Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ośrodki kształcenia kierowców

Czy świadczenie usług w zakresie badań psychologicznych jest zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.05.2004 roku, (data wpływu 12.05.2004 r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku „Ordynacja podatkowa” (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, iż świadczenie usług psychologicznych polegających na przeprowadzaniu badań ki ...

Czy działalność Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego należy zaliczyć do zadań wymienionych w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

W dniu 06 czerwca 2005 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w xxxxxx złożył wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jednostka przedstawiła następujący stan faktyczny. WORD w xxxxxxx został utworzony przez Wojewodę xxxxxx Zarządzeniem Nr 8 Wojewody xxxxxxxx w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w xxxxxxxxx. Podstawą dzia ...

Czy podatnik w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na organizowaniu zadań w zakresie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazami; szkoleń, których odbycie zmniejsza liczbę punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego; corocznych szkoleń dla zatrudnionych w nim egzaminatorów oraz kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy posiada status podatnika podatku VAT, czy też nie, w świetle art. 15 ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług ?

W dniu 25 maja został złożony wniosek z dnia 21 maja 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego został utworzony przez Wojewodę ... Zarządzeniem Nr .../98 w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Podstawą działani ...

vat - w zakresie ustalenia statusu Wnioskodawcy jako podatnika VAT z tytułu wykonywania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imi ...

zakres działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jako podatnika VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu M ...

WORD jako samorządowa osoba prawna w zakresie w jakim realizuje zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonywanie natomiast czynności na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych i innych czynności , które nie wynikają bezpośrednio z przepisów prawa wiąże się z koniecznością traktowania WORD jako podatnika podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

w zakresie statusu Wnioskodawcy jako podatnika VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, w zakresie w jakim realizuje zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

W zakresie czynności polegających na organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami, szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów, szkoleń dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego oraz szkoleń kierowania ruchem drogowym - Wnioskodawca nie będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług. Natomiast w pozostałym zakresie świadcząc usługi sklasyfikowane w PKWiU 80.42.20 im 80.41 korzysta ze zwolnienia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

WORD nie jest podatnikiem w zakresie czynności wymienionych w ustawie; jest podatnikiem w zakresie działalności komercyjnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 476 ms