Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszty Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Spółka zwróciła się z zapytaniem czy wydatki ponoszone na pokrycie opłat i prowizji od operacji bankowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. 1992 r. Nr 100 poz. 502 ze zm.) zakład pracy świadczy pomoc PKZP w szczególności w zakresie: zapewnienia pomieszczeń biurowych i odpowiednio zabezpieczonego miejsca na przechowywanie pieniędzy ...

Podatnik pyta, czy wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania rachunku bankowego pracowniczej kasy zapomogowo - pożyczkowej będą stanowić dla pracodawcy koszty uzyskania przychodów?

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.09.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście stosownie do postanowień art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) informuje: Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. Z ...

dotyczy możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z partycypowaniem w kosztach funkcjonowania związków zawodowych, zespołu socjalnego oraz międzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., zmienia informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z dnia 2.12.2004 r. (znak: US.II-423/45/11/04) dotyczącą stosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od ...

Generowanie strony w 4 ms