Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedstawiciel dyplomatyczny

Pytanie Banku dotyczy obowiązku wystawiania, zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm/ imiennych informacji o wysokosci dochodu dla osób fizycznych posiadających status dyplomaty bądź będących pracownikami przedstawicielstw dyplomatycznych innych krajów.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Banku. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Bank wypłaca odsetki od środków pieniężnych zgr ...

Zapytanie Podatnika dotyczy kwestii zwolnienia z akcyzy wyrobów akcyzowych zharmonizowanych dostarczanych polskim placówkom dyplomatycznym za granicą RP?

Spółka w ramach prowadzonej działalności zaopatruje między innymi w wyroby akcyzowe zharmonizowane (alkohole) zagraniczne przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne na terenie Polski oraz polskie placówki dyplomatyczne w krajach Wspólnoty Europejskiej jak i poza unijnych. Naczelnik Urzędu Celnego w Gdyni wyjaśnia, co następuje: W treści swojego zapytania podatnik stwierdził, iż zaopatruj ...

Zakres i sposób stosowania przepisów prawa podatkowego regulujących zwolnienie z akcyzy wyrobów dostarczanych zagranicznym przedstawicielstwom dyplomatycznym i urzędom konsularnym na terenie RP.

W treści swojego zapytania podatnik stwierdził, iż zaopatruje on w wyroby akcyzowe zharmonizowane (alkohole) zagraniczne przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne na terenie RP oraz polskie placówki dyplomatyczne zarówno w krajach Wspólnoty Europejskiej, jak i w państwach trzecich. Wnioskodawca powołał się na treść art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym zwolni ...

Czy zastosowanie §7c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Z 2004r. Nr 97, poz.970 ze zm.),może dotyczyć sprzedaży towarów dokonywanej przez podatnika na rzecz ambasady RP?

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego, wynika iż ambasada RP w Paryżu dokonała od pytającego zakupu tkanin. Zgodnie z oświadczeniem strona jest zobowiązana do udokumentowania przedmiotowej transakcji fakturą VAT. Kupujący tj. ambasada nie posiada numeru identyfikacji podatkowej NIP, w związku z powyższym w przypadku tej sprzedaży nie można mówić o wewnątrzwspólnotowej dostawie tow ...w zakresie określenia miejsca świadczenia usług prawnych świadczonych na rzecz znajdujących się w Polsce przedstawicielstw dyplomatycznych państw spoza UE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 24 ms