Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: konserwacja budynków

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2003 r. w sprawie interpretacji ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT podlega: sprzedaż bądź świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku VAT oraz sprzedaż materiałów i usług (robót bud ...

Stawki podatku

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 06.06.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej wysokości stawek podatku od towarów i usług przy opodatkowaniu sprzedaży niektórych usług wymienionych w piśmie, informuje: Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo znak: NGK/45/2003, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż wysokość opodatkowania uzależniona jest w podatku VAT generalnie od statystycznego zaklasyfikowania danego towaru lub usługi. Jak wynika z informacji Urzędu Statystycznego z Łodzi stanowiącej załącznik do wyżej wymienionego pisma, usługi budowlane polegające na przebudowie i modernizacji fragmentu XVII-wiecznego ...

- czy z tytułu docieplenia ścian budynku będę mogła odliczyć w ramach tzw. ulgi remontowo- modernizacyjnej fakturę wystawioną przez Spółdzielnię Mieszkaniową, a zapłata nastapi w ratach, jako wyodrębniony oddzielny składnik czynszu.

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 28.01.2004 r. (uzupełnione 10.02.2004 r.) uprzejmie wyjaśnia. Z informacji zawartych w Pani piśmie oraz załączonych dokumentów wynika, iż w 2003 r. Spółdzielnia mieszkaniowa dokonała docieplenia ścian budynku, w k ...

Jaka powinna być zastosowana prawidłowa stawka podatku VAT na usługi elektromechniczne polegające na serwisie agregtów prądotwórczych zainstalowanych w placówkach muzelnych, budynkch szpitali i zakładów opieki medycznej

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.10.2003 r. (uzupełnione o własne stanowisko w sprawie w dniu 07.11.2003 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego tj. określenie stawki podatku od towarów i usług na usługi konserwacji agregatów prądotwórczych na podstawie art. 14 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) ...

Jaką stawką winna być opodatkowana sprzedaż usług polegających na zabudowie wnęki w budynku mieszkalnym, bez możliwości przenoszenia jej w inne miejsce (połączone z budynkiem) – wg PKWiU 45.42.13-00.00 – roboty związane z montażem pozostałych elementów stolarki budowlanej?

Zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem według stawki 7% podlega sprzedaż materiałów budowlanych i usług (robót) określonych w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia. W poz. 86 cyt. załącznika nr 4 wym ...

Podatnik zwraca się z pytaniem jaką stawkę należy zastosować dla usługi remontu kamienic wpisanych do rejestru zabytków zaklasyfikowanych do grupy „budynków biurowych” – KOB 17. Zdaniem podatnika w tym przypadku zasadnym jest zastosowanie podstawowej stawki podatku w wysokości 22%.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyłącznie w stosunku do przypadków wymienionych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych do ustawy stosuje się obniżoną stawkę ...

Jaką stawkę podatku VAT stosuje się dla usług polegających na zabezpieczaniu rzeźb i renowacji attyk w budynku ośrodka szkolno-wychowawczego z internatem?

Zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi – Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych (pismo z dnia 14.11.2003 r. Nr OISK-5672/OB-73/14-8193/03) budynek ośrodka szkolno – wychowawczego z internatem, którego przeważająca część powierzchni użytkowej przeznaczona jest na zakwaterowanie dzieci słabo słyszących mieści się w grupowaniu PKOB grupa 113 klasa 1130 “Budynki zbiorowego zamieszka ...

Podatnik wykonuje roboty budowlane związane z budową muzeum (PKOB 1262).W zakres tych robót wchodzą: roboty drogowe i ukształtowanie terenuzewnętrzne instalacje elektryczneobiekty małej architekturyzagospodarowanie terenu zieleniąobsługa geodezyjnaopracowanie projektów czasowej organizacji ruchu. Czy należy stosować jednolitą stawkę podatku dla wszystkich wyżej wymienionych czynności (7% z uwagi na cel całego przedsięwzięcia) czy stosować stawki indywidualne dla poszczególnych czynności?

Zgodnie z dyspozycją, wydanego na podstawie delegacji zawartej w art 50 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 z późn. zm.), przepisu §66 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 27, poz. 268 ...

Stawka podatku VAt dla usług serwisowych na kotłowniach gazowych i olejowych?

Odpowiadając na pismo z dnia 23.03.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.03.2004r.) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wykonywanie usług serwisowych na kotłowniach gazowych i olejowych w trybie art. 14 a Ordynacji podatkowej, uprzejmie wyjaśniam, że: Zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy ...

Generowanie strony w 43 ms