Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: faktura wewnętrzna

Czy prowadząc firmę zajmującą się montażem instalacji gazowych do samochodów podatnik może wystawić sobie fakturę na montaż instalacji gazowej w samochodzie firmowym?

Stosownie do zapisu art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Izba Skarbowa we Wrocławiu dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez Urząd Skarbowy Wrocław – Fabryczna pismem z dnia 3.03.2004 r. nr PP/443-140/2003. Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie montażu instalacji gazowej do samochodów powinien wystawić sa ...

Podatnik na potrzeby działalności gospodarczej przekazuje: •ulotki i foldery dotyczące sprzedawanych towarów, których celem jest zwiększenie sprzedaży •towary w ramach limitu na cele reprezentacji, a także zużywa artykuły spożywcze np. w ramach poczęstunku gości i klientów. Podatnik uważa, iż czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W przypadku jednak konieczności ich opodatkowania nie wie, czy można nie obniżać podatku należnego o podatek naliczony, i w związku z tym nie wystawiać faktury wewnętrznej.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) – zwanej dalej ustawą, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 (tj. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju) rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzony ...

dotyczy uznania informacji handlowej za reklamę

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), weryfikuje odpowiedź Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego, udzieloną w dniu 30.04.2004 r. (znak: PUS.II/443/51/2004): Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr ...Jaką stawką podatku jest opodatkowana wewnątrzwspólnotowa usługa transportowa i czy przy tych usługach występuje faktura wewnętrzna.

Odpowiadając na pismo z dnia 28 maja 2004 r., dotyczące pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia się, co następuje. Prowadzi Pan działalność gospodarczą w ramach firmy, która ma siedzibę na terenie kraju. Jest Pan zarejestrowanym, czynnym ...

Podatnik zwrócił się do organu podatkowego w sprawie wystawiania fakrur wewnętrznych oraz wystawiania faktur VAT dla podmiotu krajowego , który nie dokonał czynności rejestracyjnych dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowelub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o którejstanowi art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zmianami/. Pismem z dnia 29.06 2004r. Podatnik zwrócił się do tut. organu p ...

Czy faktura wewnętrzna dokumentująca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów powinna zawierać ilość i rodzaj dostarczonych towarów z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji, czy wystarczy całość dostawy wpisać w jednej pozycji i podać jej wartość?

Zgodnie z art.106 ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz.535) w przypadku czynności wymienionych w art.7 ust.2 i art.8 ust.2 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedna fakturę dokumentuj ...

Czy do otrzymanych nieodpłatnie towarów od kontrahenta z Unii Europejskiej, przekazanych nieodpłatnie klientom firmy, jest obowiązek sporządzania faktur wewnętrznych?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem” podlegają: 1.odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, 2.eksport towarów, 3.import towarów, 4.wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, 5.wewnątrzwspólnotow ...


Generowanie strony w 56 ms