Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: montaż instalacji gazowej

Czy prowadząc firmę zajmującą się montażem instalacji gazowych do samochodów podatnik może wystawić sobie fakturę na montaż instalacji gazowej w samochodzie firmowym?

Stosownie do zapisu art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Izba Skarbowa we Wrocławiu dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez Urząd Skarbowy Wrocław – Fabryczna pismem z dnia 3.03.2004 r. nr PP/443-140/2003. Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie montażu instalacji gazowej do samochodów powinien wystawić sa ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej koszty eksploatacji prywatnego samochodu takie jak: -wymiana olejów i filtrów, drobne naprawy, wymiana podzespołów oraz -koszt montażu instalacji gazowej?

W swoim piśmie podaje Pan, że prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu co oznacza, że używany jest prywatny samochód osobowy. W takiej sytuacji stosownie do art. 23 ust 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko wartość poniesionych wydatków związanych z używaniem tego poja ...

Czy w przypadku zakupu gazu jedynie w celu sprawdzenia poprawności montażu instalacji gazowej i dokonania jej regulacji przez podmiot dokonujący takiego montażu, podmiotowi temu przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od gazu w tym celu zakupionego i faktycznie wykorzystanego?

W odpowiedzi na pismo z dnia 9.06.2004 r. (data wpływu 15.06.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 22.06.2004 r., w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakres ...


Przedstawiony przez podatnika stan faktyczny dotyczy stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. w odniesieniu do stawki podatku od towarów i usług na usługi w budynkach mieszkalnych takie jak: montowanie i wymiana gazomierzy, sprawdzanie szczelności instalacji gazowych, ponowne plombowanie instalacji gazowych i gazomierzy po remontach budynków mieszkalnych oraz przyłączanie sieci gazowej do budynków mieszkalnych.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do: robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą tow ...

Z treści zapytania wynika, że Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na wykonawstwie instalacji grzewczych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz montażem kotłowni dla jedno- i wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, przy czym sprzedaż usługi obejmuje również dostawę materiałów budowlanych. Podatnik ma wątpliwości, czy w tej sytuacji może zastosować stawkę 7 % dla całej wartości świadczenia.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) do dnia 31 grudnia 2007r. stawkę w wysokości 7 % stosuje się do: robót budowlano-motażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz infrastrukturą towarzyszącą, obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyłączeniem lokali ...

Czy w opisanej sytuacji - w fakturze VAT Spółka powinna wyszczególnić odrębnie materiały zużyte do montażu instalacji sanitarnej i opodatkować je 22 % stawką podatku oraz odrębnie usługę montażu instalacji sanitarnej w budynku mieszkalnym, opodatkowaną wg stawki 7 % ?Zdaniem Spółki do usługi montażu instalacji sanitarnej wraz z zużytymi materiałami wykonywanej w budynku mieszkalnym można zastosować 7 % stawkę podatku VAT dla całej usługi.

Stan faktyczny : Spółka świadczy usługi w zakresie montażu instalacji sanitarnych. Świadcząc usługi w powyższym zakresie Spółka zakupuje materiały budowlane opodatkowane 22 % stawką podatku od towarów i usług, które następnie zużywa do montażu instalacji sanitarnych w budynkach mieszkalnych (PKOB 11). Ocena prawna stanu faktycznego : Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marc ...

Czy istnieje możliwość dokonania odliczenia od podatku wydatków poniesionych w 2003 r. na: wykonanie do budynku nowego przyłącza do sieci gazowej, wykonanie koniecznej dokumentacji: mapek sytuacyjnych, i dokumentacji sieci gazowej wewnątrz budynku mieszkalnego, zakup gazowych kotłów CO, gazowych podgrzewaczy wody, kuchenek gazowych, roboty związane z wykonaniem instalacji gazowej wewnątrz budynku?

Art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych /tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 ze zmianami/ w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. stanowi, że podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 zmniejsza się jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację ...

Czy do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej można zaliczyć wydatek na montaż instalacji gazowej w samochodzie osobowym wykorzystywanym na podstawie umowy użyczenia?

Samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej nie musi stanowić składnika majątku podatnika, może być przez niego użytkowany na podstawie: umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub użyczenia. Na podstawie umowy użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. W przypadku tej umowy biorący rzecz do uż ...

Czy w przypadku wykonywania demontażu instalacji gazu płynnego Spółka może zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 7%?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku , z dnia 25.02.2005r. (data wpływu do tut. urzędu), żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 146 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. Naczelnik Trzeciego ...

Generowanie strony w 10 ms