Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Spółka zwróciła się z zapytaniem czy wydatki ponoszone na pokrycie opłat i prowizji od operacji bankowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. 1992 r. Nr 100 poz. 502 ze zm.) zakład pracy świadczy pomoc PKZP w szczególności w zakresie: zapewnienia pomieszczeń biurowych i odpowiednio zabezpieczonego miejsca na przechowywanie pieniędzy ...

Czy świadczenia bądź też ich ekwiwalenty, które podlegają kwalifikacji do zwolnień podatkowych określonych art. 21 ust. 1 pkt 26, 38 oraz 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wypłacane przez pracodawcę, związki zawodowe oraz Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową są objęte jednym wspólnym limitem (określonym w tych przepisach) dla wszystkich podmiotów dokonujących wypłat na rzecz pracowników?

Przepis art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), reguluje zwolnienia przedmiotowe. Po myśli tego przepisu, m.in. wolne od podatku dochodowego są: - zgodnie z pkt 26 - zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekracza ...

Podatnik pyta, czy wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania rachunku bankowego pracowniczej kasy zapomogowo - pożyczkowej będą stanowić dla pracodawcy koszty uzyskania przychodów?

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.09.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście stosownie do postanowień art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) informuje: Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. Z ...

dotyczy możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z partycypowaniem w kosztach funkcjonowania związków zawodowych, zespołu socjalnego oraz międzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., zmienia informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z dnia 2.12.2004 r. (znak: US.II-423/45/11/04) dotyczącą stosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od ...


Pytanie Banku dotyczy kwestii, czy odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Pracowniczych Kas Zapomogowo - Pożyczkowych podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w oparciu o art. 30a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku znak CD/122/4397/05 z dnia 19.07.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.07.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisó ...

Czy wypłata wkładów zgromadzonych w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej w przypadku śmierci pracownika osobie wskazanej w deklaracji lub postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w oparciu o art. 30a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Opodatkowanie wynagrodzenia i innych należności wypłaconych po śmierci pracownika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Opodatkowanie zapomogi bezgotówkowej przyznanej przez Pracowniczą Kasę Zapomogowo-pożyczkową członkom kasy w celu częściowego umorzenia zaciągniętych przez pracowników pożyczek.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

Generowanie strony w 89 ms