 za rok 2004, ponieważ ustawa weszła w życie w dniu 01.05.2004 r., a sposób określenia odliczenia podatku uwarunkowany jest od 52 – tygodniowych bonów skarbowych, oprocentowanych w skali rocznej. Powstają zatem pytania: 1)czy możliwe jest dokonanie odliczenia od kwoty podatku należnego za 2004 r. kwoty rocznego dochodu przypadającej na ostatnie 8 miesięcy 2004 r. ? Jeżeli miałaby to być tylko część dochodu, to jakie należy przyjąć zasady do ustalenia tej kwoty ? 2) na jaki dzień należy przyjąć stan funduszy podstawowych stanowiących podstawę ustalenia możliwego dochodu z nabycia 52- tygodniowych bonów skarbowych ? Czy należy brać pod uwagę stan funduszy podstawowych na koniec 2004 r., czy też na koniec kwietnia 2004 r., tj. przed wejściem w życie ustawy o zmianie...? 3) czy należy brać pod uwagę stan funduszy podstawowych netto czy też brutto ? 4) czy zaliczki na poczet podatku dochodowego odprowadzane w 2004 r.mogą być pomniejszone o kwotę zwolnienia z podatku, o którym mowa w w/w ustawie ?

Zgodnie z art. 172 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20.08.1997 r.- Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) bank spółdzielczy, który zrzeszył się z bankiem zrzeszającym, jest obowiązany uzyskać zwiększenie sumy funduszy własnych do poziomu nie niższego niż równowartość 1.000.000 euro – do 31 grudnia 2010 r., obliczonych według średniego kursu wynikającego z tabeli kursów ogłoszonej przez ...

Czy składka na rzecz Regionalnego Związku Rewizyjnego stanowi dla Banku Spółdzielczego koszt uzyskania przychodów?

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Bank Spółdzielczy opłaca składkę na rzecz Regionalnego Związku Rewizyjnego, który przeprowadza weryfikację sprawozdań finansowych. Przynależność Banku do Regionalnego Związku Rewizyjnego nie jest obowiązkowa. W związku z powyższym, Bank Spółdzielczy pyta, czy składka na rzecz związku rewizyjnego stanowi koszt uzyskania przychodów. Zdanie ...

Jak prawidłowo rozliczyć ulgę podatkową w podatku dochodowym od osób prawnych określoną w art. 14 ustawy z dnia 1 kwietnia 2004 r. - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 870) oraz w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 137, poz. 1303).

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 4 stycznia 2005 r. L.Dz. 2/2005, uzupełnionego w dniu 26.01.2005 r., o udzielenie "informacji" o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do ulg ...

Czy bank ma prawo do wyliczenia ulgi proporcjonalnie za część roku 2004, tj. do uchwały zebrania przedstawicieli, a więc za okres gdy fundusze własne banku były niższe od 1 mln. euro ? Stan funduszy własnych na dzień 31.12.2004 r. był wyższy niż 1 mln. euro.

Wnioskiem z dnia 22.01.2005 r. Bank Spółdzielczy w Staszowie zwrócił się do Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z zapytaniem dot. okresu stosowania przez bank spółdzielczy zwolnienia podatkowego, w sytuacji, gdy wymagany poziom funduszy własnych został osiągnięty przez bank przed zakończeniem roku podatkowego. W złożonym wniosku Strona przedstawiła własne stanowisko dotyczące w/w zagadni ...

Czy w związku z tym, że na dzień 06.09.2003 r. i w trakcie 2004 r. Bank nie posiadał kapitałów własnych na poziomie określonym w art. 172 ust. 3 ustawy Prawo bankowe, może skorzystać z pomocy de mimimis za rok podatkowy 2004 r., w wysokości określonej w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim, pomimo tego, iż na dzień 31.12.2004 r. wartość tych kapitałów przekroczyła równowartość 1.000.000 euro?

Wnioskiem z 28.06.2005 r. Bank Spółdzielczy zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Bank Spółdzielczy w dniu wejścia w życie ustawy z 27.06.2003 r., tj. 06.09.2003 r. nie spełniał wymogu określonego w art. 172 ust. 3 ustawy Pra ...

dotyczy zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie uzyskania pomocy de minimis w ramach ulgi podatkowej za 2004r. w kwocie 182.430 zł.

Wnioskiem z dnia 10 października 2005r. (wpływ 12.10.2005r.) Bank wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Bank w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 27 czerwca 2003r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzesz ...

Czy można uznanać za koszt uzyskania przychodów, składki płaconej dla Związku Banków X w wysokości nie przekraczającej ustawowego limitu?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Banku przedstawione w piśmie z dnia 06 października 2005 r. w sprawie uznania za koszt uzyskania przychodów składki płaconej dla Związku Banków X w wysokości nie ...

Czy wydatki na opłacenie składki na rzecz Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych stanowią koszt uzyskania przychodów w myśl przepisów art. 16 ust. 1 pkt 37a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 pkt 37a ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku (...) o udzielenie pisemnej informacji co do zakres ...

Generowanie strony w 5 ms