Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: skup walut

Czy działalność gospodarcza osoby fizycznej (prowadzona w formie handlowej spółki osobowej zarejestrowanej w Polsce) polegająca na skupie i sprzedaży walut na rynkach zagranicznych (za pośrednictwem uprawnionej do tego rodzaju działalności instytucji finansowej) może być opodatkowana 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych, o której mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W związku z pismem z dnia 9 czerwca 2004 r. w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w sprawie możliwości wyboru sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrol ...


Czy podatnik, który prowadzi działalność w zakresie kupna i sprzedaży walut obcych po awarii systemu obsługującego stanowisko kasowe może ustalić dochód do opodatkowania w drodze oszacowania ?

Działając na podstawie art.14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) udzielam informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego ustalania dochodów z działalności kantorowej.Działalność kantorowa jest prowadzona na podstawie uzyskanego zezwolenia wydanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.Zgodnie z art ...

Czy mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu różnice kursowe powstałe w wyniku kompensaty należności dotyczących wpłat na poczet kapitału ze zobowiązaniami z tytułu dostaw towarów?

Weryfikując na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartą w piśmie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowgo w Warszawie Nr IMUS-1471/DPD1/423/137/2004/EN z dnia 2004-07-30, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dokonuje zmiany (uzupełnienia) udzielonej odpowiedzi. Zgodnie z art. 15 ust ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowana jest działalność polegająca na skupie i sprzedaży walut na rynkach zagranicznych?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 08.06.2004r. i uzupełnionym w dniu 24.06.2004r. zapytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i podatkiem od towarów i usług działalności polegającej na skupie i sprzedaży walut na rynkach zagranicznych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacj ...


Jak ustalić koszty nabycia poza systemem bankowym waluty obcej w przypadku jej późniejszego zbycia lub uregulowania za jej pomocą zobowiązań? Czy w przypadku różnicy pomiędzy kursem zakupu lub sprzedaży a faktyczną ceną zakupu lub sprzedaży walut należy dokonać przeliczeń według faktycznej ceny zakupu lub sprzedaży walut?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Spółki ...


1.Czy członek grupy kapitałowej z tytułu transakcji z nierezydentami należącymi do tej grupy na podst. umów ramowych ma obowiązek składania informacji podatkowej ORD-U? 2.Czy zakup obligacji lub waluty na spot (transakcje natychmiastowe), lokaty, forwardy zawierane u pośrednio powiązanego nierezydenta podlegają temu obowiązkowi? 3.Jak przeliczać wartości w EURO skoro umowa była zawarta przed ustaleniem jej kursu przez NBP?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 6 grudnia 2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.12.2004 r.). Zgodnie z przedstawionym w ...

Problem podatnika sprowadza się do ustalenia czy do ustalenia wartości zakupionej przez Podatnika waluty obcej należy zastosować: - kurs sprzedaży obowiązujący w dniu zakupu w banku , z którego usług korzysta Podatnik; - kurs kupna obowiązujący w dniu otrzymania waluty w banku, z którego usług korzysta.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz .U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez „C” Sp. z o.o. ( poprzednia nazwa Spółki „E” Sp. z o.o.) na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z dnia 14.04.2005r. Nr 1472/ROP1/423-42/58/05/PS w sprawie udziel ...

Generowanie strony w 20 ms