Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nowy środek transportowy

W dniu 24.06.2004 r. nabyto samochód Hyundai Getz z Niemiec, który po raz pierwszy zarejestrowano w dniu 04.05.2004 r., a stan licznika wynosi 6.500 km. Podatnik pyta czy czynność powyższa jest zwolniona z podatku od towarów i usług, czy też powinien zostać odprowadzony podatek VAT. Jest osobą fizyczną nabywającą pierwszy samochód w ramach zakupów z Państw Członkowskich UE.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkows ...

Czy w sytuacji, gdy czynny podatnik VAT dokona wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego środka transportu, stanowiącego towar handlowy, który będzie przedmiotem dalszej odsprzedaży, ale nie korzysta ze zwolnień od podatku (przy czym u kontrahenta z kraju Wspólnoty zafakturowany jest jako dostawa wewnątrzwspólnotowa opodatkowana w kraju nabywcy) – ma obowiązek uiścić VAT w terminie uregulowanym przepisem art. 103 ust. 1, czy też art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 12 sierpnia 2004 r. dotyczące udzielenia informacji, nt.: czy w sytuacji, gdy czynny podatnik VAT dokona wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego środka transportu, stanowiącego towar handlowy, który będzie przedmiotem dalszej odsprzedaży, ale nie korzysta ze zwolnień od podatku (przy czym u kontrahenta z kraju Wspóln ...

1. Czy samochód demonstracyjny jest towarem handlowym, czy też środkiem trwałym ? 2. Czy jest obowiązek przekwalifikowania samochodu używanego ponad rok tylko do jazd próbnych - do środków trwałych ? 3. Czy jest obowiązek dokonywania korekt podatku VAT, w związku z używaniem samochodu ponad rok do jazd próbnych ?

W związku z pismem z dnia 14.07.2004 r. Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) wyjaśnia: W piśmie z dnia 14.07.2004 r. Spółka poinformowała, że: - zobligowana jest do posiadania samochodów demonstracyjnych przeznaczonych dla klientów do prezentacji i jazd pr ...

Wątpliwości Spółki dotyczą sposobu opodatkowania otrzymywanych zaliczek na wewnątrzwspólnotową dostawę oraz wymogów jakie musi spełniać faktura dokumentująca dostawę samochodów używanych.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismem z dnia 26 maja 2004 r. Spółka zwróciła się z wnioskie ...

Czy od zakupu wymienionego samochodu należy zapłacić podatek VAT?Zdaniem Podatnika nie ciąży na nim obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług od samochodu osobowego, który nie spełnia łącznie dwóch warunków klasyfikujących go do nowych środków transportu w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny Podatnik (osoba fizyczna) nie prowadzący działalności gospodarczej zamierza dokonać zakupu na terenie Niemiec środka transportu (samochód osobowy), który służyć ma wyłącznie celom osobistym. Stan licznika wskazuje 9500km a od momentu dopuszczenia do użytku minęło 5 miesięcy. Ocena prawna stanu faktycznego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od tow ...

Czy przedstawiona procedura postępowania przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów - jest prawidłowa ? Czy firma musi wpłacać kaucję gwarancyjną ?

W odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 09.07.2004 r., dotyczące interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje: 1. Wydłużenie terminu zwrotu różnicy ...

Zapytujący zwraca się z pytaniem czy ww. samochód należy uznać za nowy środek transportu oraz czy z tytułu nabycia tego pojazdu wystąpi obowiązek uiszczenia podatku od towarów i usług.Zdaniem Pytającego zakupiony samochód nie będzie nowym środkiem transportu

Stan faktyczny W dniu 12.07.2004r. Pytający planował zakupić w kraju Unii Europejskiej środek transportu (samochód osobowy), który został dopuszczony po raz pierwszy do ruchu w dniu 08.01.2004r. i przejechał 8.000 km. Ocena prawna stanu faktycznego Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatki ...

Czy w przypadku nabycia naczepy z kraju należącego do Wspólnoty Europejskiej podatnik powinien wystąpić o wydanie przez organ podatkowy zaświadczenia VAT-25 w celu przedstawienia w Wydziale Komunikacji?

Z przedstawionego pisma wynika iż nabył Pan naczepę samochodową SCHMITZ KIPPMULDE SK 18-7,2 w kraju należącym do Wspólnoty Europejskiej. Informuje Pan iż do zarejestrowania ww. naczepy w wydziale komunikacji niezbędne jest zaświadczenie o uiszczeniu podatku VAT lub zwalniające z takiego obowiązku. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że nabycie naczepy nie podlega proc ...

