Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: określenie warunków zamówienia

Jednostka zwraca się z pytaniem jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować sprzedaż specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgłaszającym się do przetargu uczestnikom.

Jednostka zwróciła się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi o klasyfikację prowadzonej sprzedaży. Urząd Statystyczny w Łodzi nie sklasyfikował przedmiotowej sprzedaży, stwierdzając, iż mieści się ona w działalności podstawowej Zarządu. Zgodnie z art.41 ust.13 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz.535) towary i usługi będące przedmiotem czynności, o któr ...

Czy Spółka, w przypadku odpłatnego przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej “SIWZ”) dla kontrahentów przystępujących do przetargów organizowanych przez Spółkę, ma obowiązek uwzględniać, w kwocie należnej, podatek od towarów i usług ze stawką 22%?

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że w związku rozpoczęciem procedury przetargowej, określonej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177), na zakup energii elektrycznej, Zamawiający przekazał odpłatnie potencjalnym dostawcom specyfikację istotnych warunków zamówienia. Co do zasady dokumentacja przetargowa przekazywana jest nieodpł ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgłaszającym się do przedargu uczestnikom.

Działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo Waszej Spółki z dnia 2004.07.07 nr L.dz/1567/2004 w sprawie udzielenia odpowiedzi na temat opodatkowania podatkiem od towarów i usług udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgłaszającym się do przetargu uczes ...

Generowanie strony w 5 ms