W dniu 7 września 2004 nabyłem w Autosalon-Koch w Niemczech samochód osobowy rok produkcji 2002.Samochód ten kupiłem po przecenie jako używany w salonie na przyległym placu gdzie klienci mogą nabyć taki typ auta.Przy sprzedaży otrzymałem rachunek do którego doliczono kwotę 2.689,65 EURO podalku VAT. Na moje zapytanie dlaczego naliczono mi podatek w Niemczech sprzedawca oświadczył, że przy sprzedaży samochodów używanych podatek ten w krajach Unii Europejskiej opłacony musi być w kraju sprzedawcy jedynie przy sprzedaży nowego auta podatek VAT opłacony musi być w kraju nabywcy. O tym, że kupiony samochód nie jest nowy świadczy niższa cena sprzedaży a zwłaszcza fakt że pojazd ten poprzez rejestrację w dniu 18 grudnia 2002 został po raz pierwszy dopuszczony do ruchu drogowego. Dlatego też w rachunku tę datę wykazano. Datę tę wpisano również w tzw. „liście przejazdu".Przywożąc auto do kraju Urząd Celny naliczył mi podatek akcyzowy, biorąc za podstawę wartość pojazdu i podatku VAT czyli cenę brutto, stosując stawkę dla pojazdu dwuletniego, czyli używanego. W przypadku gdyby to był samochód nowy płaciłbym mniejszy podatek o ponad 10%.Chcąc zarejestrować kupiony samochód Urząd Skarbowy żąda ponownej wpłaty podatku VAT w kraju powtarzając, że kupiłem auto nowe w rozumieniu arŁ2 pkt 10 ustawy o podatku VAT z dn. 11 marca 2004 (Ar U Nr.54 póz. 535) w myśli którego, jeżeli pojazd nie ma przebiegu 6000km nateży go traktować jako nowy i dlatego VAT należy zapłacić w Polsce. Tłumaczono mi. że takie iest również stanowisko Izby Skarbowej.Chociaż miałem poważne wątpliwości chcąc uczynić zadość postanowiłem:skontaktowałem się, ze sprzedawcą o zwrot niesłusznie pobranego podatku VAT. Sprzedawca wyraził ogromne zdziwienie i następnego dnia radca podatkowy z firmy doradczej wytłumaczył mi, że w państwach Unii Europejskiej wyłącznie nowe samochody przy sprzedaży poza granicą Niemiec korzystają ze zwolnienia podatku VAT. Jednocześnie wyjaśnił, że wszystkie przepisy o stosowaniu zasad podatkowych muszą być spójne i ktoś w Polsce będzie interpretował prawo podatkowe. Według niego było to pierwsza taka interpretacja. Sprzedawca nie może dokonać ani korekty rachunku, ani pobrany podatek wrócić, gdyż byłoby to sprzeczne z obowiązującym prawem w Niemczech. Po tej odpowiedzi czułem się zawstydzony.Aby sprawę wyjaśnić zapoznałem się z obowiązującą normą prawną wyrażoną powołanym wyżej Art. 2 ustawy i twierdzę, że radca Niemiecki miał całkowitą rację, bowiem nasze przepisy również wyraźnie określają granicę, który pojazd należy uważać za nowy. Wyrażona norma stanowi, iż to nowe auto należy uważać:- pojazd który nie ma przebiegu 6000kmlub- pojazd który od momentu dopuszczenia do eksploatacji (od momentu pierwszej rejestracji) nie minęło 6 miesięcy,czyli określa dwa odrębne kryteria pojęciowe nowego samochodu. Wypada zwrócić uwagę, że słowo „lub" jest spójnikiem wzajemnie wyłączający się zdań równorzędnych.W świetle powyższego przepisu prawnego samochód przestaje być nowy:a) w momencie przekroczenia GOOOkm bez względu na okres w którym ten przebieg osiągnięto( np. w 1 miesiącu)b) jeżeli od momentu dopuszczenia do ruchu tj. pierwszej rejestracji minęło 6 miesięcybez względu na przebieg kilometrów-czyli mniej niż SOOOkmTylko taka interpretacja art2 jest prawidłowa a nie stosowane interpretacje organu podatkowego,która jest interpretacją bezprawnie rozszerzającą o stanie kryteria (zawsze) przebiegu 6000km.Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że w każdym przypadku pojęcie „nowy" musi być ograniczone okresem czasowym,a w konkretnym przypadku określony został w drugiej części zdania art2 pktlO po spójniku lub.Nie może być tak, że pojazd powiedzmy 8 letni, który nie ma przebiegu 6000km mimo zużycia czasowego(korozja, skruszenie całego ogumienia itd.)traktować można by go było jako nowy. Byłby to zwykły absurd.W świetle powyższego samochód używany który nabyłem, a który ma przebieg 147km w myśli Art. 2 powstałej ustawy nie jest traktowany jako nowy gdyż został zarejestrowany i dopuszczony do ruchu prawie dwa lata przed moim kupnem.Kończąc, zauważam, że jestem obywatelem świadomym i opłacamwszystkie podatki zawsze w terminie, ale nie mogę się zgodzić abym w wyniku błędnej interpretacji musiał bezpodstawnie opłacić ten sam podatek, w Niemczech, i w Polsce.

W przedmiotowym piśmie zwraca się Pan o zajęcie stanowiska Izby Skarbowej w sprawie interpretacji przepisu art. 2 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U Nr 54, poz.535) dot. definicji nowych środków transportu. W szczególności prosi Pan o wyjaśnienie zasad uznania za nowy środek transportu samochodu osobowego zakupionego na terytorium Niemiec oraz powstania obowiązku podatkowego w podatk ...

W jaki sposób podatnik winien dokonać rozliczenia podatku od wewnatrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu?

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 54, poz. 535 )poprzez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 4 rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozp ...

Generowanie strony w 7 ms